دوره استریسک مقدماتی یا (Asterisk Fast Start) یک دوره 2 روزه میباشد که شما را با دانش و توانایی های لازم و ضروری به عنوان یک ادمین در سطح مقدماتی asterisk...