اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

کمک فوری قطع شدن تماس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  کمک فوری قطع شدن تماس

  دوستان من از یک گیت وی استفاده میکنم وقتی از داخل FreePBX با بیرون تماس میگیرم بدون مشکل تا یک ساعت هم میشه صحبت کرد ولی وقتی از بیرون تماس میگیرند بعد از اینکه از روی IVR وصل میشه به داخلی فقط 30 ثانیه وصل می مونه بعد قطع میشه..!!! :(

  نکته جالب اینجاست که اگر تماسی که میره روی IVR را مثلا وصل کنید به یک Annoncement نیم ساعته همینطور پخش میشه و قطع نمیکنه بعد از 30 ثانیه ولی به محض اینکه به داخلی وصل میشه بعد از 30 ثانیه قطع میشه...!!!

  لطفا کمک کنید خدا خیرتون بده

  #2
  سلام این مشکلی که میگید رو باید لاگ ها حتما بررسی بشود که مشکل رو تشخیص بدیم. اگر مقدور هست لاگ ها رو بذارین که بررسی کنیم.

  کامنت


   #3
   الان متوجه شدم که داخلی به داخلی هم بعد از 30 ثانیه قطع میشه...!!! :(
   کد:
     -- Executing [1000@from-internal:1] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?ext-local,1000,1") in new stack
     -- Goto (ext-local,1000,1)
     -- Executing [1000@ext-local:1] Set("SIP/5000-0000000e", "__RINGTIMER=15") in new stack
     -- Executing [1000@ext-local:2] Macro("SIP/5000-0000000e", "exten-vm,novm,1000,0,0,0") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/5000-0000000e", "user-callerid,") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/5000-0000000e", "TOUCH_MONITOR=1422822924.14") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/5000-0000000e", "AMPUSER=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?report") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "1?Set(REALCALLERIDNUM=5000)") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/5000-0000000e", "AMPUSER=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?limit") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/5000-0000000e", "AMPUSERCIDNAME=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?report") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/5000-0000000e", "AMPUSERCID=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/5000-0000000e", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLERID(all)="5000" <5000>") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?limit") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(GROUP(concurrency_limit)=5000)") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "7?sub-ccss,s,1(macro-exten-vm,1000)") in new stack
     -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Return()") in new stack
     -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/5000-0000000e", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
     -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "0?monitor_config,1(macro-exten-vm,1000):monitor_default,1(macro-exten-             vm,1000)") in new stack
     -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?is_exten") in new stack
     -- Goto (sub-ccss,monitor_default,4)
     -- Executing [monitor_default@sub-ccss:4] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(cc_monitor_policy)=generic") in new stack
     -- Executing [monitor_default@sub-ccss:5] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(cc_max_monitors)=5") in new stack
     -- Executing [monitor_default@sub-ccss:6] Return("SIP/5000-0000000e", "TRUE") in new stack
     -- Executing [s@sub-ccss:4] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "7?agent_config,1():agent_default,1()") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:1] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(cc_agent_policy)=generic") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:2] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(cc_offer_timer)=30") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:3] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(ccbs_available_timer)=") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:4] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(ccnr_available_timer)=") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:5] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(cc_callback_macro)=ccss-default") in new stack
   [2015-02-02 00:05:24] WARNING[22818][C-00000770]: ccss.c:1000 ast_set_cc_callback_macro: Usage of cc_callback_macro is deprecated.              Please use cc_callback_sub instead.
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:6] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "1?Set(CALLCOMPLETION(cc_recall_timer)=)") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:7] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "1?Set(CALLCOMPLETION(cc_max_agents)=)") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:8] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(CALLCOMPLETION(cc_agent_dialstring)=Local/5000_1000@fr             om-ccss-)") in new stack
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:9] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLCOMPLETION(cc_callback_macro)=ccss-default") in new stack
   [2015-02-02 00:05:24] WARNING[22818][C-00000770]: ccss.c:1000 ast_set_cc_callback_macro: Usage of cc_callback_macro is deprecated.              Please use cc_callback_sub instead.
     -- Executing [agent_config@sub-ccss:10] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [s@sub-ccss:5] Set("SIP/5000-0000000e", "DB(AMPUSER/5000/ccss/last_number)=1000") in new stack
     -- Executing [s@sub-ccss:6] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?continue") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:17] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:18] Set("SIP/5000-0000000e", "__TTL=64") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:19] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?continue") in new stack
     -- Goto (macro-user-callerid,s,30)
     -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLERID(number)=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLERID(name)=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/5000-0000000e", "CDR(cnum)=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/5000-0000000e", "CDR(cnam)=5000") in new stack
     -- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/5000-0000000e", "CHANNEL(language)=en") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/5000-0000000e", "RingGroupMethod=none") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/5000-0000000e", "__EXTTOCALL=1000") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/5000-0000000e", "__PICKUPMARK=1000") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/5000-0000000e", "RT=") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?MacroExit()") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Gosub("SIP/5000-0000000e", "sub-record-check,s,1(exten,1000,)") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?initialized") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/5000-0000000e", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/5000-0000000e", "NOW=1422822924") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/5000-0000000e", "__DAY=02") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/5000-0000000e", "__MONTH=02") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/5000-0000000e", "__YEAR=2015") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/5000-0000000e", "__TIMESTR=20150202-000524") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/5000-0000000e", "__FROMEXTEN=5000") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/5000-0000000e", "__MON_FMT=wav") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/5000-0000000e", "Recordings initialized") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/5000-0000000e", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
     -- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "5?checkaction") in new stack
     -- Goto (sub-record-check,s,16)
     -- Executing [s@sub-record-check:16] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
     -- Goto (sub-record-check,exten,1)
     -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/5000-0000000e", "Exten Recording Check between 5000 and 1000") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLTYPE=internal") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/5000-0000000e", "CALLEE=dontcare") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?callee") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:7] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?caller") in new stack
     -- Goto (sub-record-check,exten,13)
     -- Executing [exten@sub-record-check:13] Set("SIP/5000-0000000e", "RECMODE=dontcare") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:14] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:15] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "1?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:16] Gosub("SIP/5000-0000000e", "recordcheck,1(dontcare,internal,1000)") in new stack
     -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/5000-0000000e", "Starting recording check against dontcare") in new stac             k
     -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/5000-0000000e", "dontcare") in new stack
     -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
     -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [exten@sub-record-check:17] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:9] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?macrodial") in new stack
     -- Goto (macro-exten-vm,s,15)
     -- Executing [s@macro-exten-vm:15] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "0?clrheader,1()") in new stack
     -- Executing [s@macro-exten-vm:16] Macro("SIP/5000-0000000e", "dial-one,,Ttr,1000") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/5000-0000000e", "DEXTEN=1000") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/5000-0000000e", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "0?screen,1()") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "0?cf,1()") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?skip1") in new stack
     -- Goto (macro-dial-one,s,8)
     -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?nodial") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?continue") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/5000-0000000e", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
     -- Goto (macro-dial-one,s,23)
     -- Executing [s@macro-dial-one:23] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?next3:continue") in new stack
     -- Goto (macro-dial-one,s,24)
     -- Executing [s@macro-dial-one:24] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(DIALSTATUS_CW=BUSY)") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?nodial") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/5000-0000000e", "DSTRING=") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/5000-0000000e", "DEVICES=1000") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Return()") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(DEVICES=000)") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/5000-0000000e", "LOOPCNT=1") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/5000-0000000e", "ITER=1") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/5000-0000000e", "THISDIAL=SIP/1000") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Return()") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/5000-0000000e", "NEWDIAL=") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/5000-0000000e", "LOOPCNT2=1") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/5000-0000000e", "ITER2=1") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/5000-0000000e", "THISPART2=SIP/1000") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(THISPART2=DAHDI/1000)") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/5000-0000000e", "NEWDIAL=SIP/1000&") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/5000-0000000e", "ITER2=2") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?begin2") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/5000-0000000e", "THISDIAL=SIP/1000") in new stack
     -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?doset") in new stack
     -- Goto (macro-dial-one,dstring,12)
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/5000-0000000e", "DSTRING=SIP/1000&") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Set("SIP/5000-0000000e", "ITER=2") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?begin") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("SIP/5000-0000000e", "DSTRING=SIP/1000") in new stack
     -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?nodial") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?skiptrace") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
     -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/5000-0000000e", "DB(CALLTRACE/1000)=5000") in new stack
     -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/5000-0000000e", "D_OPTIONS=Ttr") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?SIPAddHeader()") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/5000-0000000e", "0?qwait,1()") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/5000-0000000e", "__CWIGNORE=") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/5000-0000000e", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?usegoto,1") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "0?godial") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:39] Gosub("SIP/5000-0000000e", "sub-presencestate-display,s,1(1000)") in new stack
   [2015-02-02 00:05:24] WARNING[22818][C-00000770]: func_presencestate.c:132 presence_read: PRESENCE_STATE unknown
     -- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/5000-0000000e", "state-,1") in new stack
     -- Goto (sub-presencestate-display,state-,1)
     -- Executing [state-@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/5000-0000000e", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
     -- Executing [state-@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:40] Set("SIP/5000-0000000e", "CONNECTEDLINE(name,i)=1000") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:41] Set("SIP/5000-0000000e", "CONNECTEDLINE(num)=1000") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("SIP/5000-0000000e", "D_OPTIONS=TtrI") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:43] Macro("SIP/5000-0000000e", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
     -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
     -- Executing [s@macro-dial-one:44] Dial("SIP/5000-0000000e", "SIP/1000,,TtrI") in new stack
    == Using SIP RTP TOS bits 184
    == Using SIP RTP CoS mark 5
     -- Called SIP/1000
     -- Connected line update to SIP/5000-0000000e prevented.
     -- SIP/1000-0000000f is ringing
     -- Connected line update to SIP/5000-0000000e prevented.
     -- SIP/1000-0000000f answered SIP/5000-0000000e
       > 0x7fa59002d590 -- Probation passed - setting RTP source address to 94.176.24.163:8003
       > 0x7fa5a40367e0 -- Probation passed - setting RTP source address to 94.176.24.163:8000
       > 0x7fa59002d590 -- Probation passed - setting RTP source address to 94.176.24.163:8003
       > 0x7fa5a40367e0 -- Probation passed - setting RTP source address to 94.176.24.163:8000
     -- Started music on hold, class 'default', on SIP/1000-0000000f
     -- Stopped music on hold on SIP/1000-0000000f
     -- Executing [h@macro-dial-one:1] Macro("SIP/5000-0000000e", "hangupcall,") in new stack
     -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/5000-0000000e", "1?theend") in new stack
     -- Goto (macro-hangupcall,s,3)
     -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/5000-0000000e", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
     -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/5000-0000000e", "") in new stack
    == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/5000-0000000e' in macro 'hangupcall'
    == Spawn extension (macro-dial-one, h, 1) exited non-zero on 'SIP/5000-0000000e'
    == Spawn extension (macro-dial-one, s, 44) exited non-zero on 'SIP/5000-0000000e' in macro 'dial-one'
    == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 16) exited non-zero on 'SIP/5000-0000000e' in macro 'exten-vm'
    == Spawn extension (ext-local, 1000, 2) exited non-zero on 'SIP/5000-0000000e'

   کامنت


    #4
    این لاگی که فرستادین تا آخر ۳۰ ثانیه که تماس قطع میشه هستش؟
    از شبکه تون مطمین هستید؟
    لاگ زیر رو بفرستید:
    کد PHP:
    /var/log/messages 
    Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

    Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

    Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
    Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
    Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
    LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

    Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

    کامنت


     #5
     هر دو لاگ Full و message اضافه کردم لطفا چک می کنید ببینید مشکل از کجاست خیلی ممنون میشم

     full.txt

     messages.txt

     کامنت


      #6
      من مورد خاصی در لاگ ندیدم
      این لاگ مربوط به زمانی بود که تماس قطع شد دیگه؟!!
      Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

      Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

      Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
      Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
      Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
      LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

      Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

      کامنت


       #7
       روی شبکه ای که سرور FreePBX هست VPNServer درست کردم وقتی با VPN وصل میشم به سرور و به جای IPValid یک IP هم رنج سرور مثل 192.168 به سافت فون ها میدیم دیگه قطع نمیشه...!!!

       فکر می کنید مشکل از کجا باشه؟

       کامنت


        #8
        من که در دو پست قبل گفتم شبکه رو بررسی کنید
        به هر حال مشکل از سرور نیست هر مشکلی هست در شبکه داره اتفاق میفته با وایر شارک بررسی کنید
        Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

        Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

        Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
        Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
        Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
        LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

        Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

        کامنت


         #9
         خیلی ممنون از راهنمایی شما دوست عزیز

         شما از نحوه تنظیمات NAT در Freepbx اطلاع دارید؟

         کامنت

         درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

         انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

         شبکه های اجتماعی
         در حال انجام ...
         X