اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

آموزش نصب Apache, MySQL, PHP یا Lamp روی لینوکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  آموزش نصب Apache, MySQL, PHP یا Lamp روی لینوکس

  دراین مقاله چگونگی نصب یک وب سرور Apache2 بر روی سرور لینوکس CentOS 7.0 با پشتیبانی از (mod_php) PHP5 و MySQL آموزش داده خواهد شد. به Linux لینوکس ، Apache آپاچی ، MySQL و PHP به اختصار LAMP گفته میشود.

  1 - نکات مقدماتی :
  در این آموزش از server1.example.com به عنوان نام هاست و از ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰ به عنوان آدرس IP استفاده شده است. این تنظیمات ممکن است با تنظیمات شما متفاوت باشد، بنابراین باید آنها را با تنظمات مورد نظر خود در بخش های مناسب جایگزین کنید.
  به منظور نصب آخرین ورژن phpMyAdmin ، مخزن EPEL-7 را با استفاده از دستور زیر اضافه کنید :

  کد PHP:
  rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm 
  2 - نصب MySQL 5 :
  برای نصب MySQL ، mariadb را با استفاده از دستور زیر نصب کنید :

  کد PHP:
  yum -y install mariadb-server mariadb 
  سپس برای MySQL لینک های راه انداز سیستم ایجاد کنید(به طوری که MySQL پس از بوت شدن سیستم به طور خودکار استارت شود) و سپس سرور MySQL را اجرا کنید :

  کد PHP:
  systemctl start mariadb.service
  systemctl enable mariadb
  .service 

  برای کاربر روت MySQL یک پسورد تعیین کنید :

  کد PHP:
  mysql_secure_installation 

  کد PHP:
  [root@server1 ~]# mysql_secure_installation
  /usr/bin/mysql_secure_installationline 379find_mysql_clientcommand not found

  NOTE
  RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
  SERVERS IN PRODUCTION 
  USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

  In order to log into MariaDB to secure itwe’ll need the current
  password 
  for the root user.  If you’ve just installed MariaDB, and
  you haven’t set the root password yetthe password will be blank,
  so you should just press enter here.

  Enter current password for root (enter for none): <–ENTER
  OK
  successfully used passwordmoving on…

  Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
  root user without the proper authorisation
  .

  Set root password? [Y/n]
  New 
  password: <–yourmariadbpassword
  Re
  -enter new password: <–yourmariadbpassword
  Password updated successfully
  !
  Reloading privilege tables..
  … Success!

  By default, a MariaDB installation has an anonymous userallowing anyone
  to log into MariaDB without having to have a user account created 
  for
  them.  This is intended only for testing, and to make the installation
  go a bit smoother
  .  You should remove them before moving into a
  production environment
  .

  Remove anonymous users? [Y/n] <–ENTER
  … Success
  !

  Normallyroot should only be allowed to connect from ‘localhost’.  This
  ensures that someone cannot guess at the root password from the network
  .

  Disallow root login remotely? [Y/n] <–ENTER
  … Success
  !

  By default, MariaDB comes with a database named ‘test’ that anyone can
  access
  .  This is also intended only for testing, and should be removed
  before moving into a production environment
  .

  Remove test database and access to it? [Y/n] <–ENTER
  – Dropping test database…
  … Success
  !
  – Removing privileges on test database…
  … Success
  !

  Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
  will take effect immediately
  .

  Reload privilege tables now? [Y/n] <–ENTER
  … Success
  !

  Cleaning up…

  All done
  !  If you’ve completed all of the above stepsyour MariaDB
  installation should now be secure
  .

  Thanks for using MariaDB!
  [
  root@server1 ~]
  3 - نصب Apache2 :
  لینوکس CentOS 7.0 به همراه Apache 2.4 ارائه میشود. Apache2 مستقیما به عنوان یک پکیج در CentOS 7.0 در دسترس است، بنابراین میتوانید آن را با استفاده از دستور زیر نصب کنید :

  کد PHP:
  yum -y install httpd 

  کد PHP:
  [root@server1 ~]# yum install httpd
  Loaded pluginsfastestmirrorlangpacks
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  baseftp.plusline.de
  extrasmirror.23media.de
  updatesmirror.23media.de
  Package httpd
  -2.4.6-17.el7.centos.1.x86_64 already installed and latest version
  Nothing to 
  do
  [
  root@server1 ~]
  آپاچی به طور پیشفرض نصب خواهد شد . در غیر اینصورت، آن را با توجه به شرح فوق نصب کنید.

  سیستم خود را طوری تنظیم کنید که پس از بوت شدن ، آپاچی اجرا شود :

  کد PHP:
  systemctl start httpd.service 
  کد PHP:
  systemctl enable httpd.service 


  در لینوکس CentOS 7.0 از Firewall-cmd ، استفاده میشود بنابراین آن را طوری تنظیم کنید که به پورت ۸۰ (HTTP) و ۴۴۳ (https) اجازه دسترسی خارجی بدهد.

  کد PHP:
  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
  firewall
  -cmd --permanent --zone=public --add-service=https
  firewall
  -cmd --reload 
  حالا برای مشاهده صفحه Apache ، آدرس زیر را در مرورگر خود وارد کنید :

  کد PHP:
   http://192.168.0.100 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	22-300x168.png نمایش ها:	1 اندازه:	26.4 KB شناسه:	18374

  4 - نصب php5 :
  PHP5 و ماژول آپاچی PHP5 را با استفاده از دستور زیر نصب کنید :

  کد PHP:
  yum -y install php 
  سپس آپاچی را ری استارت کنید :

  کد PHP:
  systemctl restart httpd.service 
  5 - تست PHP5 و دریافت اطلاعات درباره نصب و راه اندازی PHP5 :
  ریشه سند وب سایت، به طور پیش فرض /var/www/html می باشد. یک فایل PHP (info.php) در این دایرکتوری ایجاد و آن را در یک مرورگر فراخوانی کنید. این فایل جزئیات مفیدی در مورد PHP نصب شده توسط شما را نمایش خواهد داد.

  کد PHP:
  vi /var/www/html/info.php 
  کد PHP:
  <?php
  phpinfo
  ();
  ?>
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	42-300x168.png نمایش ها:	1 اندازه:	22.0 KB شناسه:	18375

  همانطور که در خط Server API نشان داده شده PHP5، با استفاده ازApache 2.0 Handler کار می کند. شما میتوانید تمامی ماژول های فعال در PHP5 را ببینید. MySQL در لیست موجود نیست این بدان معناست که MySQL هنوز در PHP5 پشتیبانی نمیشود.

  6 - دریافت MySQL :
  برای دریافت MySQL تحت پشتیبانی PHP ، میتوانید پکیج php-mysql را نصب کنید. برخی دیگر از ماژول های PHP5 نیز ممکن است برای برنامه ها شما مورد نیاز باشد بنابراین ایده خوبی خواهد بود اگر نصب شوند. برای جستجوی ماژول های PHP5 در دسترس ، میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

  کد PHP:
  yum search php 
  ماژولی که به آن نیاز دارید را انتخاب و با استفاده از دستور زیر نصب کنید :

  کد PHP:
  yum -y install php-mysql 
  در مرحله بعد برخی از ماژول های رایج PHP که برای سیستم های CMS مانند وردپرس، جوملا و دروپال مورد نیاز است را نصب کنید :

  کد PHP:
  yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap curl curl-devel 
  Apache2 را مجددا راه اندازی کنید :

  کد PHP:
  systemctl restart httpd.service 
  http://192.168.0.100/info.php را در مرورگر خود بار دیگر بارگذاری کنید ، در بخش ماژول ها باید تعداد زیادی ماژول جدید از جمله curl و … وجود داشته باشد :

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	51-300x168.png نمایش ها:	1 اندازه:	14.8 KB شناسه:	18376

  ۷ - نصب و راه اندازی phpMyAdmin :
  phpMyAdmin یک رابط وب است که از طریق آن می توانید به مدیریت دیتابیس MySQL خود بپردازید. phpMyAdmin را با استفاده از دستور زیر نصب کنید :

  کد PHP:
  yum install phpMyAdmin 
  در این مرحله باید با حذف # از خط <Directory /usr/share/phpMyAdmin/> تنظیمات آپاچی را تغییر دهید تا phpMyAdmin علاوه بر لوکال هاست اجازه اتصال و دسترسی از سایر سیستم ها را نیز بدهد. دستور زیر را اجرا کنید :

  کد PHP:
  vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf 
  کد PHP:
  [...]
  Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
  Alias 
  /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

  #<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
  #   <IfModule mod_authz_core.c>
  #     # Apache 2.4
  #     <RequireAny>
  #       Require ip 127.0.0.1
  #       Require ip ::1
  #     </RequireAny>
  #   </IfModule>
  #   <IfModule !mod_authz_core.c>
  #     # Apache 2.2
  #     Order Deny,Allow
  #     Deny from All
  #     Allow from 127.0.0.1
  #     Allow from ::1
  #   </IfModule>
  #</Directory>


  <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
          
  Options none
          AllowOverride Limit
          
  Require all granted
  </Directory>

  [...] 
  سپس باید authentication را در phpMyAdmin ازcookie به http تغییر دهید :

  کد PHP:
  vi /etc/phpMyAdmin/config.inc.php 
  کد PHP:
  [...]
  $cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';    // Authentication method (config, http or cookie based)?
  [...] 

  آپاچی را مجددا راه اندازی کنید :

  کد PHP:
  systemctl restart  httpd.service 
  حالا شما میتوانید از آدرس زیر به phpMyAdmin دسترسی داشته باشید :

  کد PHP:
  http://192.168.0.100/phpmyadmin/ 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	73-300x168.png نمایش ها:	1 اندازه:	23.3 KB شناسه:	18377
  نویسنده سپیده محراب
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-13-2020, 02:22 AM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X