سلام . با استفاده از دستور زیر شما می توانید میزان مموری مورد استفاده در مای اسکیول را مشاهده کنید :
کد PHP:
SHOW ENGINE INNODB STATUS 
...