من از کالی لینوکس استفاده میکنم. زمانیکه دستور tree را اجرا میکنم با خطای command not found مواجه...