اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

آموزش نصب Zabbix 3.2 در CentOS 7 / RedHat

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  آموزش نصب Zabbix 3.2 در CentOS 7 / RedHat

  زبیکس (Zabbix) یک نرم افزارopen source برای مانیتورینگ شبکه میباشد و برای monitor کردن تجهیزات IT و زیر ساخت شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ما قصد داریم آموزش نصب Zabbix 3.2 در CentOS 7 / RedHat 7 را به شما آموزش دهیم. برای راه اندازی زبیکس ما به یک وب سرور Apache به همراه یک Database Server (همانند MySQL, MariaDB, PostgreSQL و ...) و همچنین PHP نیاز داریم.


  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  آموزش نصب آخرین ورژن مانیتورینگ زبیکس


  آموزش نصب Zabbix Server 3.2 بر روی اوبونتو 16.04

  ارسال آلارم ها و خطاهای زبیکس به کانال تلگرام (Information, Warning, Avarage, High, Disaster)

  آموزش نصب و کانفیگ Agent زبیکس در ویندوز

  آموزش نصب و راه اندازی Agent زبیکس در لینوکس

  ارسال ایمیل های هشدار زبیکس به اکانت Gmail

  Zabbix چیست و چه قابلیت هایی دارد؟  تجهیزات مورد نیاز :
  کد:
  Hostname : localhost
  IP Adress : 192.168.10.250
  OS : CentOS 7 / RHEL 7

  قبل از شروع ما نیاز داریم که LAMP Stack را روی سرورمان نصب کنیم :
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# yum update
  [root@localhost~]# yum install httpd -y
  [root@localhost ~]# yum install php php-cli php-common php-devel php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml -y
  [root@localhost ~]# yum install mariadb-server -y 


  سرور Apache و mysql را فعال و start میکنیم :
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# systemctl enable httpd && systemctl start  httpd
  Created symlink from  /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service to  /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
  [
  root@localhost ~]# systemctl enable mariadb && systemctl start  mariadb  
  Created symlink from  /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service to  /usr/lib/systemd/system/mariadb.service


  دستور mysql_secure_installation برای شما امکان امن کردن MySQL تان را با انجام تنظیمات مهمی مانند تعریف پسورد root - حذف کاربران ناشناخته (anonymous users) و حذف Login یوزر root و غیره ممکن میسازد.
  کد PHP:
  [root@localhost ~]#  mysql_secure_installation

  NOTERUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB      SERVERS IN
   PRODUCTION 
  USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

  In order to log into MariaDB to secure itwe'll need the currentpassword for the root user.  If you've just installed
   MariaDB
  andyou haven't set the root password yet, the password will be blank,so you should just press enter here.

  Enter current password for root (enter for none):
   OK, successfully used password, moving on...

  Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
  root user without the proper authorisation.

  Set root password? [Y/n] Y
  New password: Re-enter new password:
  Password updated successfully!
  Reloading privilege tables..
   ... Success!

  By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
  to log into MariaDB without having to have a user account created for
  them.  This is intended only for testing, and to make the installation
  go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
  production environment.

  Remove anonymous users? [Y/n] Y
   ... Success!

  Normally, root should only be allowed to connect from '
  localhost'.  This
  ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

  Disallow root login remotely? [Y/n] Y
   ... Success!

  By default, MariaDB comes with a database named '
  test' that anyone can
  access.  This is also intended only for testing, and should be removed
  before moving into a production environment.

  Remove test database and access to it? [Y/n] Y
  - Dropping test database...
  ... Success!
  - Removing privileges on test database...
  ... Success!

  Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
  will take effect immediately.

  Reload privilege tables now? [Y/n] Y
  ... Success!

  Cleaning up...

  All done!  If you'
  ve completed all of the above stepsyour MariaDB
  installation should now be secure
  .

  Thanks for using MariaDB
  مرحله اول : نصب Zabbix Server به همراه MySQL

  قبل از شروع نصب احتیاج هست که ما ریپازیتوری زبیکس را با استفاده از دستور زیر فعال کنیم.
  کد PHP:
  # rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm 


  کد PHP:
  Retrieving http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm
  warning: /var/tmp/rpm-tmp.vI8K07Header V4 RSA/SHA512 Signaturekey ID a14fe591NOKEY
  Preparing
  ...                          ################################# [100%]
  Updating installing...   1:zabbix-release-3.2-1.el7         ################################# [100%] 


  اکنون سیستم آماده برای نصب زبیکس می باشد. از دستور زیر برای نصب Zabbix و پکیج های مورد نیاز استفاده کنید :
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql  zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender zabbix-java-gateway -y 
  مرحله دوم : ویرایش Timezone فایل PHP

  فایل zabbix.conf را از مسیر زیر و با استفاده از ادیتور مورد علاقه خود باز کنید :
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf 


  بعد از باز کردن فایل بالا قسمت "date.timezone" را uncomment کنید و بعد از آن timezone مربوط به منطقه زمانی خود را وارد کنید. (در اینجا با توجه به اینکه ما در آسیا و تهران هستیم منطقه زمانی روی Asia/Tehran تنظیم شده است)
  کد PHP:
  php_value max_execution_time 300
  php_value memory_limit 128M
  php_value post_max_size 16M
  php_value upload_max_filesize 2M
  php_value max_input_time 300
  php_value always_populate_raw_post_data 
  -1
  # php_value date.timezone Europe/Riga 


  بعد از ویرایش :
  کد PHP:
  php_value date.timezone Asia/Tehran 


  تغییرات را ذخیره کرده و فراموش نکنید که سرویس httpd را با استفاده از دستور زیر reload کنید.
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# systemctl reload httpd 
  مرحله سوم : انجام تنظیمات اولیه دیتابیس Zabbix و ایجاد دیتابیس مورد نیاز

  در ابتدا ما نیاز داریم یک دیتابیس (zabbixdb) و یک یوزر (zabbixuser) برای زبیکس ایجاد کنیم.
  کد PHP:
  shellmysql -uroot -p<root_password>
  mysqlcreate database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
  mysqlgrant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '<password>';
  mysqlquit 
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# mysql -uroot -p12345678
  Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
  Your MariaDB connection id is 10
  Server version
  5.5.52-MariaDB MariaDB Server

  Copyright 
  (c20002016OracleMariaDB Corporation Ab and others.

  Type 'help;' or '\h' for helpType '\c' to clear the current input statement.

  MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
  Query OK1 row affected (0.00 sec)

  MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '123456';
  Query OK0 rows affected (0.00 sec)

  MariaDB [(none)]> quit
  Bye 


  در دستور بالا پسورد واقعی root خود را بجای <root_password> جایگزین کنید (بطور مثال : mysql -uroot -p12345678) و همچنین به جای <password> در خط آخر ، پسورد جدید یوزر zabbix روی دیتابیس را جایگزین نمایید. دقت کنید پسورد را در آپوستروف '' قرار دهید:
  کد PHP:
  ....identified by '123456'


  سپس ساختار و دیتای اولیه را باید import کنیم. از وارد کردن ورژن درست در دستور زیر مطمین شوید. ( در اینجا 3.2.4)

  اینجا سیستم از شما میخواهد پسوردی که جدیدا برای یوزر zabbix در بالا ایجاد کردید را وارد کنید. (در اینجا 123456)
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.2.4/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix 


  بمنظور بررسی کردن ورژن پکیج از دستور زیر استفاده کنید:
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# rpm -q zabbix-server-mysql
  zabbix-server-mysql-3.2.4-2.el7.x86_64 

  تنظیمات database در سرور zabbix

  اکنون ما نیاز داریم که تنظیمات دیتابیس را از طریق فایل zabbix_server.conf و از مسیر زیر انجام دهیم.
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf 


  همانند زیرhost name ،user و password را در فایل zabbix_server.conf ویرایش کنید. دقت کنید برای <password> از پسوردی که در مرحله ی ایجاد دیتابیس ساختید استفاده کنید. (در اینجا 123456)
  کد PHP:
  DBHost=localhost
  DBName
  =zabbix
  DBUser
  =zabbix
  DBPassword
  =<password


  نکته : دقت کنید که DBHost و DBPassword بصورت پیش فرض کامنت هستند و شما باید آنها را از کامنت خارج کنید و همانند بالا تعریف نمایید.  مرحله چهارم : تنظیم SELinux و Firewall

  در صورتی که به selinux و Firewall رو سیستمتان نیاز ندارید می توانید به سادگی و با استفاده از دستورات زیر آنها را غیر فعال کنید:

  غیر فعال کردن selinux :
  کد PHP:
  vi /etc/selinux/config 
  و در فایل بالا SELINUX=enforcing را به SELINUX=disabled تغییر داده و تغییرات را ذخیره می کنیم :
  کد PHP:
  # This file controls the state of SELinux on the system.
  # SELINUX= can take one of these three values:
  #     enforcing - SELinux security policy is enforced.
  #     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
  #     disabled - No SELinux policy is loaded.
  SELINUX=disabled
  # SELINUXTYPE= can take one of three two values:
  #     targeted - Targeted processes are protected,
  #     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
  #     mls - Multi Level Security protection.
  SELINUXTYPE=targeted 
  نکته : دقت کنید بعد از غیر فعال کردن selinux برای اعمال تغییرات باید سرور را یکبار reboot کنید.


  غیر فعال کردن firewall :
  برای غیر فعال کردن فایروال از دستورات زیر استفاده کنید.
  کد PHP:
  systemctl disable firewalld
  systemctl stop firewalld 
  تنظیمات فایروال در صورتی که فعال باشد :
  در غیر اینصورت باید تنظیمات زیر را به منظور امکان دسترسی به زبیکس ، در فایروال و .. انجام دهید :
  کد PHP:
  [root@zabbix ~]# setsebool -P httpd_can_network_connect=1
  [root@zabbix ~]# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix=1
  [root@zabbix ~]# setsebool -P zabbix_can_network=1 


  کد PHP:
  [root@zabbix ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
  success
  [root@zabbix ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10051/tcp
  success
  [root@zabbix ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10050/tcp
  success
  [root@zabbix ~]# firewall-cmd --reload
  success 


  بعد از تنظیم کردن Selinux و تنظیمات firewall ما احتیاج داریم سرویس Zabbix را فعال و Start کنیم. برای این کار از دستورات زیر استفاده کنید.
  کد PHP:
  [root@zabbix ~]# systemctl enable zabbix-server && systemctl start zabbix-server
  [root@zabbix ~]# systemctl enable zabbix-agent && systemctl start zabbix-agent 


  نکته : اگر به هنگام start کردن سرور زبیکس به Error زیر برخوردین دقت کنید که تنظیمات selinux و فایروال را به درستی انجام داده باشید و یا با استفاده از دستوراتی که مطرح شد selinux و فایروال را غیرفعال کنید. (فراموش نکنید بعد از غیرفعال کردن selinux سیستم را reboot کنید) :
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# systemctl start zabbix-serverJob for  zabbix-server.service failed because a configured resource limit was  exceeded. See "systemctl status zabbix-server.service" and "journalctl  -xe" for details. 


  مرحله پنجم : تنظیمات zabbix از طریق کنسول وب

  در مرورگر خود آدرس http://<server_ip_or_name>/zabbix را وارد کنید. شما باید صفحه اول نصب کنسول وب زبیکس را مشاهده کنید.
  کد PHP:
  http://192.168.10.250/zabbix 
  آموزش نصب زبیکس  روی دکمه Next step کلیک کنید.

  در این مرحله مطمئن شوید تمام نرم افزارها و پیش نیازها OK باشد:
  آموزش نصب زبیکس  پیش نیازهای اختیاری هم ممکن است در لیست موجود باشد. اگر مشکلی در پیش نیازهای اختیاری باشد به رنگ نارنجی و به همراه یک وضعیت هشدار نمایش داده میشود. شما میتوانید ادامه نصب را بدون پیش نیازهای اختیاری هم انجام دهید.

  در مرحله ی بعد اطلاعات و توضیحات مربوط به دیتابیس را در این بخش وارد کنید. دقت کنید که دیتابیس زبیکس موجود و ساخته شده باشد :
  آموزش نصب زبیکس  در بخش بعد اطلاعات و جزئیات سرور زبیکس را وارد کنید و یک نام برای سرورتان انتخاب کنید :
  آموزش نصب زبیکس  خلاصه تنظیمات را در این صفحه مشاهده کنید :
  آموزش نصب زبیکس  و اکنون شما کنسول وب zabbix را با موفقیت نصب کردید :

  آموزش نصب زبیکس  اکنون با استفاده از یوزر (Admin) و پسورد (zabbix) پیش فرض زبیکس به آن لاگین میکنیم :
  آموزش نصب زبیکس  شما با موفقیت لاگین شدید و داشبورد کاربری Zabbix را مشاهده میکنید :
  آموزش نصب زبیکس
  اولین کاری که باید انجام دهید فعال کردن مانیتورینگ برای خود Zabbix Server میباشد. برای این کار از منوی Configuration وارد تب Hosts شده و روی دکمه "Disabled" در هاست zabbix server کلیک کنید :
  آموزش نصب زبیکس  بعد از تایید مشاهده می کنید که هاست enabled خواهد شد :
  آموزش نصب زبیکس  نصب و راه اندازی مانیتورینگ زبیکس به پایان رسید.
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 11-12-2019, 12:54 PM.

  #2
  در این مرحله :
  کد PHP:
  [root@localhost ~]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql  zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender zabbix-java-gateway -y 
  درسیستم پیغام زیر رو نمایش میده :
  کد PHP:
  failurerepodata/repomd.xml from zabbix: [Errno 256No more mirrors to try.
  http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/armhfp/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found 
  لطفا راهنمایی کنید که چیکار باید کرد ؟
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-24-2017, 10:45 AM.

  کامنت


   #3
   نوشته شده توسط mehdab مشاهده پست
   در این مرحله :
   کد PHP:
   [root@localhost ~]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql  zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender zabbix-java-gateway -y 
   درسیستم پیغام زیر رو نمایش میده :
   کد PHP:
   failurerepodata/repomd.xml from zabbix: [Errno 256No more mirrors to try.
   http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/armhfp/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found 
   لطفا راهنمایی کنید که چیکار باید کرد ؟
   این erro داره به ریپازیتوری زبیکس گیر میده که میگه پیداش نمیکنه. آیا شما ریپازیتوری zabbix رو add کردید طبق آموزش ؟

   من قلبی بزرگ با رویاهایی بزرگ دارم. دانسته هایمان را با هم به اشتراک بگذاریم.

   کامنت


    #4
    مشکل در نصب Zabbix v3.4 روی CentOS v6.9 i686

    سلام ببخشید برای نصب Zabbix v3.4 روی CentOS v6.9 من به مشکل خوردم نمیتونم اجراش کنم فایل لاگ ضمیمه شده رو هم نگاه کردم ولی متوجه نشدم که مشکل از کجاست؟؟؟؟؟
    فایل های پیوست شده

    کامنت


     #5
     نوشته شده توسط K1MACLIN مشاهده پست
     سلام ببخشید برای نصب Zabbix v3.4 روی CentOS v6.9 من به مشکل خوردم نمیتونم اجراش کنم فایل لاگ ضمیمه شده رو هم نگاه کردم ولی متوجه نشدم که مشکل از کجاست؟؟؟؟؟
     سلام پیش نیازها مثل LAMP رو نصب کردید؟ بعد بفرمایید چه دستوری اجرا میکنید و چه خطایی به شما برمیگردونه ؟

     کامنت


      #6
      نوشته شده توسط Habili مشاهده پست
      سلام پیش نیازها مثل LAMP رو نصب کردید؟ بعد بفرمایید چه دستوری اجرا میکنید و چه خطایی به شما برمیگردونه ؟
      سلام
      بله Apache, MySQL, PHP و PHPMyAdmin نصب و کانفیگ شده.
      زمانی که به این آدرس مراجعه می کنم (http://<server_ip_or_name>/zabbix) تنها یک صفحه سفید نمایش داده میشه.
      دیتابیس رو ساختم و فایل SQL رو هم داخل اون وارد کردم. مشخصات دیتابیس ساخته شده:
      کد PHP:

      DBHost
      =localhost
      DBName
      =zabbixdb
      DBUser
      =zabbixuser
      DBPassword
      =P@ssDB
      DBPort
      =3306 

      به نام کاربری دیتابیس هم دسترسی کامل رو دادم.
      دستوراتی که برای برسی وضعیت سرویس ها زدم هم اینها بودن به همراه نتایجشون:
      کد PHP:
       [root@Zabbix ~]# service mysqld status
      mysqld (pid  1864is running...
      [
      root@Zabbix ~]# service httpd status
      httpd (pid  2001is running...
      [
      root@Zabbix ~]# service zabbix-server status
      zabbix_server (pid  2017is running...
      [
      root@Zabbix ~]      فایل های پیوست شده

      کامنت

      درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

      انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

      شبکه های اجتماعی

      ایمیل مدیریت

      Habili@linux-zone.org

      در حال انجام ...
      X