مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزار CRM دو چیز متفاوتند.


مدیریت ارتباط با مشتری کاری است که شما انجام...