من یک custom context با dial plan زیر ایجاد کردم :
(exten => 184,1,Dial(SIP/102
و بعد هم گزینه ext-local را...