سلام
بر کسی پوشیده نیست که کرنل کالی لینوکس کاملا با کرنل دبین تفاوت داره.
یکی...