اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

دستور ls در لینوکس به همراه 15 مثال عملی

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  دستور ls در لینوکس به همراه 15 مثال عملی

  دستور ls یکی از پرکاربردترین دستورات در لینوکس است. من معتقدم دستور ls اولین دستوری است که وقتی با خط فرمان لینوکس آشنا می شوید، از آن استفاده می کنید. ما به صورت روزانه و مداوم از دستور ls استفاده می کنیم اگرچه ممکن است ناآگاهانه باشد و هرگز از تمام گزینه های موجود استفاده نکنیم. در این مقاله،سعی کردیم دستور ls را در حد ممکن مورد بررسی قرار دهیم.

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	Linux-ls-Commands.png
نمایش ها:	1
اندازه:	229.9 KB
شناسه:	19969


  همچنین توصیه میشود : آموزش کامل دستورات لینوکس (مقدماتی تا پیشرفته)


  1. لیست فایل ها با استفاده از ls بدون هیچ گزینه ای

  دستور ls بدون هیچ آپشنی، فایل ها و دایرکتوری هارابا فرمت ساده ودر واقع بدون نمایش جزئیاتی همچون نوع فایل، حجم، تاریخ و زمان آخرین ویرایش، سطح دسترسی و لینک ها و غیره فهرست می کند:
  کد PHP:
  # ls

  0001.pcap        Desktop    Downloads         index.html   install.log.syslog  Pictures  Templates
  anaconda
  -ks.cfg  Documents  fbcmd_update.php  install.log  Music               Public    Videos 


  2. لیست فایل ها با گزینه -l

  در اینجا، ls -l (آپشن -l حرف ال کوچک) حجم، تاریخ و زمان آخرین ویرایش فایل یا دایرکتوری، نام فایل یا فولدر و مالک فایل و سطح دسترسی فایل را نشان می دهد:
  کد PHP:
  # ls -l

  total 176
  -rw-r--r--. 1 root root   683 Aug 19 09:59 0001.pcap
  -rw-------. 1 root root  1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Desktop
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Documents
  drwxr
  -xr-x4 root root  4096 Aug 16 02:55 Downloads
  -rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
  -rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
  -rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
  -rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Music
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Pictures
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Public
  drwxr-xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Templates
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Videos 


  3. نمایش فایل های مخفی

  لیست تمام فایل ها شامل فایل های مخفی که با ‘.’ شروع می شوند:
  کد PHP:
  # ls -a

  .                .bashrc  Documents         .gconfd          install.log         .nautilus     .pulse-cookie
  ..               .cache   Downloads         .gnome2          install.log.syslog  .netstat.swp  .recently-used.xbel
  0001.pcap        
  .config  .elinks           .gnome2_private  .kde                .opera        .spice-vdagent
  anaconda
  -ks.cfg  .cshrc   .esd_auth         .gtk-bookmarks   .libreoffice        Pictures      .tcshrc
  .bash_history    .dbus    .fbcmd            .gvfs            .local              .pki          Templates
  .bash_logout     Desktop  fbcmd_update.php  .ICEauthority    .mozilla            Public        Videos
  .bash_profile    .digrc   .gconf            index.html       Music               .pulse        .wireshark 


  4. لیست فایل ها با فرمت قابل خواندن توسط انسان (Human Readable) با گزینه -lh

  ترکیب آپشن های -lh، حجم را با فرمت human readable نمایش می دهد.
  کد PHP:
  # ls -lh

  total 176K
  -rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap
  -rw-------. 1 root root 1.6K Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
  drwxr
  -xr-x2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Desktop
  drwxr
  -xr-x2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Documents
  drwxr
  -xr-x4 root root 4.0K Aug 16 02:55 Downloads
  -rw-r--r--. 1 root root  21K Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
  -rw-r--r--. 1 root root  46K Jul 31 09:58 index.html
  -rw-r--r--. 1 root root  48K Jul 31 02:17 install.log
  -rw-r--r--. 1 root root  12K Jul 31 02:13 install.log.syslog
  drwxr
  -xr-x2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Music
  drwxr
  -xr-x2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Pictures
  drwxr
  -xr-x2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Public
  drwxr-xr-x2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Templates
  drwxr
  -xr-x2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Videos 


  5. لیست فایل ها و دایرکتوری ها با کاراکتر " /" در انتها

  استفاده از گزینه -F با دستور ls، کاراکتر " /" را به انتهای هر یک از دایرکتوری ها اضافه می کند.
  کد PHP:
  # ls -F

  0001.pcap        Desktop/    Downloads/        index.html   install.log.syslog  Pictures/  Templates/
  anaconda-ks.cfg  Documents/  fbcmd_update.php  install.log  Music/              Public/    Videos


  6. لیست فایل ها به صورت معکوس

  دستور زیر با گزینه ls -r، فایل ها و دایرکتوری ها را به صورت معکوس نمایش می دهد.
  کد PHP:
  # ls -r

  Videos     Public    Music               install.log  fbcmd_update.php  Documents  anaconda-ks.cfg
  Templates  Pictures  install
  .log.syslog  index.html   Downloads         Desktop    0001.pcap 


  7. لیست زیردایرکتوری ها به صورت بازگشتی (recursive)

  گزینه ls -R فهرست طولانی درخت های دایرکتوری (نمایش پوشه با تمام زیر شاخه ها و فایل های درونش) را لیست می کند. به نمونه خروجی این دستور توجه کنید.
  کد PHP:
  # ls -R

  total 1384
  -rw-------. 1 root     root      33408 Aug  8 17:25 anaconda.log
  -rw-------. 1 root     root      30508 Aug  8 17:25 anaconda.program.log

  ./httpd:
  total 132
  -rw-r--r--  1 root root     0 Aug 19 03:14 access_log
  -rw-r--r--. 1 root root 61916 Aug 10 17:55 access_log-20120812

  ./lighttpd:
  total 68
  -rw-r--r--  1 lighttpd lighttpd  7858 Aug 21 15:26 access.log
  -rw-r--r--. 1 lighttpd lighttpd 37531 Aug 17 18:21 access.log-20120819

  ./nginx:
  total 12
  -rw-r--r--. 1 root root    0 Aug 12 03:17 access.log
  -rw-r--r--. 1 root root  390 Aug 12 03:17 access.log-20120812.gz 


  8. ترتیب خروجی معکوس

  ترکیب آپشن های -ltr، فایل یا دایرکتوری ها را به ترتیب آخرین تغییر یافته ها نمایش می دهد.
  کد PHP:
  # ls -ltr

  total 176
  -rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
  -rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
  -rw-------. 1 root root  1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Desktop
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Videos
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Templates
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Public
  drwxr-xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Pictures
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Music
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Documents
  -rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
  -rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
  drwxr
  -xr-x4 root root  4096 Aug 16 02:55 Downloads
  -rw-r--r--. 1 root root   683 Aug 19 09:59 0001.pcap 


  9. مرتب سازی فایل ها بر اساس حجم

  ترکیب آپشنهای - lS، فایل را بر اساس حجم نمایش می دهد، به این صورت که اول فایل بزرگ نمایش داده می شود:
  کد PHP:
  # ls -lS

  total 176
  -rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
  -rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
  -rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
  -rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Desktop
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Documents
  drwxr
  -xr-x4 root root  4096 Aug 16 02:55 Downloads
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Music
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Pictures
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Public
  drwxr-xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Templates
  drwxr
  -xr-x2 root root  4096 Jul 31 02:48 Videos
  -rw-------. 1 root root  1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
  -rw-r--r--. 1 root root   683 Aug 19 09:59 0001.pcap 


  10. نمایش Inode number فایل یا دایرکتوری

  ما می توانیم برخی اعداد چاپ شده قبل از فایل یا دایرکتوری را ببینیم. با گزینه های -i، فایل یا دایرکتوری با عدد Inode number لیست می شوند:
  کد PHP:
  # ls -i

  20112 0001.pcap        23610 Documents         23793 index.html          23611 Music     23597 Templates
  23564 anaconda
  -ks.cfg  23595 Downloads            22 install.log         23612 Pictures  23613 Videos
  23594 Desktop          23585 fbcmd_update
  .php     35 install.log.syslog  23601 Public 


  11. نمایش ورژن دستور ls

  ورژن دستور ls را چک کنید:
  کد PHP:
  # ls --version

  ls (GNU coreutils8.4
  Copyright 
  (C2010 Free Software FoundationInc.
  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free softwareyou are free to change and redistribute it.
  There is NO WARRANTYto the extent permitted by law.
  Written by Richard MStallman and David MacKenzie


  12. نمایش صفحه Help

  صفحه Help دستور ls را با گزینه های آن لیست کنید:
  کد PHP:
  # ls --help

  Usagels [OPTION]... [FILE]... 


  13. لیست اطلاعات دایرکتوری

  با دستور ls -l فایل ها تحت دایرکتوری /tmp لیست می شود و با پارامترهای -ld، اطلاعات دایرکتوری /tmp نمایش داده می شود:
  کد PHP:
  # ls -l /tmp
  total 408
  drwx
  ------. 2 narad narad   4096 Aug  2 02:00 CRX_75DAF8CB7768
  -r--------. 1 root  root  384683 Aug  4 12:28 htop-1.0.1.tar.gz
  drwx
  ------. 2 root  root    4096 Aug  4 11:20 keyring-6Mfjnk
  drwx
  ------. 2 root  root    4096 Aug 16 01:33 keyring-pioZJr
  drwx
  ------. 2 gdm   gdm     4096 Aug 21 11:26 orbit-gdm
  drwx
  ------. 2 root  root    4096 Aug 19 08:41 pulse-gl6o4ZdxQVrX
  drwx
  ------. 2 narad narad   4096 Aug  4 08:16 pulse-UDH76ExwUVoU
  drwx
  ------. 2 gdm   gdm     4096 Aug 21 11:26 pulse-wJtcweUCtvhn
  -rw-------. 1 root  root     300 Aug 16 03:34 yum_save_tx-2012-08-16-03-34LJTAa1.yumtx 
  کد PHP:
  # ls -ld /tmp/

  drwxrwxrwt13 root root 4096 Aug 21 12:48 /tmp


  14. نمایش UID و GID فایل ها

  برای نمایش UID و GID ی فایل ها و دایرکتوری ها از گزینه -n به همراه دستور ls استفاده کنید:
  کد PHP:
  # ls -n

  total 36
  drwxr
  -xr-x2 500 500 4096 Aug  2 01:52 Downloads
  drwxr
  -xr-x2 500 500 4096 Aug  2 01:52 Music
  drwxr
  -xr-x2 500 500 4096 Aug  2 01:52 Pictures
  -rw-rw-r--. 1 500 500   12 Aug 21 13:06 tmp.txt
  drwxr
  -xr-x2 500 500 4096 Aug  2 01:52 Videos 


  15. دستور ls و Aliase های آن

  ما برای دستور ls با اجرای کامند زیر می توانیم Aliase بسازیم و در حقیقت وقتی دستور ls را اجرا می کنیم دستور ls -l اجرا می شود و گزینه -l را به صورت پیش فرض می گیرد و همانطور که قبلا ذکر شد، لیست بلند بالایی را نمایش می دهد:
  کد PHP:
  # alias ls="ls -l" 
  توجه: ما می توانیم تعدادی از Aliase های موجود در سیستم را با دستور alias ببینیم و همانطور که بعدا نشان داده میشود، می توانیم همانند Aliase دستور unalias را هم داشته باشیم:
  کد PHP:
  # alias

  alias cp='cp -i'
  alias l.='ls -d .* --color=auto'
  alias ll='ls -l --color=auto'
  alias ls='ls --color=auto'
  alias mv='mv -i'
  alias rm='rm -i'
  alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde' 
  برای حذف Aliase از قبل تعریف شده، کافی است از دستور unalias استفاده کنید:
  کد PHP:
  # unalias ls 

  با آرزوی موفقیت
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 10-05-2017, 01:05 AM.
  Telegram : https://telegram.me/linuxzone

  voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی

ایمیل مدیریت

Habili@linux-zone.org

در حال انجام ...
X