شما به عنوان یک ادمین سیستم ممکن است یک دایرکتوری خاص داشته باشید که بخواهید دسترسی Read/Write در آن دایرکتوری را به هر کاربری روی یک سرور لینوکس بدهید....