من با set_variable یک مقداری را داخل یک متغییر می ریزم وبا توجه به log ای که داخل کنسول می افته درست ریخته میشه ولی وقتی از اون متغییر استفاده می کنم خالیه، همون طوری که در log کنسول هم می بینید وقتی verbose می زنم داخلش هیچی نیست،

کد PHP:
   $row mysql_fetch_array($result);
   
$agi->set_variable('number',$row['phoneNumber']);
    
$agi->verbose('>>>>>>>>>>>'.$number); 
کد PHP:
<SIP/100-00000015>AGI Rx << SET VARIABLE number "09122222222"
<SIP/100-00000015>AGI Tx >> 200 result=1
<SIP/100-00000015>AGI Rx << VERBOSE ">>>>>>>>>>>" 1
 
final.php: >>>>>>>>>>> 
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید