باسلام
برای بک آپ گیری از کامپیوترهای فیزیکی با Veeam 9.5 update 4.0 استفاده می کنم اما زمانی...