اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

مشکل ارتباط بین دو سرور الستیکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل ارتباط بین دو سرور الستیکس

  سلام خدمت همه دوستان و استید گرامی . ما دوتا سرور الستیکس داریم . یکی تهران و یکی شهرستان . ارتباط این دو رو هم mpls برقرار میکنه . برای ارتباط بین دو سرور من از ترانک iax2 استفاده کردم. چندین و چند روش رو هم امتحان کردم اما وقتی شماره گیری میشه all circuits busy now. please try call later رو میده و روی سرور شهرستان هیچ لاگی نمیندازه. ارتباط بین دو ترانک هم اوکی هست . به نظرتون کجای کارم مشکل داره؟
  لاگ تهران :
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  == Extension Changed 652[ext-local] new state InUse for Notify User 690
  -- Executing [300@damghan-context:1] Macro("SIP/652-0000018a", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/652-0000018a", "AMPUSER=652") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/652-0000018a", "1?Set(REALCALLERIDNUM=652)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/652-0000018a", "AMPUSER=652") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/652-0000018a", "AMPUSERCIDNAME=Negahdar") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/652-0000018a", "AMPUSERCID=652") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/652-0000018a", "CALLERID(all)="Negahdar" <652>") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?continue") in new stack
  -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
  -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/652-0000018a", "CALLERID(number)=652") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/652-0000018a", "CALLERID(name)=Negahdar") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/652-0000018a", "Using CallerID "Negahdar" <652>") in new stack
  -- Executing [300@damghan-context:2] NoOp("SIP/652-0000018a", "Calling Out Route: damghan-route") in new stack
  -- Executing [300@damghan-context:3] Set("SIP/652-0000018a", "MOHCLASS=default") in new stack
  -- Executing [300@damghan-context:4] Set("SIP/652-0000018a", "_NODEST=") in new stack
  -- Executing [300@damghan-context:5] Macro("SIP/652-0000018a", "record-enable,652,OUT,") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?check") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,4)
  -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?Group:OUT") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,15)
  -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?IN") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("SIP/652-0000018a", "1?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [300@damghan-context:6] Macro("SIP/652-0000018a", "dialout-trunk,19,300,") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/652-0000018a", "DIAL_TRUNK=19") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/652-0000018a", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?disabletrunk,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/652-0000018a", "DIAL_NUMBER=300") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/652-0000018a", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/652-0000018a", "OUTBOUND_GROUP=OUT_19") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?nomax") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?skipoutcid") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/652-0000018a", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/652-0000018a", "outbound-callerid,19") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(REALCALLERIDNUM=652)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?normcid") in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/652-0000018a", "USEROUTCID=") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/652-0000018a", "EMERGENCYCID=") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/652-0000018a", "TRUNKOUTCID=") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?trunkcid") in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/652-0000018a", "0?sub-flp-19,s,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/652-0000018a", "OUTNUM=300") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/652-0000018a", "custom=IAX2/damghan-t") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/652-0000018a", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)) ") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/652-0000018a", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/652-0000018a", "") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?bypass,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?customtrunk") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/652-0000018a", "IAX2/damghan-t/300,300,") in new stack
  -- Called IAX2/damghan-t/300
  -- Hungup 'IAX2/damghan-t-16629'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("SIP/652-0000018a", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 50") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("SIP/652-0000018a", "s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
  -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/652-0000018a", "RC=50") in new stack
  -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/652-0000018a", "50,1") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,50,1)
  -- Executing [50@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/652-0000018a", "continue,1") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,1)
  -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?noreport") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,3)
  -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/652-0000018a", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 50 - failing through to other trunks") in new stack
  -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/652-0000018a", "CALLERID(number)=652") in new stack
  -- Executing [300@damghan-context:7] Macro("SIP/652-0000018a", "outisbusy,") in new stack
  -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/652-0000018a", "") in new stack
  -- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?emergency,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/652-0000018a", "0?intracompany,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/652-0000018a", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
  -- <SIP/652-0000018a> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'en')
  -- <SIP/652-0000018a> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'en')
  -- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("SIP/652-0000018a", "20") in new stack
  == Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'SIP/652-0000018a' in macro 'outisbusy'
  == Spawn extension (damghan-context, 300, 7) exited non-zero on 'SIP/652-0000018a'
  -- Executing [h@damghan-context:1] Macro("SIP/652-0000018a", "hangupcall,") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?endmixmoncheck") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/652-0000018a", "End of MIXMON check") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?nomeetmemon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/652-0000018a", "End of MEETME check") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?noautomon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/652-0000018a", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?noautomon2") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/652-0000018a", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?skiprg") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?skipblkvm") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/652-0000018a", "1?theend") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/652-0000018a", "hangup.agi") in new stack
  -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
  -- <SIP/652-0000018a>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
  -- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/652-0000018a", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/652-0000018a' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (damghan-context, h, 1) exited non-zero on 'SIP/652-0000018a'
  == Extension Changed 652[ext-local] new state Idle for Notify User 690
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	01.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	14.9 KB
شناسه:	18873برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	02.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	20.4 KB
شناسه:	18874

  #2
  کد PHP:

  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/652-0000018a""IAX2/damghan-t/300,300,"in new stack
  -- Called IAX2/damghan-t/300
  -- Hungup 'IAX2/damghan-t-16629'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
  -- 
  Executing [s@macro-dialout-trunk:20NoOp("SIP/652-0000018a""Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 50"in new stack 
  با توجه به لاگ بالا داخلی ۳۰۰ از سرور دوم از روی ترانک IAX2/damghan-t شماره گیری شده و بعدش قطع شده . خوب کانتکس این ترانک چیه و آیا روت تماس با 300 در این کانتکس موجود هست؟!
  آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 02-05-2015, 01:36 PM.
  Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

  Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

  کامنت


   #3
   نوشته شده توسط Backtrack مشاهده پست
   کد PHP:

   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/652-0000018a""IAX2/damghan-t/300,300,"in new stack
   -- Called IAX2/damghan-t/300
   -- Hungup 'IAX2/damghan-t-16629'
   == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
   -- 
   Executing [s@macro-dialout-trunk:20NoOp("SIP/652-0000018a""Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 50"in new stack 
   با توجه به لاگ بالا داخلی ۳۰۰ از سرور دوم از روی ترانک IAX2/damghan-t شماره گیری شده و بعدش قطع شده . خوب کانتکس این ترانک چیه و آیا روت تماس با 300 در این کانتکس موجود هست؟!
   ممنون از پاسختون. من تنظیمات custom context و ترانک رو براتون آپلود کردم. برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	custom context.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	34.4 KB
شناسه:	17152برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	outbound.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	71.4 KB
شناسه:	17154برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	trunk.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	59.2 KB
شناسه:	17155

   کامنت


    #4
    شما کانتکس ترانکتون رو بذارید from-internal و تست بگیرید.
    Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

    Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

    Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
    Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
    Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
    LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

    Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

    کامنت


     #5
     نوشته شده توسط Backtrack مشاهده پست
     شما کانتکس ترانکتون رو بذارید from-internal و تست بگیرید.
     متاسفانه هنوز هم به همون شکل هست. احتیاج به ریستارت سرور که نیست؟

     کامنت


      #6
      یه سوال. در قسمت peer details و user details ترانک ، باید یوزر نیم و پسورد وب ادمین مقصد رو وارد کرد؟

      کامنت


       #7
       خیر . صرفا یک یوزر نیم و پسورد باشه
       به نظرم برای تست custom context رو بیخیال شید و یه داخلی با کانتکست from-internal ایجاد کنین و از همون داخلی تست بگیرید
       Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

       Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

       Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
       Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
       Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
       LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

       Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

       کامنت


        #8
        نوشته شده توسط Backtrack مشاهده پست
        خیر . صرفا یک یوزر نیم و پسورد باشه
        به نظرم برای تست custom context رو بیخیال شید و یه داخلی با کانتکست from-internal ایجاد کنین و از همون داخلی تست بگیرید
        خب این یوزر نیم و پسورد در سرور مقابل باید جایی تعریف شده باشه دیگه نه ؟ یا همین که با دستور iax2 show ترانک رو کانکت میزنه کافیه ؟
        من همین که شما میفرمایید رو از تایپیکی که خودتون نوشته بودید قبلا مو به مو انجام دادم اما اون هم همین مشکل رو داشت.

        کامنت


         #9
         نه دیگه . همون توی ترانک داره تعریف میشه.
         مشکل شما کانتکسه
         شما دوتا ویرچوال بالا بیارید و رو هر کدوم یک داخلی ایجاد کنین و با همون روش ترانک بزنید و تماس با داخلی سرور مقابل رو تست کنید.
         Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

         Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

         Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
         Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
         Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
         LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

         Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

         کامنت


          #10
          نوشته شده توسط masome vahid مشاهده پست
          نه دیگه . همون توی ترانک داره تعریف میشه.
          مشکل شما کانتکسه
          شما دوتا ویرچوال بالا بیارید و رو هر کدوم یک داخلی ایجاد کنین و با همون روش ترانک بزنید و تماس با داخلی سرور مقابل رو تست کنید.
          خیلی ممنون درست. مشکل از همون authentication بین دو ترانک بود

          کامنت


           #11
           یعنی دقیقا چه تغییری در ترانک دادین؟
           Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

           Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

           Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
           Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
           Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
           LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

           Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

           کامنت

           درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

           انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

           شبکه های اجتماعی
           در حال انجام ...
           X