اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

مشکل در تماس با کارت اتکام در FreePBX

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل در تماس با کارت اتکام در FreePBX

  هر کاری می کنم تماس برقرار نمیشه نه داخلی به خارج و نه از خارج به داخل سیستم...!!!
  کانتکس را هم گذاشتم from-analog بازم نشد این لاگ استریسک هست

  == Using SIP RTP TOS bits 184 == Using SIP RTP CoS mark 5 > [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_ rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appd ata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,us erdeftype,userfield) VALUES ('CHAN_START',{ts '2015-02-01 0731'},'1000','1000','','','','9118','from-internal','SIP/1000-0000007f','','',3,'','1422762871.127','1422762871. 127','','','')] -- Executing [9118@from-internal:1] Macro("SIP/1000-0000007f", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/1000-0000007f", "TOUCH_MONITOR=1422762871.127") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/1000-0000007f", "AMPUSER=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?report") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "1?Set(REALCALLERIDNUM=1000)") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/1000-0000007f", "AMPUSER=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?limit") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/1000-0000007f", "AMPUSERCIDNAME=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?report") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/1000-0000007f", "AMPUSERCID=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/1000-0000007f", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/1000-0000007f", "CALLERID(all)="1000" <1000>") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?limit") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=1000)") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/1000-0000007f", "7?sub-ccss,s,1(from-internal,9118)") in new stack -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Return()") in new stack -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/1000-0000007f", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/1000-0000007f", "0?monitor_config,1(from-internal,9118):monitor_default,1(from-internal,9118)") in new stack -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?is_exten") in new stack -- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/1000-0000007f", "") in new stack -- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/1000-0000007f", "FALSE") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "1?continue") in new stack -- Goto (macro-user-callerid,s,30) -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/1000-0000007f", "CALLERID(number)=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/1000-0000007f", "CALLERID(name)=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/1000-0000007f", "CDR(cnum)=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/1000-0000007f", "CDR(cnam)=1000") in new stack -- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/1000-0000007f", "CHANNEL(language)=en") in new stack -- Executing [9118@from-internal:2] Gosub("SIP/1000-0000007f", "sub-record-check,s,1(out,9118,dontcare)") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?initialized") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/1000-0000007f", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/1000-0000007f", "NOW=1422762871") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/1000-0000007f", "__DAY=01") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/1000-0000007f", "__MONTH=02") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/1000-0000007f", "__YEAR=2015") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/1000-0000007f", "__TIMESTR=20150201-072431") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/1000-0000007f", "__FROMEXTEN=1000") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/1000-0000007f", "__MON_FMT=wav") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/1000-0000007f", "Recordings initialized") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/1000-0000007f", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack -- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "3?checkaction") in new stack -- Goto (sub-record-check,s,16) -- Executing [s@sub-record-check:16] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "1?sub-record-check,out,1") in new stack -- Goto (sub-record-check,out,1) -- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("SIP/1000-0000007f", "Outbound Recording Check from 1000 to 9118") in new stack -- Executing [out@sub-record-check:2] Set("SIP/1000-0000007f", "RECMODE=dontcare") in new stack -- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "1?Goto(routewins)") in new stack -- Goto (sub-record-check,out,7) -- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("SIP/1000-0000007f", "recordcheck,1(dontcare,out,9118)") in new stack -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/1000-0000007f", "Starting recording check against dontcare") in new stack -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/1000-0000007f", "dontcare") in new stack -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3) -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/1000-0000007f", "") in new stack -- Executing [out@sub-record-check:8] Return("SIP/1000-0000007f", "") in new stack -- Executing [9118@from-internal:3] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack -- Executing [9118@from-internal:4] Set("SIP/1000-0000007f", "MOHCLASS=default") in new stack -- Executing [9118@from-internal:5] Set("SIP/1000-0000007f", "_NODEST=") in new stack -- Executing [9118@from-internal:6] Macro("SIP/1000-0000007f", "dialout-trunk,1,118,,off") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1000-0000007f", "DIAL_TRUNK=1") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/1000-0000007f", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?disabletrunk,1") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1000-0000007f", "DIAL_NUMBER=118") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1000-0000007f", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/1000-0000007f", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "1?nomax") in new stack -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9) -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?skipoutcid") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1000-0000007f", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/1000-0000007f", "outbound-callerid,1") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(REALCALLERIDNUM=1000)") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "1?normcid") in new stack -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6) -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/1000-0000007f", "USEROUTCID=") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/1000-0000007f", "EMERGENCYCID=") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/1000-0000007f", "TRUNKOUTCID=") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "1?trunkcid") in new stack -- Goto (macro-outbound-callerid,s,14) -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/1000-0000007f", "CDR(outbound_cnum)=1000") in new stack -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/1000-0000007f", "CDR(outbound_cnam)=1000") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/1000-0000007f", "0?sub-flp-1,s,1()") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/1000-0000007f", "OUTNUM=118") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1000-0000007f", "custom=DAHDI/G0") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)T t)") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/1000-0000007f", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1000-0000007f", "") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?bypass,1") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=118)") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/1000-0000007f", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:1000)") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?customtrunk") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/1000-0000007f", "DAHDI/G0/118,300,Tt") in new stack[2015-02-01 0731] WARNING[1612][C-00000255]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'DAHDI' (cause 34 - Circuit/channel congestion) == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0) -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/1000-0000007f", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 34") in new stack -- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?continue,1:s-CONGESTION,1") in new stack -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1) -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1000-0000007f", "RC=34") in new stack -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/1000-0000007f", "34,1") in new stack -- Goto (macro-dialout-trunk,34,1) -- Executing [34@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/1000-0000007f", "continue,1") in new stack -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,1) -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/1000-0000007f", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION HANGUPCAUSE: 34 - failing through to other trunks") in new stack -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] Set("SIP/1000-0000007f", "CALLERID(number)=1000") in new stack -- Executing [9118@from-internal:7] Macro("SIP/1000-0000007f", "outisbusy,") in new stack -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/1000-0000007f", "") in new stack -- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?emergency,1") in new stack -- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/1000-0000007f", "0?intracompany,1") in new stack -- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/1000-0000007f", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack -- <SIP/1000-0000007f> Playing 'all-circuits-busy-now.ulaw' (language 'en') -- <SIP/1000-0000007f> Playing 'pls-try-call-later.ulaw' (language 'en') -- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("SIP/1000-0000007f", "20") in new stack[2015-02-01 0735] WARNING[1612][C-00000255]: channel.c:4860 ast_prod: Prodding channel 'SIP/1000-0000007f' failed == Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'SIP/1000-0000007f' in macro 'outisbusy' == Spawn extension (from-internal, 9118, 7) exited non-zero on 'SIP/1000-0000007f' -- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/1000-0000007f", "") in new stack == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1000-0000007f' > [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_ rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appd ata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,us erdeftype,userfield) VALUES ('HANGUP',{ts '2015-02-01 0735'},'1000','1000','1000','','9118','h','from-internal','SIP/1000-0000007f','','',3,'','1422762871.127','1422762871. 127','','','')] > [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_ rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appd ata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,us erdeftype,userfield) VALUES ('CHAN_END',{ts '2015-02-01 0735'},'1000','1000','1000','','9118','h','from-internal','SIP/1000-0000007f','','',3,'','1422762871.127','1422762871. 127','','','')] > [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_ rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appd ata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,us erdeftype,userfield) VALUES ('LINKEDID_END',{ts '2015-02-01 0735'},'1000','1000','1000','','9118','h','from-internal','SIP/1000-0000007f','','',3,'','1422762871.127','1422762871. 127','','','')]
  آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 02-01-2015, 01:29 PM.

  #2
  چیزی که من پیدا کردم :
  کد PHP:
  Dial("SIP/1000-0000007f""DAHDI/G0/118,300,Tt"in new stack[2015-02-01 0731WARNING[1612][C-00000255]: app_dial.c:2437 dial_exec_full:
   
  Unable to create channel of type 'DAHDI' (cause 34 Circuit/channel congestion) == Everyone is busy/congested at this time 
  دستور dahdi show status بزنین و ببینین کارتتون ok هست!
  Telegram : https://telegram.me/linuxzone

  voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

  کامنت


   #3
   Dahdi show status
   Wildcard TDM400P REV I Board 5 OK 0 0 0 CAS Unk 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
   Dahdi show channels
   Chan Extension Context Language MOH Interpret B State Description
   pseudo default default In Service
   1 from-analog en default In Service

   کامنت


    #4
    خوب اینا که مشکلی ندارن
    محتوای دو فایل زیر رو هم بذارید:
    chan_dahadi.conf
    dahdi-channels.conf
    Telegram : https://telegram.me/linuxzone

    voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

    Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
    Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
    Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
    LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

    Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

    کامنت


     #5
     نوشته شده توسط Backtrack مشاهده پست
     خوب اینا که مشکلی ندارن
     محتوای دو فایل زیر رو هم بذارید:
     chan_dahadi.conf
     dahdi-channels.conf
     تنظیمات داخلی این دوفایل در FreePBX هست

     chan_dahdi.conf.txt
     chan_dahdi_groups.conf.txt

     کامنت


      #6
      خوب این فایل هم مشکلی نداره
      مطمینید کارت سالمه؟!!
      با یه کارت دیگه تست کنید به نظرم
      Telegram : https://telegram.me/linuxzone

      voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

      Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
      Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
      Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
      LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

      Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

      کامنت


       #7
       ممکنه این قسمت آخر لاگ لینوکس را چک کنید لطفا
       var/log/message


       کد:
       Feb 3 23:49:51 localhost 'dahdi_handle_device'[24788]: D: Running '/usr/share/dahdi/handle_device.d/10-span-types'
       Feb 3 23:49:51 localhost kernel: dahdi: Telephony Interface Unloaded
       Feb 3 23:49:51 localhost 'dahdi_handle_device'[24788]: D: Running '/usr/share/dahdi/handle_device.d/20-span-assignments'
       Feb 3 23:49:51 localhost kernel: dahdi: Version: 2.10.0.1
       Feb 3 23:49:51 localhost kernel: dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: dahdi: Warning: Span WCTDM/4 didn't specify a spantype. Please fix driver!
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: No freshmaker chip
       Feb 3 23:49:52 localhost 'dahdi_handle_device'[24948]: add: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0/0000:04:00.0/pci:0000:04:00.0
       Feb 3 23:49:52 localhost 'dahdi_handle_device'[24951]: auto_assign_spans=1. Skip /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0/0000:04:00.0/pci:0000:04:00.0
       Feb 3 23:49:52 localhost 'dahdi_span_config'[24959]: add: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0/0000:04:00.0/pci:0000:04:00.0/span-1
       Feb 3 23:49:52 localhost 'dahdi_span_config'[24961]: auto_assign_spans=1. Skip /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0/0000:04:00.0/pci:0000:04:00.0/span-1
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: Module 0: Installed -- AUTO FXO (FCC mode)
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: Module 1: Not installed
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: Module 2: Not installed
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: Module 3: Not installed
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: Found a Wildcard TDM: Wildcard TDM400P REV I (1 modules)
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: dahdi_transcode: Loaded.
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: INFO-xpp: revision Unknown MAX_XPDS=64 (8*8)
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: INFO-xpp: FEATURE: with PROTOCOL_DEBUG
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: INFO-xpp: FEATURE: with sync_tick() from DAHDI
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: INFO-xpp_usb: revision Unknown
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver xpp_usb
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: dahdi_devices pci:0000:04:00.0: local span 1 is already assigned span 1
       Feb 3 23:49:52 localhost kernel: dahdi_echocan_oslec: Registered echo canceler 'OSLEC'

       کامنت


        #8
        من فکر میکنم این کارت خیلی قدیمیه
        ورژن dahdi تون چنده؟
        Telegram : https://telegram.me/linuxzone

        voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

        Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
        Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
        Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
        LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

        Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

        کامنت


         #9
         کد:
         [root@localhost ~]# rpm -qa | grep dahd
         dahdi-linux-kmod-debuginfo-2.10.0.1-24_centos6.2.6.32_431.el6.x86_64.x86_64
         asterisk11-dahdi-11.14.1-1.shmz65.1.39.x86_64
         dahdi-firmware-te134-780017-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-a4a-a0017-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-vpmoct032-1.12.0-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-te820-1.76-131.shmz65.1.3.noarch
         kmod-dahdi-linux-2.10.0.1-24_centos6.2.6.32_431.el6.x86_64.x86_64
         dahdi-tools-2.10.0.1-1.shmz65.1.17.x86_64
         dahdi-tools-debuginfo-2.10.0.1-1.shmz65.1.17.x86_64
         dahdi-firmware-xorcom-1.0-1.noarch
         dahdi-linux-devel-2.10.0.1-1.shmz65.1.16.x86_64
         dahdi-firmware-hx8-2.06-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-te133-780019-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-a4b-b0019-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-te435-e0019-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-oct6114-256-1.05.01-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-a8b-1d0019-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-oct6126-128-01.07.04-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-oct6114-032-1.07.01-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-2.9.2-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-linux-2.10.0.1-1.shmz65.1.16.x86_64
         wanpipe-7.0.12-1kernel.2.6.32.431.el6.dahdi.2.10.0.1.rel.1.shmz65.1.35.x86_64
         dahdi-tools-doc-2.10.0.1-1.shmz65.1.17.x86_64
         dahdi-linux-debuginfo-2.10.0.1-1.shmz65.1.16.x86_64
         dahdi-firmware-te436-10017-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-tc400m-MR6.12-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-oct6114-064-1.05.01-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-a8a-1d0017-131.shmz65.1.3.noarch
         dahdi-firmware-oct6114-128-1.05.01-131.shmz65.1.3.noarch
         schmooze-dahdi-1.0.0-2.noarch

         کامنت


          #10
          کامند زیر رو بزنید تا ورژن dahdi رو بده بهتون:
          کد PHP:
          dahdi_cfg -vvv 
          Telegram : https://telegram.me/linuxzone

          voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

          Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
          Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
          Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
          LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

          Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

          کامنت


           #11
           کد:
           [root@localhost ~]# dahdi_cfg -vvv
           DAHDI Tools Version - 2.10.0.1
           
           
           DAHDI Version: 2.10.0.1
           Echo Canceller(s): MG2
           Configuration
           ======================
           
           
           
           
           Channel map:
           
           
           Channel 01: FXS Kewlstart (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 01)
           
           
           1 channels to configure.
           
           
           Setting echocan for channel 1 to mg2

           کامنت


            #12
            خوب این ورژنش خیلی جدیده
            به نظرم اینو downgrade کنید
            Telegram : https://telegram.me/linuxzone

            voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

            Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
            Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
            Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
            LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

            Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

            کامنت


             #13
             با همین ورِن Dahdi کار می کرد...!!! از تهران بردیم بندرعباس حالا خط تلفن که میزنیم کار نمیکنه خط تلفن هم درسته چون به گوشی تلفن می زنیم بوق داره

             کامنت


              #14
              یعنی تهران دقیقا همین ورژن free PBX داشتین؟
              از خط ها مطمینید؟
              Telegram : https://telegram.me/linuxzone

              voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

              Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
              Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
              Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
              LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

              Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

              کامنت


               #15
               بله دقیقا همین طور هست فقط خط تلفن بندرعباس به جای خط تلفن تهران خورده به کیس

               کامنت

               درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

               انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

               شبکه های اجتماعی

               ایمیل مدیریت

               Habili@linux-zone.org

               در حال انجام ...
               X