اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

دستورات Select در MySQL

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  دستورات Select در MySQL

  اگر شما از پایگاه داده Mysql استفاده می کنید، ضروری است که با دستورات mysql آشنا باشید. در این آموزش ما در مورد دستور select در MySQL/MariaDB توضیح خواهیم داد.


  1. نمونه دستور اولیه select

  ابتدا برای کانکت شدن به خط فرمان mysql، از سیستم خود دستورات زیر را انجام دهید:
  کد:
  # mysql -u root -p
  Password:

  سپس تمام دیتابیس های موجود را مشاهده کنید:
  کد:
  mysql> SHOW DATABASES;
  +--------------------+
  | Database      |
  +--------------------+
  | information_schema |
  | thegeekstuff    |
  | crm        |
  | bugzilla      |
  +--------------------+
  8 rows in set (0.00 sec)
  دیتابیسی که شما می خواهید برروی آن کارکنید را انتخاب کنید. در این مثال من دیتابیس thegeekstuff را انتخاب کرده ام، که جدول employee در آن وجود دارد، که به عنوان مثالی برای تمام دستورات select در این آموزش استفاده خواهم کرد:
  کد:
  mysql> USE thegeekstuff;
  Database changed
   
  mysql> DESC employee;

  موراد استفاده اولیه دستور select برای نمایش ردیف ها از یک جدول است. دستور زیر تمام ردیف های جدول employee را نمایش خواهد داد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 100 | Thomas | Sales   |  5000 |
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  | 500 | Randy | Technology |  6000 |
  | 501 | Ritu  | Accounting |  NULL |
  +-----+--------+------------+--------+
  6 rows in set (0.01 sec)

  و یا می توانید ستون های خاصی را انتخاب کنید:
  کد:
  mysql> SELECT name, salary FROM employee;
  +--------+--------+
  | name  | salary |
  +--------+--------+
  | Thomas |  5000 |
  | Jason |  5500 |
  | Sanjay |  7000 |
  | Nisha |  9500 |
  | Randy |  6000 |
  | Ritu  |  NULL |
  +--------+--------+
  6 rows in set (0.00 sec)


  2. انتخاب از جداول dual – جدول مجازی

  Dual یک جدول مجازی است. این واقعا وجود ندارد. اما شما می توانید این جدول را برای انجام تست هایی استفاده کنید. برای مثال شما می توانید یک جدول dual را برای اجرای عملیات حساب و ریاضی استفاده کنید.
  کد:
  mysql> SELECT 2+3 FROM DUAL;
  +-----+
  | 2+3 |
  +-----+
  |  5 |
  +-----+
  1 row in set (0.00 sec)
  شما می توانید جدول dual را برای نمایش تاریخ و زمان نیز استفاده کنید. Now() در mysql شبیه به تابع sysdate() در اوراکل است.
  کد:
  mysql> SELECT NOW() FROM DUAL;
  +---------------------+
  | now()        |
  +---------------------+
  | 2013-09-14 09:15:35 |
  +---------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  هنگامیکه شما جدول خاصی ندارید mysql در نظر می گیرد که شما از dual می خواهید استفاده کنید. مثال زیر همانند مثال بالاست فقط از گزینه ی from dual استفاده نکرده است.
  کد:
  mysql> SELECT 2+3;
  +-----+
  | 2+3 |
  +-----+
  |  5 |
  +-----+
  1 row in set (0.00 sec)
   
  mysql> SELECT NOW();
  +---------------------+
  | now()        |
  +---------------------+
  | 2013-09-14 09:16:45 |
  +---------------------+
  1 row in set (0.00 sec)


  3. شرط اولیه WHERE برای محدود کردن رکوردها

  بجای نمایش تمام رکورد ها از یک جدول شما می توانید آنرا با شرط where محدود سازید:
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE salary > 6000;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  +-----+--------+------------+--------+
  2 rows in set (0.00 sec)

  همانند علامت بزرگتر< در بالا شما از علامت کوچکتر > و یا مساوی = و یا نامساوی != نیز استفاده کنید.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE salary < 6000; mysql> SELECT * FROM employee WHERE salary SELECT * FROM employee WHERE salary >= 6000;
   
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE salary = 6000;
   
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE salary != 6000;


  4. عبارات ریاضی در شرط where

  مثال قبل رکورد های محدودی را بر اساس شرط هایی نشان می دهد. این مثال توضیح می ده که چگونه با استفاده از مقدارهای رشته ای محدود کنیم.
  مثال زیر تمام کارمندانی را که متعلق به دپارتمان technology هستند را نشان می دهد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE dept = 'Technology';
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 500 | Randy | Technology |  6000 |
  +-----+--------+------------+--------+
  3 rows in set (0.00 sec)
  لطفا توجه کنید که این رشته ها حساس به حروف بزرگ و کوچک نیست. بنابراین دستور زیر دقیقا دستور بالاست.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE dept = 'TECHNOLOGY';
  شما همچنین می توانید از != برای نمایش تمام کارمندانی که متعلق به دپارتمان technology نیستند استفاده کنید:
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE dept != 'TECHNOLOGY';

  شما می توانید از علامت % در لغت مورد نظر استفاده کنید. دستور زیر تمام کارمندانی را که نام آنها با JOHN شرع می شود را نمایش می دهد:
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE name LIKE 'JOHN%';

  دستور زیر تمام کارمندانی را که انتهای نام آنها Smith است را نمایش می دهد:
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE name LIKE '%SMITH';

  شما می توانید همچنین از % در دو طرف انتها و ابتدای رشته نیز استفاده کنید.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE name LIKE '%JOHN%';


  5. ترکیب شرط WHERE با استفاده از OR یا AND

  شما می توانید همچنین از OR ، AND و یا NOT در شرط where برای ترکیب چند شرط استفاده کنید.مثال زیر تمام کارمندانی را در دپارتمان technology هستند و حقوق آنها salary>=6000 است زا نمایش می دهد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE dept = 'TECHNOLOGY' AND salary >= 6000;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 500 | Randy | Technology |  6000 |
  +-----+--------+------------+--------+
  2 rows in set (0.00 sec)
  در زیر نیز همانند بالا دستور با شرط OR استفاده شده است.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE dept = 'TECHNOLOGY' OR salary >= 6000;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  | 500 | Randy | Technology |  6000 |
  +-----+--------+------------+--------+
  4 rows in set (0.00 sec)


  6. ترکیب مقدارهای ستون با استفاده از Concat در select

  شما می توانید از تابعCONCAT در دستور select برای ترکیب مقدار ستون از چندین ستون استفاده کنید و برای مثال name و department را با هم ترکیب کنید.
  کد:
  mysql> SELECT ID, CONCAT(NAME, ' FROM ', DEPT) AS NAME, SALARY FROM employee;
  +-----+------------------------+--------+
  | id | name          | salary |
  +-----+------------------------+--------+
  | 100 | Thomas from Sales   |  5000 |
  | 200 | Jason from Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay from Technology |  7000 |
  | 400 | Nisha from Marketing  |  9500 |
  | 500 | Randy from Technology |  6000 |
  | 501 | Ritu from Accounting  |  NULL |
  +-----+------------------------+--------+
  6 rows in set (0.00 sec)


  7. شمارش تعداد رکوردها
  با استفاده از count(*) در دستور select تعداد رکوردها را شمارش کنید.
  کد:
  mysql> SELECT COUNT(*) FROM employee;
  +----------+
  | count(*) |
  +----------+
  |    6 |
  +----------+
  1 row in set (0.00 sec)


  8. Group by در دستور select

  دستور Group by رکورد ها را براساس شرط خاصی گروه بندی خواهد کرد. مثال زیر تعداد تمام کارمندان در هر دپارتمان را نمایش می دهد.
  کد:
  mysql> SELECT DEPT, COUNT(*) FROM employee GROUP BY DEPT;
  +------------+----------+
  | dept    | count(*) |
  +------------+----------+
  | Accounting |    1 |
  | Marketing |    1 |
  | Sales   |    1 |
  | Technology |    3 |
  +------------+----------+
  4 rows in set (0.00 sec)
  توجه کنید که زمانی که شما از group by استفاده می کنید، شما هم چنین می توانید از Having برای محدود کردن رکوردها استفاده کنید. در مثال زیر تنها دپارتمان هایی را نشان خواهد داد که کارمندان آن بیشتر از 1 هستند.
  کد:
  mysql> SELECT COUNT(*) AS CNT, DEPT FROM employee GROUP BY DEPT HAVING CNT > 1;
  +-----+------------+
  | CNT | dept    |
  +-----+------------+
  |  3 | Technology |
  +-----+------------+
  1 row in set (0.00 sec)


  9. تعریف Alias با استفاده از AS

  بجای نمایش نام ستون استفاده شده در جدول شما می توانید از نامی که می خواهید برای نمایش ستون استفاده کنید.
  در مثال زیر نام واقعی ستون ،IDاست که به جای آن ما از EMPID استفاده کرده ایم.
  کد:
  mysql> SELECT ID AS EMPID, NAME AS EMPNAME, DEPT AS DEPARTMENT FROM employee;
  +-------+---------+------------+
  | EMPID | EMPNAME | DEPARTMENT |
  +-------+---------+------------+
  |  100 | Thomas | Sales   |
  |  200 | Jason  | Technology |
  |  300 | Sanjay | Technology |
  |  400 | Nisha  | Marketing |
  |  500 | Randy  | Technology |
  |  501 | Ritu  | Accounting |
  +-------+---------+------------+
  6 rows in set (0.00 sec)

  لطفا توجه کنید که کلمه ی کلیدی AS اختیاری است. مثال زیر همان مثال بالا را بدون استفاده از کلمه کلیدی as نشان داده است.
  کد:
  mysql> SELECT id empid, name empname, dept department FROM employee;


  10. Left Join در دستور Select

  در مثال زیر دستور select دو جدول employee و depRTMENT را ترکیب می کند. برای ترکیب این دو از نام های ستون های این دو جدول استفاده می کند. ستون Location در خروجی از جدول department نشان داده شده است.
  کد:
  mysql> SELECT employee.*, department.location FROM employee LEFT JOIN department ON ( employee.dept = department.dept );
  +-----+--------+------------+--------+----------+
  | id | name  | dept    | salary | Location |
  +-----+--------+------------+--------+----------+
  | 100 | Thomas | Sales   |  5000 | USA   |
  | 200 | Jason | Technology |  5500 | USA   |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 | India  |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 | India  |
  | 500 | Randy | Technology |  6000 | UK    |
  | 501 | Ritu  | Accounting |  NULL | USA   |
  +-----+--------+------------+--------+----------+

  شما می توانید از آلیاس نام در دستور goin استفاده کنید. در این مثال من از E برای جدول employee و از D برای جدول department استفاده می کنم.
  کد:
  mysql> SELECT E.*, d.location FROM employee AS E LEFT JOIN department AS D ON ( e.dept = d.dept );


  11. Performance Analysis با استفاده از EXPLAIN

  هنگامیکه درخواست select کند است، یا کاری انجام می دهد که شما نمی فهمید، از دستور EXPLAIN استفاده کنید، که جزئیات بیشتری را برای شما توضیح خواهد داد. این ممکن است برای تست کارایی دستور select شما مفید باشد.
  کد:
  mysql> EXPLAIN SELECT E.*, D.LOCATION FROM employee AS E LEFT JOIN DEPARTMENT AS D ON ( E.DEPT = D.DEPT );
  +----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+------+-------+
  | id | select_type | table | type  | possible_keys | key   | key_len | ref       | rows | Extra |
  +----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+------+-------+
  | 1 | SIMPLE   | PS  | ALL  | NULL     | NULL  | NULL  | NULL      |  6 |    |
  | 1 | SIMPLE   | P   | eq_ref | PRIMARY    | PRIMARY | 3    | acme.E.dept   |  1 |    |
  +----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+------+-------+
  2 rows in set (0.00 sec)


  12. استفاده از select برای INDEX

  زمانی که یک select query اجرا می کنید، و دو جدول را joinکرده اید، mysql تصمیم خواهد گرفت که چگونه هر ایندکس در دسترسی روی جدول تاثیر می گذارد. در زیر چند راه برای سروکار داشتن با اینکس ها در دستورselect مثال زدها یم.

  USE_INDEX(list_of_indexes) - این برای یکی از ایندکس های بخصوص رکورد ها از جدول استفاده خواهد شد.
  IGNORE INDEX(list_of_indexes) - این ایندکس های خاصی را برای کوئری گرفتن رکوردها از جدول استفاده خواهد کرد.
  FORCE INDEX(index_name) - این mysql را مجبور خواهد کرد برای گرفتن ایندکس ها حتی زمانی که mysql فکر می کند که راه بهتر و سریعتری برای کوئری گرفتن وجود دارد.


  قبل از اینکه شما تصمیم بگیرید از هر کدام از دستورهای بالا استفاده کنید، شما واقعا تاثیر این دستورات را خواهید فهمید. همچنین اگر شما از این دستورات استفاده نکنید دستور شما بسیار کند اجرا خواهد شد.

  مثال های زیر mysql را مجبور به استفاده از employee_emp_nm_idx برای این کوئری میکند.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee FORCE INDEX (EMPLOYEE_EMP_NM_IDX) WHERE NAME LIKE 'JOHN%';
  برای نمایش تمام ایندکس های دردسترس در جدول خاصی از دستور show index استفاده کنید.
  کد:
  mysql> SHOW INDEX FROM PROFILES;
  +----------+------------+-------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
  | Table  | Non_unique | Key_name        | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
  +----------+------------+-------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
  | employee |     0 | PRIMARY         |      1 | id     | A     |     156 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |
  | employee |     0 | employee_emp_nm_idx   |      1 | name    | A     |     156 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |
  +----------+------------+-------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+


  13. مرتب کردن رکوردها با استفاده از دستور ORDER BY

  نکته : desc به صورت نزولی مرتب می کند. اگر چیزی استفاده نکنید به صورت صعودی مرتب خواهد شد. رکوردهای زیر به ترتیب حروف الفبا بر اساس ستون dept مرتب شده اند.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee ORDER BY DEPT;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 501 | Ritu  | Accounting |  NULL |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  | 100 | Thomas | Sales   |  5000 |
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 500 | Randy | Technology |  6000 |
  +-----+--------+------------+--------+
  6 rows in set (0.01 sec)
  لطفا توجه کنید که به صورت پیش فرض به صورت صعودی مرتب خواهد شد. اگر شما می خواهید به صورت نزولی مرتب کنید باید از desc استفاده کنید.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee ORDER BY DEPT DESC;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 500 | Randy | Technology |  6000 |
  | 100 | Thomas | Sales   |  5000 |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  | 501 | Ritu  | Accounting |  NULL |
  +-----+--------+------------+--------+
  6 rows in set (0.00 sec)
  شما همچنین می توانید چندین ستون را مرتب کنید.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee ORDER BY DEPT, SALARY DESC;


  14. محدود کردن تعداد رکوردها

  بجای نمایش تمام رکوردهای مورد جستجو می توانید تنها چند رکورد ابتدا یا انتها و یا بازه ی مشخصی را نمایش دهید.

  فرمت limit:
  کد:
  LIMIT start_record, number_of_records

  در مثال زیر از رکورد شماره 0 تا رکورد شماره 3 نمایش داده خواهد شد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee LIMIT 0,3;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 100 | Thomas | Sales   |  5000 |
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  +-----+--------+------------+--------+
  3 rows in set (0.00 sec)

  در زیر از رکورد شماره 1 الی رکورد شماره 3 نمایش داده شده است.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee LIMIT 1,3;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  +-----+--------+------------+--------+
  3 rows in set (0.00 sec)
  شما همچنین می توانید start_record را حذف کنید. به عبارت دیگر شروع را از رکورد 0 در نظر می گیرد. در مثال زیر ما تنها یک مقدار بخصوصی را در نظر داریم. بنابراین ابتدای رکورد با 0 شرع خواهد شد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee LIMIT 3;
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 100 | Thomas | Sales   |  5000 |
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  +-----+--------+------------+--------+
  3 rows in set (0.00 sec)


  15. محدود کردن تعداد رکوردها با OFFSET

  فرمت limit offset:
  کد:
  LIMIT number_of_records OFFSET start_record

  شما می توانید از کلمه ی کلیدی OFFSET استفاده کنید، جایی که شما رکورد ابتدایی را بعد از کلمه ی offset مشخص کرده اید. در زیر در کل 3 رکورد نمایش داده خواهد شد. از آنجا که offset 1 می باشد، از دومین رکورد شروع خواهد شد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee LIMIT 3 OFFSET 1
  +-----+--------+------------+--------+
  | id | name  | dept    | salary |
  +-----+--------+------------+--------+
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  | 300 | Sanjay | Technology |  7000 |
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  +-----+--------+------------+--------+
  3 rows in set (0.00 sec)


  16. گرفتن مقدارهای unique از یک ستون

  برای نمایش مقدارهایی unique از یک ستون از از عبارت DISTINCT استفاده کنید. مثال زیر تمام مقدار های unique از ستون dept از جدول employee را نمایش می دهد.
  کد:
  mysql> SELECT DISTINCT DEPT FROM employee;
  +------------+
  | dept    |
  +------------+
  | Sales   |
  | Technology |
  | Marketing |
  | Accounting |
  +------------+


  17. جمع تمام مقدارهای یک ستون

  برای اضافه کردن مقدارها از یک ستون از تابع SUM() استفاده کنید. مثال زیر جمع حقوق را برای تمام کارمندانی که در دپارتمان technology هستند را نمایش خواهد داد.
  کد:
  mysql> SELECT SUM(SALARY) FROM employee WHERE DEPT = 'TECHNOLOGY';
  +-------------+
  | sum(salary) |
  +-------------+
  |    18500 |
  +-------------+
  1 row in set (0.01 sec)


  18. میانگین تمام مقدارهای یک ستون

  برای میانگین مقدارهایی از یک ستون از تابع AVG() استفاده کنید. مثال زیر میانگین حقوق هرکدام از دپارتمانها را نمایش خواهد داد. این مثال Group by را با تابع AVG() ترکیب می کند.
  کد:
  mysql> SELECT DEPT,AVG(SALARY) FROM employee GROUP BY DEPT;
  +------------+-------------+
  | dept    | avg(salary) |
  +------------+-------------+
  | Accounting |    NULL |
  | Marketing |  9500.0000 |
  | Sales   |  5000.0000 |
  | Technology |  6166.6667 |
  +------------+-------------+
  4 rows in set (0.03 sec)


  19. دستور SELECT در SELECT

  مثال زیر مثال خیلی درستی نیست. هیچ دلیلی برای استفاده از این راه وجود ندارد. اما این به شما نشان می دهد که شما می توانید از دستور select استفاده کنید. در این مثال AS ACTION یک نام آلیاس را را به subquery اختصاص خواهد داد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM (SELECT * FROM employee) AS ACTION WHERE ID


  20. ذخیره ی خروجی دستور select در یک فایل

  با استفاده از SELECT INTO شما می توانید خروجی دستور select را به یک فایل بفرستید. به جای نمایش خروجی برروی صفحه، مثال زیر خروجی دستور را به فایل /tmp/employee.txt ارسال خواهد کرد.
  کد:
  mysql> SELECT * INTO OUTFILE '/tmp/employee.txt' FROM employee;
  Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
   
  # cat /tmp/employee.txt
  100   Thomas Sales  5000
  200   Jason  Technology   5500
  300   Sanjay Technology   7000
  400   Nisha  Marketing    9500
  500   Randy  Technology   6000
  501   Ritu  Accounting   \N

  شما می توانید همچنین خروجی را با استفاده از کاما توسط FIELDS TERMINATED BY همانند مثال زیر جدا کنید.
  کد:
  mysql> SELECT * INTO OUTFILE '/tmp/employee1.txt'  FIELDS TERMINATED BY ',' FROM employee;
  Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
   
  # cat /tmp/employee1.txt
  100,Thomas,Sales,5000
  200,Jason,Technology,5500
  300,Sanjay,Technology,7000
  400,Nisha,Marketing,9500
  500,Randy,Technology,6000
  501,Ritu,Accounting,\N


  21. اجرای یک پروسیجر برروی مجموعه داده

  شما می توانید یک پروسیجر mysql را که داده ها را از خروجی دستور select می گیرد و پروسس می کند، استفاده کنید. مثال زیر پروسیجر salary_report() را روی خروجی دستور select اجرا خواهد کرد.
  کد:
  mysql> SELECT ID, SALARY FROM employee PROCEDURE SALARY_REPORT();


  22. نمایش یک رکورد تصادفی از یک جدول

  با استفاده از دستور rand شما می توانید یک رکورد تصادفی از جدول را نمایش دهید.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee ORDER BY RAND() LIMIT 1;
  +-----+-------+------------+--------+
  | id | name | dept    | salary |
  +-----+-------+------------+--------+
  | 200 | Jason | Technology |  5500 |
  +-----+-------+------------+--------+
  1 row in set (0.00 sec)

  اگر همان دستور را بار دیگر اجرا کنید به شما رکورد دیگری خواهد داد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee ORDER BY RAND() LIMIT 1;
  +-----+--------+-------+--------+
  | id | name  | dept | salary |
  +-----+--------+-------+--------+
  | 100 | Thomas | Sales |  5000 |
  +-----+--------+-------+--------+
  1 row in set (0.00 sec)
  شما می توانید زمان کنونی را با استفاده از تابع now() به آن پاس دهید .
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee ORDER BY RAND(NOW()) LIMIT 1;
  +-----+-------+-----------+--------+
  | id | name | dept   | salary |
  +-----+-------+-----------+--------+
  | 400 | Nisha | Marketing |  9500 |
  +-----+-------+-----------+--------+
  1 row in set (0.00 sec)


  23. دستور select High Priority

  زمانی که شما از کلمه ی کلیدی high_priority استفاده می کنید، یک بیان اولویت بالا برای دستورselect برای هر آپدیتی در جدول می باشد. دقت کنید که زمانی که اسن دستور را استفاده می کنید، دستور ممکن است به دلیل آپدیت به کندی اجرا شود. این را تنها در جایی استفاده کنید که به رکوردی سریعا نیاز دارید.
  کد:
  mysql> SELECT HIGH_PRIORITY * FROM employee WHERE ID = 100;


  24. Consistent read در دستور select

  اگر شما یک consistent read می خواهید که هنگامیکه شما ردیف هایی را از یک جدول انتخاب کرده اید، نمی خواهید هیچ پروسس دیگری مقدارهای جدول را تغییر دهید، شما نیاز دارید که یک share lock mode را برروی جدولی که درحال خواندن آن هستنید اجرا کنید.

  دستور زیر اجازه session های دیگر mysql را برای تغییر رکوردها را نمی دهد.
  کد:
  mysql> SELECT * FROM employee WHERE ID = 100 LOCK IN SHARE MODE;
  لطفا توجه کنید که شما می توانید همچنین FOR UPDATE را مثل زیر، برای بلاک کردن sessionهایی از “SELECT … LOCK in SHARE MODE” را انجام دهد تا اینکه این تراکنش به اتمام برسد.  25. ذخیره ی MySQL query در یک text و یا فایل CSV

  Mysql مکانیزمی را برای نوشتن خروجی دستور در یک فایل برروی سرور فراهم می کند. با استفاده از گزینه ی INTO OUTFILE، امکان ایجاد یک فایل csv که با کاما جدا شده است را فراهم می کند. که به راحتی با استفاده از برنامه ی spreadsheet همانند openoffice و یا excel یا هر برنامه دیگر قابل خواندن است.
  کد:
  SELECT order_id,product_name,qty FROM orders

  دستور بالا 3 ستون را برمی گرداند که می توانیم آنرا در فایل /tmp/orders.txt ذخیره کنیم:
  کد:
  SELECT order_id,product_name,qty FROM orders

  این دستور فایلی با جداکننده ی tab در هر خط ایجاد می کند. برای تغییر آن می توان به صورت زیر دستور را استفاده کرد.
  کد:
  SELECT order_id,product_name,qty FROM orders
  INTO OUTFILE '/tmp/orders.csv'
  FIELDS TERMINATED BY ','
  ENCLOSED BY '"'
  LINES TERMINATED BY '\n'
  در این مثال هر فیلد با دابل کوت " محصور شده است و فیلدها توسط کاما جدا شده اند و هر ردیف در یک خط توسط \n از خط دیگر جدا شده است. نمونه ی خروجی شبیه زیر می باشد.

  کد:
  "1","Tech-Recipes sock puppet","14.95" "2","Tech-Recipes chef's hat","18.95"
  ...

  همچنین پیشنهاد میشود مقالات زیر را مطالعه کنید.

  آموزش کامل نصب آخرین ورژن MariaDB 10 در لینوکس CentOS/RHEL - Debian/Ubuntu
  آموزش نصب MySQL 5.7.9 در RedHat/CentOS 7-6-5 و Fedora 21-23
  آموزش دستورات MySQL (بخش اول)
  دستورات بک آپ گیری و ریستور دیتابیس MySQL در لینوکس
  نحوه تغییر پسورد Root دیتابیس MySQL یا MariaDB در Linux
  نحوه ریکاوری/ریست پسورد Root در MySQL یا MariaDB در Linux
  نحوه اجرای مستقیم دستورات MySQL در ترمینال لینوکس
  فعال کردن قابلیت Auto completion و Syntax highlighting در MySQL/MariaDB
  تغییر مسیر Defualt ذخیره دیتای MySQL در لینوکس
  نکات حیاتی کلاستر کردن دیتابیس MySQL
  15 نکته مفید برای بهینه سازی و بهبود عملکرد دیتابیس MySQL/MariaDB در Linux
  آموزش MySQL (Master-Slave) Replication در RHEL,CentOS,Fedora
  نحوه ایجاد، حذف و مدیریت سطوح دسترسی کاربران در MySQL/MariaDB


  با آرزوی موفقیت ...
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-09-2021, 02:49 PM.
  اینستاگرام انجمن لینوکس ایران : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

  #2
  نحوه چک کردن سایز کلی یک Database از طریق شل MySQL/MariaDB :

  شاید بخواید سایز دیتابیس MySQL/MariaDB خود را از طریق شل مای اسکیول بررسی کنید. برای این کار دستور زیر را وارد کنید :
  کد PHP:
  MySQL [(none)]> SELECT table_schema AS "Database"ROUND(SUM(data_length index_length) / 1024 10242) AS "Size (MB)" FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema;
  +--------------------+-----------+
  Database Size (MB) |
  +--------------------+-----------+
  information_schema 0.01 |
  asterisk 20582.34 |
  +--------------------+-----------+
  2 rows in set (0.31 sec)

  MySQL [(none)]> 
  نحوه چک کردن سایز هر Table در دیتابیس از طریق شل MySQL/MariaDB :

  در صورتیکه بخواهید سایز هر تیبل را در دیتابیس MySQL/MariaDB به صورت جداگانه مشاهده کنید، میتوانید از دستور زیر استفاده کنید. به جای "database_name" میبایست نام دیتابیس خود را وارد کنید.
  کد PHP:
  MariaDB [(none)]> SELECT table_name AS "Table"ROUND(((data_length index_length) / 1024 1024), 2) AS "Size (MB)" FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema "database_name" ORDER BY (data_length index_lengthDESC  دستور select برای مشاهده محتویات یک table در دیتابیس MySQL/MariaDB :

  برای انتخاب یک تیبل در دیتابیس مای اسکیول و مشاهده محتوای آن تیبل میتوان از دستور زیر استفاده کرد :
  کد PHP:
  SELECT FROM `tablename  نحوه جستجو یا پیدا کردن یک عبارات (String) در Table های دیتابیس :

  برای جستجوی یک عبارت، کلمه یا هر چیز دیگری در database مان میتوانیم از دستور select به همراه شرط where استفاده کنیم. من با استفاده از دستور زیر میخواهم در کل تیبل Articles و ستون Title به دنبال کلمه "linux" بگردم، برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم :
  کد PHP:
  SELECT FROM `ArticlesWHERE `TitleLIKE '%linux%'
  علامت ٪ که در هر دو طرف کلمه linux گذاشته شده به معنی متغییر بودن کلمه هست. مثلا فرض کنید من در ستون Title در تیبل Articles تعدادی مقاله با عناوین (آموزش linux مقدماتی یا آموزش نصب kali linux یا دستورات linux) دارم و میخواهم در تیبلم به دنبال مقالاتی بگردم که درون انها از عبارت linux استفاده شده است. با دستور بالا تمام ردیف های ستون Title بررسی میشود و هر ردیفی که کلمه linux داشته باشد (چه linux تنها باشد یا قبل و بعد از آن چیزی نوشته شده باشد) را پیدا و نمایش میدهد.


  در صورتیکه میخواهید تنها به دنبال یک کلمه یونیک و خاص بگردید شرط % را استفاده نکنید :
  کد PHP:
  SELECT FROM `ArticlesWHERE `TitleLIKE 'linux'
  محدود کردن دستور Select :

  فرض کنید یک تیبل با هزاران فیلد یا حتی بیشتر دارید. زمانیکه دستور "select * from tablename" را بزنید محتویات کل تیبل را در خروجی به شما نمایش میدهد که شاید با تیبلی که هزاران فیلد دارد منطقی به نظر نرسد و حتی در برخی سرورها این دستور باعث انداختن بار روی سرور شود. برای همین منظور میبایست فقط فیلدی که نیاز داریم را خروجی بگیریم.

  برای نمایش تنها اولین فیلد/سطر از تیبل دیتابیس مان از آپشن limit استفاده میکنیم :
  کد PHP:
  select from table_name limit 1

  اگر نیاز هست سطر 1 تا 3 نمایش داده شود از limit 3 استفاده کنید.


  در صورتیکه از دستور بالا استفاده کردید و تعداد ستون های تیبل شما زیاد هست و در ترمینال لینوکس کمی نامرتب نمایش داده میشود شما میتوانید از آپش \G در انتهای دستورتان، برای نمایش به صورت ستونی و مرتب استفاده کنید. استفاده از این آپشن خروجی دستور select را برای شما به صورتیکه بتوانید تمام فیلدها و ستونها و مقادیر آنها را مشاهده کنید مرتب میکند.
  کد PHP:
  select from table_name limit 1 \G


  با استفاده از دستور بالا شما فقط میتوانید کوئری تان را مثلا از سطر 1 تا سطر 3 محدود کنید. اگر شما بخواهید یک سطر یا ID خاصی را از هر جای تیبل تان انتخاب کنید میبایست از دستور زیر استفاده کنید.
  کد PHP:
  select from table_name where id=25


  مثال بالا تنها فیلدی که مشخص کردید را نمایش میدهد. فرض کنید شما میخواهید چندین فیلد را به صورت همزمان مشاهده کنید. برای این کار از شرط where در دستور زیر استفاده کنید :
  کد PHP:
  select from table_name where id in(22,25,30); 


  اگر شما بخواهید چندین فیلد را به صورت همزمان انتخاب کنید و به صورت دلخواه چیدمان نمایش آنها را مرتب کنید میبایست از order by field استفاده کنید. در مثال بالا من آیدی های 22، 25 و 30 را انتخاب کردم که در خروجی هم به همین ترتیب نمایش داده میشد. اکنون من میخواهم با دستور زیر بگویم که فیلدهای 22، 25 و 30 زمانیکه نمایش داده شد، ترتیب نمایش آنها به صورت 25-30-22 باشد. یعنی سطر اول آیدی 25، سطر دوم آیدی 30 و در سطر سوم آیدی 22 نمایش داده شود.
  کد PHP:
  select from rtpproxy where id in(22,25,30order by field(id,25,30,22);   نحوه مشاهده اطلاعات سرور (IP/Hostname/Port) :

  برای مشاهده اطلاعات سرور دیتابیس MySQL/MariaDB (شامل آدرس ip سرور، hostname سرور، شماره Port دیتابیس و ...) از طریق شل MySQL/MariaDB از دستور زیر استفاده کنید :
  کد PHP:
  SELECT SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', -1) AS ip,  @@hostname as hostname, @@port as portDATABASE() as current_database

  همچنین با استفاده از دستور status یکسری اطلاعات دیگر هم میتوانید مشاهده کنید :
  کد PHP:
  MariaDB [(none)]> status;
  --------------
  mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.22-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64using readline 5.2

  Connection id
  453
  Current database
  :
  Current userroot@localhost
  SSL
  Not in use
  Current pagerstdout
  Using outfile
  ''
  Using delimiter: ;
  ServerMariaDB
  Server version
  10.3.22-MariaDB-0+deb10u1 Debian 10
  Protocol version
  10
  Connection
  Localhost via UNIX socket
  Server characterset
  utf8mb4
  Db characterset
  utf8mb4
  Client characterset
  utf8mb4
  Conn
  charactersetutf8mb4
  UNIX socket
  : /var/run/mysqld/mysqld.sock
  Uptime
  100 days 10 hours 5 min 40 sec

  Threads
  7 Questions8486 Slow queries0 Opens651 Flush tables2 Open tables206 Queries per second avg0.018
  --------------

  MariaDB [(none)]> 
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-07-2022, 12:01 PM.

  کامنت


   #3
   بسیار کاردبردی بود.
   ممنون

   کامنت

   درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

   انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

   شبکه های اجتماعی
   در حال انجام ...
   X