اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

مدیریت بسته های نرم افزاری در لینوکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مدیریت بسته های نرم افزاری در لینوکس

  در این مقاله می آموزیم که چگونه از ابزار YUM توسعه یافته توسط Red Hat برای نصب ، بروزرسانی ، حذف ، جستجو، و مدیریت نرم افزار استفاده کنیم . یام (Yellowdog Updater Modified) که به اختصار به آن YUM گفته میشود یک خط فرمان متن باز و ابزاری برای مدیریت بسته گرافیکی مبتنی بر RPM (red hat package manager) در سیستم عامل لینوکس است و به کاربران و مدیران سیستم اجازه می دهد که به راحتی بسته نرم افزاری در سیستم را نصب، بروز رسانی، حذف و یا جستجو کنند. این ابزار متن باز توسعه یافته توسط Seth Vidal دارای مجوز GPL (General Public License) می باشد.

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	yum-300x250.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	16.0 KB شناسه:	18430
  مدیریت بسته های نرم افزاری در لینوکس


  1 - نصب بسته نرم افزاری با استفاده از YUM :
  برای نصب یک بسته گیت git فقط دستور زیر را اجرا کنید تا به طور خودکار تمام پکیج های وابسته به git پیدا و نصب شود.

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum install git
  Loaded pluginsfastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  basemirrors.grandcloud.cn
  extrasmirrors.grandcloud.cn
  updatesmirrors.grandcloud.cn
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package git.x86_64 0:1.7.1-3.el6_4.1 will be installed
  --> Processing Dependencyperl-Git 1.7.1-3.el6_4.1 for packagegit-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64
  --> Processing Dependencyrsync for packagegit-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64
  --> Processing Dependencyperl(Git) for packagegit-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64
  --> Processing Dependencyperl(Error) for packagegit-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64
  --> Running transaction check
  ---> Package perl-Error.noarch 1:0.17015-4.el6 will be installed
  ---> Package perl-Git.noarch 0:1.7.1-3.el6_4.1 will be installed
  ---> Package rsync.x86_64 0:3.0.6-9.el6_4.1 will be installed
  --> Finished Dependency Resolution
  Dependencies Resolved
  ==========================================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ==========================================================================================================
  Installing:
  git x86_64 1.7.1-3.el6_4.1 base 4.6 M
  Installing 
  for dependencies:
  perl-Error noarch 1:0.17015-4.el6 base 29 k
  perl
  -Git noarch 1.7.1-3.el6_4.1 base 28 k
  rsync x86_64 3.0.6
  -9.el6_4.1 base 334 k
  Transaction Summary
  ==========================================================================================================
  Install 4 Package(s)
  Total download size5.0 M
  Installed size
  15 M
  Is this ok 
  [y/N]: y
  Downloading Packages
  :
  (
  1/4): git-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64.rpm 4.6 MB 00:03
  (2/4): perl-Error-0.17015-4.el6.noarch.rpm 29 kB 00:00
  (3/4): perl-Git-1.7.1-3.el6_4.1.noarch.rpm 28 kB 00:00
  (4/4): rsync-3.0.6-9.el6_4.1.x86_64.rpm 334 kB 00:00
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Total 1.1 MB/5.0 MB 00:04
  Running rpm_check_debug
  Running Transaction Test
  Transaction Test Succeeded
  Running Transaction
  Installing 
  1:perl-Error-0.17015-4.el6.noarch 1/4
  Installing 
  rsync-3.0.6-9.el6_4.1.x86_64 2/4
  Installing 
  perl-Git-1.7.1-3.el6_4.1.noarch 3/4
  Installing 
  git-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64 4/4
  Verifying 
  rsync-3.0.6-9.el6_4.1.x86_64 1/4
  Verifying 
  git-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64 2/4
  Verifying 
  perl-Git-1.7.1-3.el6_4.1.noarch 3/4
  Verifying 
  1:perl-Error-0.17015-4.el6.noarch 4/4
  Installed
  :
  git.x86_64 0:1.7.1-3.el6_4.1
  Dependency Installed
  :
  perl-Error.noarch 1:0.17015-4.el6 perl-Git.noarch 0:1.7.1-3.el6_4.1 rsync.x86_64 0:3.0.6-9.el6_4.1
  Complete
  !
  [
  root@devops ~]

  دستور فوق به تایید نیازخواهد داشت، پس از آن بسته نرم افزار بر روی سیستم شما نصب میشود. اگر برای نصب نرم افزار به طور خودکار هیچ تائیدیه ای از شما خواسته نشد ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است می توانید از گزینه y- استفاده کنید.

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum -y install gcc 

  2 - حذف بسته های نرم افزاری با استفاده از YUM :
  اگر می خواهید بسته را با تمام وابستگیهای آن به طور کامل حذف کنید ، فقط باید دستور زیر را اجرا کنید :

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum remove git
  Loaded pluginsfastestmirror
  Setting up Remove Process
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package git.x86_64 0:1.7.1-3.el6_4.1 will be erased
  --> Processing Dependencygit 1.7.1-3.el6_4.1 for packageperl-Git-1.7.1-3.el6_4.1.noarch
  --> Running transaction check
  ---> Package perl-Git.noarch 0:1.7.1-3.el6_4.1 will be erased
  --> Finished Dependency Resolution
  Dependencies Resolved
  ==========================================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ==========================================================================================================
  Removing:
  git x86_64 1.7.1-3.el6_4.1 @base 15 M
  Removing 
  for dependencies:
  perl-Git noarch 1.7.1-3.el6_4.1 @base 35 k
  Transaction Summary
  ==========================================================================================================
  Remove 2 Package(s)
  Installed size15 M
  Is this ok 
  [y/N]: y
  Downloading Packages
  :
  Running rpm_check_debug
  Running Transaction Test
  Transaction Test Succeeded
  Running Transaction
  Erasing 
  perl-Git-1.7.1-3.el6_4.1.noarch 1/2
  Erasing 
  git-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64 2/2
  Verifying 
  git-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64 1/2
  Verifying 
  perl-Git-1.7.1-3.el6_4.1.noarch 2/2
  Removed
  :
  git.x86_64 0:1.7.1-3.el6_4.1
  Dependency Removed
  :
  perl-Git.noarch 0:1.7.1-3.el6_4.1
  Complete
  !
  [
  root@devops ~]
  3 - به روز رسانی بسته های نرم افزاری با استفاده از YUM :
  فرض کنید که میخواهید بسته نرم افزار GCC خود را به آخرین نسخه پایدار بروزرسانی کنید . برای اینکار فقط باید فرمان زیر را اجرا کنید، تا به طور خودکار تمام پکیج های وابسته را بروزرسانی و نصب کند.

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum update gcc
  Loaded pluginsfastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  basemirrors.grandcloud.cn
  extrasmirrors.grandcloud.cn
  updatesmirrors.grandcloud.cn
  Setting up Update Process
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package gcc.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be updated
  --> Processing Dependencygcc 4.4.7-3.el6 for packagegcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64
  ---> Package gcc.x86_64 0:4.4.7-4.el6 will be an update
  --> Processing Dependencylibgomp 4.4.7-4.el6 for packagegcc-4.4.7-4.el6.x86_64
  --> Processing Dependencycpp 4.4.7-4.el6 for packagegcc-4.4.7-4.el6.x86_64
  --> Processing Dependencylibgcc >= 4.4.7-4.el6 for packagegcc-4.4.7-4.el6.x86_64
  --> Running transaction check
  ---> Package cpp.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be updated
  ---> Package cpp.x86_64 0:4.4.7-4.el6 will be an update
  ---> Package gcc-c++.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be updated
  ---> Package gcc-c++.x86_64 0:4.4.7-4.el6 will be an update
  --> Processing Dependencylibstdc++-devel 4.4.7-4.el6 for packagegcc-c++-4.4.7-4.el6.x86_64
  --> Processing Dependencylibstdc++ = 4.4.7-4.el6 for packagegcc-c++-4.4.7-4.el6.x86_64
  ---> Package libgcc.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be updated
  ---> Package libgcc.x86_64 0:4.4.7-4.el6 will be an update
  ---> Package libgomp.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be updated
  ---> Package libgomp.x86_64 0:4.4.7-4.el6 will be an update
  --> Running transaction check
  ---> Package libstdc++.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be updated
  ---> Package libstdc++.x86_64 0:4.4.7-4.el6 will be an update
  ---> Package libstdc++-devel.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be updated
  ---> Package libstdc++-devel.x86_64 0:4.4.7-4.el6 will be an update
  --> Finished Dependency Resolution
  Dependencies Resolved
  ==========================================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ==========================================================================================================
  Updating:
  gcc x86_64 4.4.7-4.el6 base 10 M
  Updating 
  for dependencies:
  cpp x86_64 4.4.7-4.el6 base 3.7 M
  gcc
  -c++ x86_64 4.4.7-4.el6 base 4.7 M
  libgcc x86_64 4.4.7
  -4.el6 base 101 k
  libgomp x86_64 4.4.7
  -4.el6 base 118 k
  libstdc
  ++ x86_64 4.4.7-4.el6 base 293 k
  libstdc
  ++-devel x86_64 4.4.7-4.el6 base 1.6 M
  Transaction Summary
  ==========================================================================================================
  Upgrade 7 Package(s)
  Total download size21 M
  Is this ok 
  [y/N]: 
  4 - لیست کردن بسته نرم افزاری نصب شده با استفاده از YUM :
  با استفاده از تابع list، می توانید یک نرم افزار خاص را با نام آن بسته جستجو کنید. به عنوان مثال، برای پیدا کردن بسته gcc از دستور زیر استفاده کنید :

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum list gcc
  Loaded pluginsfastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  basemirrors.grandcloud.cn
  extrasmirrors.grandcloud.cn
  updatesmirrors.grandcloud.cn
  base                                                                                                         
  3.7 kB     00:00
  extras                                                                                                       
  3.4 kB     00:00
  updates                                                                                                      
  3.4 kB     00:00
  updates
  /primary_db                                                                                           2.1 MB     00:06
  Installed Packages
  gcc
  .x86_64                                                     4.4.7-3.el6                                                     @base
  Available Packages
  gcc
  .x86_64                                                     4.4.7-4.el6                                                     base
  [root@devops ~]
  5 - بررسی تاریخ استفاده از YUM :
  برای مشاهده تاریخ استفاده از دستور یام تا قبل از اجرای دستور زیر :

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum history
  Loaded pluginsfastestmirror
  ID     
  Login user               Date and time    Action(s)      | Altered
  -------------------------------------------------------------------------------
  root <root>              | 2014-03-04 22:24 Erase          |    2
  root <root>              | 2014-03-04 22:22 Install        |    4
  root <root>              | 2014-02-27 18:16 Install        |    2
  root <root>              | 2014-01-07 10:53 Install        |    1
  root <root>              | 2013-07-31 17:58 IU           |   52
  root <root>              | 2013-07-31 17:58 Install        |    1
  root <root>              | 2013-07-31 17:53 Install        |    1
  System <unset>           | 2012-12-17 09:06 Install        |  218
  history 
  list
  [
  root@devops ~]
  6 - پاک کردن کش YUM :
  YUM به طور پیش فرض، تمام داده های کتابخانه نرم افزار libiray sotware را در /var/cache/yum/ ذخیره میکند، اگر می خواهید تمام فایل ذخیره شده را پاک کنید ، باید به صورت دوره ای دستور زیر را اجرا کنید :

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum clean all
  Loaded pluginsfastestmirror
  Cleaning repos
  base extras updates
  Cleaning up Everything
  Cleaning up 
  list of fastest mirrors
  [root@devops ~]
  7 - آپدیت سیستم لینوکس با استفاده از دستور yum update :
  اگر می خواهید سیستم خود را با تمام بسته های باینری و امنیتی بروز نگهدارید، دستور زیر را اجرا کنید.

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum update
  Loaded pluginsfastestmirror
  Determining fastest mirrors
  basemirrors.163.com
  extrasmirrors.163.com
  updatesmirrors.163.com
  base                                                                                                         
  3.7 kB     00:00
  base
  /primary_db                                                                                              4.4 MB     00:04
  extras                                                                                                       
  3.4 kB     00:00
  extras
  /primary_db                                                                                            |  19 kB     00:00
  updates                                                                                                      
  3.4 kB     00:00
  updates
  /primary_db                                                                                           2.1 MB     00:01
  Setting up Update Process
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package authconfig.x86_64 0:6.1.12-10.el6 will be updated
  ---> Package authconfig.x86_64 0:6.1.12-13.el6 will be an update
  ---> Package bash.x86_64 0:4.1.2-9.el6_2 will be updated
  ---> Package bash.x86_64 0:4.1.2-15.el6_4 will be an update
  ---> Package bfa-firmware.noarch 0:3.0.0.0-1.el6 will be updated
  ...
  Total download size134 M
  Is this ok 
  [y/N]: 
  8 - جستجو پکیج با استفاده از دستور YUM :
  در صورتی که شما نام دقیق پکیج را به یاد داشته باشید، می توانید با استفاده از تابع search همه پکیج های موجود که با نام مورد نظر شما مطابقت دارند را پیدا کنید . به عنوان مثال، برای جستجو یک بسته نرم افزار کلمه ” GCC” را در تابع search قرار دهید :

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum search  gcc
  Loaded pluginsfastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  basemirrors.163.com
  extrasmirrors.163.com
  updatesmirrors.163.com
  ========================================================= N/S Matchedgcc =========================================================
  gcc-c++.x86_64 C++ support for GCC
  gcc
  -gnat.x86_64 Ada 95 support for GCC
  gcc
  -java.x86_64 Java support for GCC
  gcc
  -objc.x86_64 Objective-C support for GCC
  gcc
  -objc++.x86_64 Objective-C++ support for GCC
  libgcc
  .x86_64 GCC version 4.4 shared support library
  mingw32
  -gcc.x86_64 MinGW Windows cross-compiler (GCC) for C
  compat
  -gcc-34.x86_64 Compatibility GNU Compiler Collection
  compat
  -gcc-34-c++.x86_64 C++ support for compatibility compiler
  compat
  -gcc-34-g77.x86_64 Fortran 77 support for compatibility compiler
  gcc
  .x86_64 Various compilers (CC++, Objective-CJava, ...)
  gcc-gfortran.x86_64 Fortran support
  libgcj
  .x86_64 Java runtime library for gcc
  libgcj
  -devel.x86_64 Libraries for Java development using GCC
  libgcj
  -src.x86_64 Java library sources from GCC4 preview
  libgomp
  .x86_64 GCC OpenMP v3.0 shared support library
  libmudflap
  .x86_64 GCC mudflap shared support library
  libmudflap
  -devel.x86_64 GCC mudflap support
  mingw32
  -gcc-c++.x86_64 MinGW Windows cross-compiler for C++
  mingw32-gcc-gfortran.x86_64 MinGW Windows cross-compiler for FORTRAN
  mingw32
  -gcc-objc.x86_64 MinGW Windows cross-compiler support for Objective C
  mingw32
  -gcc-objc++.x86_64 MinGW Windows cross-compiler support for Objective C++
  Name and summary matches only, use "search all" for everything.
  [
  root@devops ~]
  9 - دریافت اطلاعات بسته نرم افزاری با استفاده از دستور YUM :
  برای دریافت برخی اطلاعات در مورد بسته، فقط فرمان زیر را اجرا کنید :

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum info gcc
  Loaded pluginsfastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  basemirrors.163.com
  extrasmirrors.163.com
  updatesmirrors.163.com
  Installed Packages
  Name        
  gcc
  Arch        
  x86_64
  Version     
  4.4.7
  Release     
  3.el6
  Size        
  19 M
  Repo        
  installed
  From repo   
  base
  Summary     
  Various compilers (CC++, Objective-CJava, ...)
  URL         http://gcc.gnu.org
  License     GPLv3+ and GPLv3with exceptions and GPLv2with exceptions
  Description 
  The gcc package contains the GNU Compiler Collection version 4.4.
  You'll need this package in order to compile C code.
  Available Packages
  Name        : gcc
  Arch        : x86_64
  Version     : 4.4.7
  Release     : 4.el6
  Size        : 10 M
  Repo        : base
  Summary     : Various compilers (C, C++, Objective-C, Java, ...)
  URL         : http://gcc.gnu.org
  License     : GPLv3+ and GPLv3+ with exceptions and GPLv2+ with exceptions
  Description : The gcc package contains the GNU Compiler Collection version 4.4.
  : You'
  ll need this package in order to compile C code
  ۱۰ – فهرست کردن تمام بسته های موجود در دیتابیس یام با استفاده از دستور YUM list :
  اگر میخواهید تمام پکیج های موجود در دیتابیس YUM را لیست کنید دستور زیر را اجرا کنید :

  کد PHP:
  [root@devops ~]# yum list | more
  Loaded pluginsfastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  basemirrors.163.com
  extrasmirrors.163.com
  updatesmirrors.163.com
  Installed Packages
  MAKEDEV
  .x86_64                            3.24-6.el6                    @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  acl
  .x86_64                                2.2.49-6.el6                  @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  aic94xx
  -firmware.noarch                   30-2.el6                      @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  atmel
  -firmware.noarch                     1.3-7.el6                     @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  attr
  .x86_64                               2.4.44-7.el6                  @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  audit
  .x86_64                              2.2-2.el6                     @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  audit
  -libs.x86_64                         2.2-2.el6                     @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  authconfig
  .x86_64                         6.1.12-10.el6                 @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  autoconf
  .noarch                           2.63-5.1.el6                  @base
  automake
  .noarch                           1.11.1-4.el6                  @base
  b43
  -openfwwf.noarch                       5.2-4.el6                     @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  basesystem
  .noarch                         10.0-4.el6                    @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  bash
  .x86_64                               4.1.2-9.el6_2                 @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  bfa
  -firmware.noarch                       3.0.0.0-1.el6                 @an
  11. 
  List all installed packages using YUM command
  List all installed packages tojust execute the following commandit will show all of the installed packages.
  [
  root@devops ~]# yum list installed | more
  Loaded pluginsfastestmirror
  Installed Packages
  MAKEDEV
  .x86_64         3.24-6.el6       @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  acl
  .x86_64             2.2.49-6.el6     @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  aic94xx
  -firmware.noarch
  30
  -2.el6         @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  atmel
  -firmware.noarch  1.3-7.el6        @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  attr
  .x86_64            2.4.44-7.el6     @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  audit
  .x86_64           2.2-2.el6        @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  audit
  -libs.x86_64      2.2-2.el6        @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  authconfig
  .x86_64      6.1.12-10.el6    @anaconda-CentOS-201207061011.x86_64/6.3
  ... 
  نویسنده سپیده محراب
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-13-2020, 02:24 AM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X