سلام یه router 3945 دارم که با asterisk ترانک sip زدم. وقتی داخلی های استریسک با یک شماره ای از...