سلام در مرکز تماس freepbx داخلی های pjsip تعریف شده که به صورت پیش فرض همه تماس ها به درستی...