من این dialplan را در custom context ایجاد کردم ولی متاسفانه کار نمیکنه . یعنی وقتی به یک داخلی نسبت می دم کار نمیکنه.