اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

20 دستور MySQL (Mysqladmin) در لینوکس برای مدیریت دیتابیس - بخش 2

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  20 دستور MySQL (Mysqladmin) در لینوکس برای مدیریت دیتابیس - بخش 2

  Mysqladmin یک ابزار خط فرمان است، که با mysql server نصب می شود. و توسط Database Administrator ها جهت انجام وظایف ابتدایی Mysql همانند تنظیمات پسورد root، مانیتورینگ پروسس های mysql و بررسی وضعیت سرور بکار برده می شود.

  در این مقاله ما دستورات مفید mysqladmin را که برای ادمین های سیستم و پایگاه داده در روزهای کاری مورد استفاده است را بررسی خواهیم کرد. برای اجرای این وظایف، شما باید MySQL Server را برروی سیستم خود نصب کرده باشید.


  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  آموزش دستورات پایه ای مای اسکیول در لینوکس برای مدیریت دیتابیس (بخش 1)


  اگر شما MySQL Server را برروی سیستم خود ندارید و یا ورژن قدیمی تر آن را دارید، به شما پیشمهاد میکنیم که آن را با استفاده از مقاله زیر نصب و یا بروزرسانی کنید.

  آموزش نصب و راه اندازی MySQL-Server در ردهت و دبیان (centos,fedora,ubuntu,debian)


  1.نحوه ی تنظیمات پسورد root برای Mysql
  اگر شما Mysql server خود را تازه نصب کرده اید ، جهت وارد شدن با root نیاز به پسورد ندارید، از دستور زیر جهت ست کردن پسورد برای root استفاده کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root password [B]YOURNEWPASSWORD[/B][/LEFT]
  2.نحوه ی تغییرات پسورد root برای Mysql
  اگر شما می خواهید پسورد روت را تغییر دهید، دستور زیر را تایپ کنید. به عنوان مثال پسورد قدیمی شما 123456 است و شما می خواهید آن را به xyz123 تغییر دهید.
  کد:
  mysqladmin -u root -p[B]123456[/B] password '[B]xyz123[/B]'
  3.نحوه ی چک کردن اینکه Mysql درحال اجرا
  برای اینکه بفهمیم Mysql آپ بوده و در حال اجراست، از دستور زیر استفاده کنید.
  کد:
  # mysqladmin -u root -p ping
  
  Enter password:
  [B]mysqld is alive[/B]
  4.نحوه ی چک کردن ورژن Mysql
  دستور زیر ورژن Mysql درحال اجرا و وضعیت آن را نشان می دهد.
  کد:
  # mysqladmin -u root -p version
  
  Enter password:
  mysqladmin Ver 8.42 Distrib [B]5.5.28[/B], for Linux on i686
  Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Server version     5.5.28
  Protocol version    10
  Connection       Localhost via UNIX socket
  UNIX socket       /var/lib/mysql/mysql.sock
  Uptime:         7 days 14 min 45 sec
  
  Threads: 2 Questions: 36002 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8 Queries per second avg: 0.059
  5.نحوه ی پیدا کردن وضعیت فعلی Mysql
  برای پیدا کردن وضعیت فعلی Mysql از دستور زیر استفاده کنید. دستور mysqladmin وضعیت uptime و queryها و thread ها ی در حال اجرا را نشان می دهد.
  کد:
  # mysqladmin -u root -ptmppassword status
  
  Enter password:
  Uptime: 606704 Threads: 2 Questions: 36003 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8
  6.نحوه ی بررسی وضعیت تمامی متغیر ها و مقدارهای Mysql server
  برای بررسی وضعیت تمامی متغیر ها و مقدارهای Mysql server،دستور زیر را تایپ کنید. خروجی ای شبیه زیر خواهید دید.
  کد:
  
  # mysqladmin -u root -p extended-status
  
  Enter password:
  +------------------------------------------+-------------+
  | Variable_name              | Value    |
  +------------------------------------------+-------------+
  | Aborted_clients             | 3      |
  | Aborted_connects             | 3      |
  | Binlog_cache_disk_use          | 0      |
  | Binlog_cache_use             | 0      |
  | Binlog_stmt_cache_disk_use        | 0      |
  | Binlog_stmt_cache_use          | 0      |
  | Bytes_received              | 6400357   |
  | Bytes_sent                | 2610105   |
  | Com_admin_commands            | 3      |
  | Com_assign_to_keycache          | 0      |
  | Com_alter_db               | 0      |
  | Com_alter_db_upgrade           | 0      |
  | Com_alter_event             | 0      |
  | Com_alter_function            | 0      |
  | Com_alter_procedure           | 0      |
  | Com_alter_server             | 0      |
  | Com_alter_table             | 0      |
  | Com_alter_tablespace           | 0      |
  +------------------------------------------+-------------+
  7. نحوه ی بررسی تمامی متغیر ها و مقدارهای Mysql server
  برای بررسی تمامی متغیر ها و مقدارهای Mysql server،دستور زیر را تایپ کنید.
  کد:
  
  # mysqladmin -u root -p variables
  
  Enter password:
  +---------------------------------------------------+----------------------------------------------+
  | Variable_name                   | Value                    |
  +---------------------------------------------------+----------------------------------------------+
  | auto_increment_increment             | 1                      |
  | auto_increment_offset               | 1                      |
  | autocommit                    | ON                      |
  | automatic_sp_privileges              | ON                      |
  | back_log                     | 50                      |
  | basedir                      | /usr                     |
  | big_tables                    | OFF                     |
  | binlog_cache_size                 | 32768                    |
  | binlog_direct_non_transactional_updates      | OFF                     |
  | binlog_format                   | STATEMENT                  |
  | binlog_stmt_cache_size              | 32768                    |
  | bulk_insert_buffer_size              | 8388608                   |
  | character_set_client               | latin1                    |
  | character_set_connection             | latin1                    |
  | character_set_database              | latin1                    |
  | character_set_filesystem             | binary                    |
  | character_set_results               | latin1                    |
  | character_set_server               | latin1                    |
  | character_set_system               | utf8                     |
  | character_sets_dir                | /usr/share/mysql/charsets/          |
  | collation_connection               | latin1_swedish_ci              |
  +---------------------------------------------------+----------------------------------------------+
  8.نحوه ی بررسی تمامی پروسس های Mysql server
  دستور زیر تمامی پروسس های در حال اجرای Mysql را نشان می دهد.
  کد:
  
  # mysqladmin -u root -p processlist
  
  Enter password:
  +-------+---------+-----------------+---------+---------+------+-------+------------------+
  | Id  | User  | Host      | db   | Command | Time | State | Info       |
  +-------+---------+-----------------+---------+---------+------+-------+------------------+
  | 18001 | rsyslog | localhost:38307 | rsyslog | Sleep  | 5590 |    |         |
  | 18020 | root  | localhost    |     | Query  | 0  |    | show processlist |
  +-------+---------+-----------------+---------+---------+------+-------+------------------+
  9.نحوه ی ایجاد یک پایگاه داده در Mysql
  برای ایجاد یک پایگاه داده در Mysql server از دستور زیر استفاده کنید.
  کد:
  
  # mysqladmin -u root -p create databasename
  
  Enter password:
  کد:
  
  # mysql -u root -p
  
  Enter password:
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 18027
  Server version: 5.5.28 MySQL Community Server (GPL) by Remi
  
  Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  
  mysql> show databases;
  +--------------------+
  | Database      |
  +--------------------+
  | information_schema |
  | [B]databasename[/B]    |
  | mysql       |
  | test        |
  +--------------------+
  8 rows in set (0.01 sec)
  
  mysql>

  10.نحوه ی حذف یک پایگاه داده در Mysql server
  برای حذف یک پایگاه داده در Mysql server، دستور زیر را اجرا کنید. سوال پرسیده شده را با y تایید کنید.
  کد:
  # mysqladmin -u root -p drop databasename
  
  Enter password:
  Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
  Any data stored in the database will be destroyed.
  
  Do you really want to drop the 'databasename' database [y/N] y
  Database "databasename" dropped
  11. نحوه ی reload/refresh کردن امتیازات Mysql
  دستور reload جداول را ریلور میکند و دستور refresh تمامی جداول را flush کرده و فایل های لاگ را بازگشایی می کند.
  کد:
  # mysqladmin -u root -p reload;
  # mysqladmin -u root -p refresh
  12.نحوه ی shutdown کردن mysql سرور به صورت امن
  برای shutdown کردن mysql سرور به صورت امن دستور زیر را اجرا کنید.
  کد:
   
  
  mysqladmin -u root -p shutdown
  
  Enter password:
  شما همچنین می توانید دستور زیر را برای start و stop کردن Mysql استفاده کنید.
  کد:
  
  # /etc/init.d/mysqld stop
  # /etc/init.d/mysqld start
  13. برخی دستورات مفید flush کردن Mysql
  در زیر برخی دستورات مفید flush کردن با توضیحات آمده است.
  Flush-hosts: تمامی اطلاعات هاست را از روی کش پاک می کند.
  Flush-tables:تمامی جداول را پاک می کند.
  Flush-threads:تمامی تردهای کش را پاک می کند.
  Flush-logs:تمامی اطلاعات لاگ ها را پاک می کند.
  Flush-privileges:امتیاز جداول را reload می کند.
  Flush-status:وضعیت متغیر ها را پاک می کند.

  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root -p flush-hosts
  # mysqladmin -u root -p flush-tables
  # mysqladmin -u root -p flush-threads
  # mysqladmin -u root -p flush-logs
  # mysqladmin -u root -p flush-privileges
  # mysqladmin -u root -p flush-status[/LEFT]
  14.نحوه ی kill کردن پروسس های به خواب رفته ی کلاینت
  از دستور زیر برای تشخیص پروسس های به خواب رفته ی کلاینت استفاده کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root -p processlist
  
  Enter password:
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
  | Id | User | Host   | db | Command | Time | State | Info       |
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
  | 5 | root | localhost |  | Sleep  | 14  |    |                   |
  | 8 | root | localhost |  | Query  | 0  |    | show processlist |
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+[/LEFT]
  حالا دستور زیر را با kill و process id تایپ کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root -p kill 5
  
  Enter password:
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
  | Id | User | Host   | db | Command | Time | State | Info       |
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
  | 12 | root | localhost |  | Query  | 0  |    | show processlist |
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+[/LEFT]
  اگر شما می خواهید چند پروسس را kill کنید id ها را با کاما از هم جدا کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root -p kill 5,10[/LEFT]

  15. نحوه ی اجرا کردن چندین دستور mysqladmin با همدیگر
  در صورتی که شما می خواهید چندین دستور mysqladmin را با هم اجرا کنید همانند دستور زیر استفاده کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root -p processlist status version
  
  Enter password:
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
  | Id | User | Host   | db | Command | Time | State | Info       |
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
  | 8 | root | localhost |  | Query  | 0  |    | show processlist |
  +----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
  Uptime: 3801 Threads: 1 Questions: 15 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8 Queries per second avg: 0.003
  mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.5.28, for Linux on i686
  Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Server version     5.5.28
  Protocol version    10
  Connection       Localhost via UNIX socket
  UNIX socket       /var/lib/mysql/mysql.sock
  Uptime:         1 hour 3 min 21 sec
  
  Threads: 1 Questions: 15 Slow queries: 0 Opens: 15 Flush tables: 1 Open tables: 8 Queries per second avg: 0.003[/LEFT]
  16. نحوه ی کانکت شدن به mysql server راه دور
  برای کانکت شدن به سرور mysql ریموت از –h(host) با آدرس آی پی آن استفاده کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -h 172.16.25.126 -u root -p[/LEFT]

  17.نحوه ی اجرای دستورات روی سرورmysql راه دور
  به عنوان مثال شما می خواهید status سرورmysqlراه دور را ببینید، از دستور زیر استفاده کنید.
  کد:
  # mysqladmin -h 172.16.25.126 -u root -p status

  18.نحوه ی start/stop کردن replication برروی سرور slave
  برای start/stop کردن replication برروی سرور slave از دستور زیر استفاده کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root -p start-slave
  
  
  # mysqladmin -u root -p stop-slave[/LEFT]
  19.نحوه ی ذخیره ی اطلاعات Debug سرور Mysql به logها
  به سرور می گوید که اطلاعات debug درباره قفل های مورد استفاده، حافظه ی استفاده شده و query بکاربرده شده و اطلاعات در مورد هر رویدادی بروی فایل های log نوشته شود.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin -u root -p debug
  
  Enter password:[/LEFT]
  20. نحوه ی نمایش گزینه های mysqladmin
  برای پیدا کردن گزینه های mysqladmin از دستور help استفاده کنید.
  کد:
   [LEFT]# mysqladmin --help[/LEFT]

  ما سعی کردیم بهترین مثال هارا در مورد دستور mysqladmin در اختیار شما قرار دهیم، اگر چیزی را فراموش کرده ایم لطفا در قسمت نظرات آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-09-2021, 02:00 PM.
  اینستاگرام انجمن لینوکس ایران : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X