انتقال تماس از GXW 410x FXO به پورتهای متناظر در GXW 400x FXS :
در این سناریو بدون نیاز به SIP Server تماس های ورودی از پورت های Gateway FXO به پورتهای متناظر در Gateway FXS انتقال می دهیم.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	diagram1.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	20.4 KB شناسه:	18454

1- تنظیمات GXW 4108/4104

2- تنظیمات GXW 4004/4008


تنظیمات GXW 4108/4104 :
وارد قسمت Channels شده و مقدار Local SIP Listen port برابر با ++5060 باشد.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot11.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	17.4 KB شناسه:	18455

سپس یک profile برای برقراری ارتباط با Gateway FXS بسازید (توجه شود که مقادیر SIP Registration و NAT Traversal برابر با NO باشد).

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot21.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	61.0 KB شناسه:	18456

در پایان در قسمت FXO Lines نیز تنظیمات زیر انجام دهید.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot31.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	58.5 KB شناسه:	18457


تنظیمات GXW 4004/4008 :
در سمت Gateway های FXS نیز در قسمت profile آدرس IP دستگاه FXO را وارد کنید.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot51.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	61.4 KB شناسه:	18458

در پایان سیستم را ریستارت کنید تا تغییرات اعمال شوند.
حال تمامی تماس های ورودی از پورت ۱ بر روی Grandstream FXO باید به پورت ۱ بر روی Grandstream FXS فرستاده شود. (و به همین ترتیب برای پورت های دیگر)


نویسنده : سهیل تهرانی پور