اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

مشکل مشغول شدن خطوط در الستیکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل مشغول شدن خطوط در الستیکس

  سلام دوستان
  الستیکس من به صورت کاملا خودجوش یکی از کانالها رو مشغول میکنه . وقتی از دستور service asterisk restart استفاده میکنم خطی که مشغول هستش قطع میشه و بعد از یکی دو دقیقه دوباره مشغول میشه.
  ممنون میشم از دوستان راهنمایی کنند .
  اینستاگرام انجمن لینوکس ایران : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

  #2
  سلام میتونید لاگش رو بگیرین از تو کنسول استریسک و بزارین اینجا ؟

  کامنت


   #3
   لاگ های استریسک رو گرفتم به این صورت هستش :

   کد PHP:

   behrooz
   *CLI
   behrooz*CLI
       -- 
   Remote UNIX connection
       
   -- Remote UNIX connection disconnected
          
   Saved useragent "eyeBeam release 3006o stamp 17551" for peer 100
       
   -- Remote UNIX connection
       
   -- Remote UNIX connection disconnected
       
   -- Remote UNIX connection
       
   -- Remote UNIX connection disconnected
     
   == Using SIP RTP TOS bits 184
     
   == Using SIP RTP CoS mark 5
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:1Macro("SIP/100-00000000""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/100-00000000""AMPUSER=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/100-00000000""0?report"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/100-00000000""1?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/100-00000000""AMPUSER="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/100-00000000""AMPUSERCIDNAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/100-00000000""1?report"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/100-00000000""1?continue"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/100-00000000""CALLERID(number)=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/100-00000000""CALLERID(name)="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/100-00000000""Using CallerID "" <100>"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:2NoOp("SIP/100-00000000""Calling Out Route: 9_outside"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:3Set("SIP/100-00000000""_NODEST="in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:4Macro("SIP/100-00000000""record-enable,,OUT,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/100-00000000""1?check"in new stack
       
   -- Goto (macro-record-enable,s,4)
       -- 
   Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/100-00000000""1?MacroExit()"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:5Macro("SIP/100-00000000""dialout-trunk,1,90037178904300,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/100-00000000""DIAL_TRUNK=1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/100-00000000""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/100-00000000""0?disabletrunk,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/100-00000000""DIAL_NUMBER=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/100-00000000""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/100-00000000""OUTBOUND_GROUP=OUT_1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/100-00000000""1?nomax"in new stack
       
   -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/100-00000000""0?skipoutcid"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/100-00000000""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/100-00000000""outbound-callerid,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/100-00000000""1?normcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/100-00000000""USEROUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/100-00000000""EMERGENCYCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/100-00000000""TRUNKOUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/100-00000000""1?trunkcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/100-00000000""0?sub-flp-1,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/100-00000000""OUTNUM=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/100-00000000""custom=DAHDI/g0"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/100-00000000""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/100-00000000"""in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/100-00000000""0?bypass,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/100-00000000""0?customtrunk"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/100-00000000""DAHDI/g0/90037178904300,300,"in new stack
       
   -- Called DAHDI/g0/90037178904300
       
   -- DAHDI/2-1 answered SIP/100-00000000
       
   -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1Macro("SIP/100-00000000""hangupcall,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:1GotoIf("SIP/100-00000000""1?endmixmoncheck"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:9NoOp("SIP/100-00000000""End of MIXMON check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:10GotoIf("SIP/100-00000000""1?nomeetmemon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:28NoOp("SIP/100-00000000""End of MEETME check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:29GotoIf("SIP/100-00000000""1?noautomon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:34NoOp("SIP/100-00000000""TOUCH_MONITOR_OUTPUT="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:35GotoIf("SIP/100-00000000""1?noautomon2"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:41NoOp("SIP/100-00000000""MONITOR_FILENAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:42GotoIf("SIP/100-00000000""1?skiprg"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:45GotoIf("SIP/100-00000000""1?skipblkvm"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:48GotoIf("SIP/100-00000000""1?theend"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:50AGI("SIP/100-00000000""hangup.agi"in new stack
       
   -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
       
   -- <SIP/100-00000000>AGI Script hangup.agi completedreturning 0
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:51Hangup("SIP/100-00000000"""in new stack
     
   == Spawn extension (macro-hangupcalls51exited non-zero on 'SIP/100-00000000' in macro 'hangupcall'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunkh1exited non-zero on 'SIP/100-00000000'
       
   -- Hanging up on 'DAHDI/2-1'
       
   -- Hungup 'DAHDI/2-1'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunks19exited non-zero on 'SIP/100-00000000' in macro 'dialout-trunk'
     
   == Spawn extension (from-internal9900371789043005exited non-zero on 'SIP/100-00000000'
     
   == Using SIP RTP TOS bits 184
     
   == Using SIP RTP CoS mark 5
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:1Macro("SIP/100-00000001""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/100-00000001""AMPUSER=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/100-00000001""0?report"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/100-00000001""1?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/100-00000001""AMPUSER="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/100-00000001""AMPUSERCIDNAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/100-00000001""1?report"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/100-00000001""1?continue"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/100-00000001""CALLERID(number)=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/100-00000001""CALLERID(name)="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/100-00000001""Using CallerID "" <100>"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:2NoOp("SIP/100-00000001""Calling Out Route: 9_outside"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:3Set("SIP/100-00000001""_NODEST="in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:4Macro("SIP/100-00000001""record-enable,,OUT,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/100-00000001""1?check"in new stack
       
   -- Goto (macro-record-enable,s,4)
       -- 
   Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/100-00000001""1?MacroExit()"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:5Macro("SIP/100-00000001""dialout-trunk,1,90037178904300,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/100-00000001""DIAL_TRUNK=1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/100-00000001""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/100-00000001""0?disabletrunk,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/100-00000001""DIAL_NUMBER=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/100-00000001""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/100-00000001""OUTBOUND_GROUP=OUT_1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/100-00000001""1?nomax"in new stack
       
   -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/100-00000001""0?skipoutcid"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/100-00000001""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/100-00000001""outbound-callerid,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/100-00000001""1?normcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/100-00000001""USEROUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/100-00000001""EMERGENCYCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/100-00000001""TRUNKOUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/100-00000001""1?trunkcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/100-00000001""0?sub-flp-1,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/100-00000001""OUTNUM=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/100-00000001""custom=DAHDI/g0"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/100-00000001""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/100-00000001"""in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/100-00000001""0?bypass,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/100-00000001""0?customtrunk"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/100-00000001""DAHDI/g0/90037178904300,300,"in new stack
       
   -- Called DAHDI/g0/90037178904300
       
   -- DAHDI/2-1 answered SIP/100-00000001
       
   -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1Macro("SIP/100-00000001""hangupcall,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:1GotoIf("SIP/100-00000001""1?endmixmoncheck"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:9NoOp("SIP/100-00000001""End of MIXMON check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:10GotoIf("SIP/100-00000001""1?nomeetmemon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:28NoOp("SIP/100-00000001""End of MEETME check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:29GotoIf("SIP/100-00000001""1?noautomon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:34NoOp("SIP/100-00000001""TOUCH_MONITOR_OUTPUT="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:35GotoIf("SIP/100-00000001""1?noautomon2"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:41NoOp("SIP/100-00000001""MONITOR_FILENAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:42GotoIf("SIP/100-00000001""1?skiprg"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:45GotoIf("SIP/100-00000001""1?skipblkvm"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:48GotoIf("SIP/100-00000001""1?theend"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:50AGI("SIP/100-00000001""hangup.agi"in new stack
       
   -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
       
   -- <SIP/100-00000001>AGI Script hangup.agi completedreturning 0
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:51Hangup("SIP/100-00000001"""in new stack
     
   == Spawn extension (macro-hangupcalls51exited non-zero on 'SIP/100-00000001' in macro 'hangupcall'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunkh1exited non-zero on 'SIP/100-00000001'
       
   -- Hanging up on 'DAHDI/2-1'
       
   -- Hungup 'DAHDI/2-1'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunks19exited non-zero on 'SIP/100-00000001' in macro 'dialout-trunk'
     
   == Spawn extension (from-internal9900371789043005exited non-zero on 'SIP/100-00000001'
     
   == Using SIP RTP TOS bits 184
     
   == Using SIP RTP CoS mark 5
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:1Macro("SIP/100-00000002""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/100-00000002""AMPUSER=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/100-00000002""0?report"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/100-00000002""1?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/100-00000002""AMPUSER="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/100-00000002""AMPUSERCIDNAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/100-00000002""1?report"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/100-00000002""1?continue"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/100-00000002""CALLERID(number)=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/100-00000002""CALLERID(name)="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/100-00000002""Using CallerID "" <100>"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:2NoOp("SIP/100-00000002""Calling Out Route: 9_outside"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:3Set("SIP/100-00000002""_NODEST="in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:4Macro("SIP/100-00000002""record-enable,,OUT,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/100-00000002""1?check"in new stack
       
   -- Goto (macro-record-enable,s,4)
       -- 
   Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/100-00000002""1?MacroExit()"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:5Macro("SIP/100-00000002""dialout-trunk,1,90037178904300,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/100-00000002""DIAL_TRUNK=1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/100-00000002""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/100-00000002""0?disabletrunk,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/100-00000002""DIAL_NUMBER=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/100-00000002""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/100-00000002""OUTBOUND_GROUP=OUT_1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/100-00000002""1?nomax"in new stack
       
   -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/100-00000002""0?skipoutcid"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/100-00000002""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/100-00000002""outbound-callerid,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/100-00000002""1?normcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/100-00000002""USEROUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/100-00000002""EMERGENCYCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/100-00000002""TRUNKOUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/100-00000002""1?trunkcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/100-00000002""0?sub-flp-1,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/100-00000002""OUTNUM=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/100-00000002""custom=DAHDI/g0"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/100-00000002""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/100-00000002"""in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/100-00000002""0?bypass,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/100-00000002""0?customtrunk"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/100-00000002""DAHDI/g0/90037178904300,300,"in new stack
       
   -- Called DAHDI/g0/90037178904300
       
   -- DAHDI/2-1 answered SIP/100-00000002
   behrooz
   *CLI
   اینستاگرام انجمن لینوکس ایران : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

   کامنت


    #4
    داخلی 100 شما داره با کشور لیتوانی تماس میگیره . اگه منظورت از اون داخلی داخلیه 100 هستش . برو یا داخلی 100 پاک کن یا پسوردات رو بیشتر از 12 رقم بکن متشکل از حروف و اعداد و ...
    iptables رو درست فعال کن .
    آخرین ویرایش توسط Abbas_Karimi; در تاریخ/ساعت 01-28-2014, 12:18 PM.

    کامنت


     #5
     سرورت رو هک کردن برادر ببین این شماره ها برای کجاست ؟dial_number=90037178904300"

     کامنت


      #6
      من شماره لیتوانی ندارم و کسی هم زنگ نمیزنه از اینجا . اگه هک شده باشم راه حل چیه الان ؟ چکار باید بکنم ؟
      اینستاگرام انجمن لینوکس ایران : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

      کامنت


       #7
       اینترنت سرور رو قطع کن .
       iptables رو تنظیم کن واسه سیستمای مجاز خودت .
       پسوردای داخلی هارو 12 رقم بکن متشکل از حروف و اعداد و ...
       00 سیستمتم ببند
       آخرین ویرایش توسط Abbas_Karimi; در تاریخ/ساعت 01-28-2014, 02:06 PM.

       کامنت


        #8
        سررو تون رو بایپس کرده ولی جالبه که با اینکه تونسته به سرور نفوذ کنه و روت ها رو در بیاره ولی نتونسته با این شماره 90037178904300 به بیرون تماس بگیره . خطوط شهری به سرور وصل هستند ؟

        کامنت


         #9
         بله به خاطر اینه که من سر راه سرور یه گیت وی گذاشتم و طرف متوجه gateway نشده که من توی اونم برای تماس های خروجی روت زدم و پسورد گذاشتم برا همینه که نتونسته تماس با جایی بگیره .
         اینستاگرام انجمن لینوکس ایران : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

         کامنت


          #10
          من سرورتون رو چک کردم داخلی 100 با این آی پی 37.8.19.117 ریجیستر میشه که این آی پی پابلیک برای کشور فلسطین هستش. اگه میکروتیک دارین یه رول بزنین تو فایروال که جلوی ip رو بگیره و نذاره وصل شه به سرور .

          کامنت

          درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

          انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

          شبکه های اجتماعی
          در حال انجام ...
          X