اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

مشکل قطع شدن تماس بعداز چند بوق کوتاه

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل قطع شدن تماس بعداز چند بوق کوتاه

  سلام خدمت همه دوستان عزیز . من مشکلی که دارم اینه که هنگام تماس با بعضی جاها بعد از 4 یا 5 بوق تماس قطع میشه . من در زیر دو نمونه رو براتون گذاشتم که اولی خط شهری و دومی تلفن گویا هست. ممنون میشم بررسی کنید .


  کد PHP:
  -- Executing [08738224639@all:1Macro("SIP/302-0000065d""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/302-0000065d""AMPUSER=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/302-0000065d""0?report"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/302-0000065d""1?Set(REALCALLERIDNUM=302)"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/302-0000065d""AMPUSER=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/302-0000065d""AMPUSERCIDNAME=Isari"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/302-0000065d""0?report"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:7Set("SIP/302-0000065d""AMPUSERCID=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:8Set("SIP/302-0000065d""CALLERID(all)="Isari" <302>"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:9ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(CHANNEL(language)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/302-0000065d""1?continue"in new stack
  -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
  -- 
  Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/302-0000065d""CALLERID(number)=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/302-0000065d""CALLERID(name)=Isari"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/302-0000065d""Using CallerID "Isari" <302>"in new stack
  -- Executing [08738224639@all:2NoOp("SIP/302-0000065d""Calling Out Route: new"in new stack
  -- Executing [08738224639@all:3Set("SIP/302-0000065d""MOHCLASS=default"in new stack
  -- Executing [08738224639@all:4Set("SIP/302-0000065d""_NODEST="in new stack
  -- Executing [08738224639@all:5Macro("SIP/302-0000065d""record-enable,302,OUT,"in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/302-0000065d""1?check"in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,4)
  -- 
  Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/302-0000065d""0?MacroExit()"in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:5GotoIf("SIP/302-0000065d""0?Group:OUT"in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,15)
  -- 
  Executing [s@macro-record-enable:15GotoIf("SIP/302-0000065d""0?IN"in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:16ExecIf("SIP/302-0000065d""1?MacroExit()"in new stack
  -- Executing [08738224639@all:6Macro("SIP/302-0000065d""dialout-trunk,12,08738224639,"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/302-0000065d""DIAL_TRUNK=12"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/302-0000065d""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/302-0000065d""0?disabletrunk,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/302-0000065d""DIAL_NUMBER=08738224639"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/302-0000065d""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/302-0000065d""OUTBOUND_GROUP=OUT_12"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/302-0000065d""1?nomax"in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
  -- 
  Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/302-0000065d""0?skipoutcid"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/302-0000065d""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/302-0000065d""outbound-callerid,12"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(REALCALLERIDNUM=302)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/302-0000065d""1?normcid"in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
  -- 
  Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/302-0000065d""USEROUTCID="in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/302-0000065d""EMERGENCYCID="in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/302-0000065d""TRUNKOUTCID="in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/302-0000065d""1?trunkcid"in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
  -- 
  Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/302-0000065d""0?sub-flp-12,s,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/302-0000065d""OUTNUM=08738224639"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/302-0000065d""custom=DAHDI/g11"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/302-0000065d""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/302-0000065d""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/302-0000065d"""in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/302-0000065d""0?bypass,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/302-0000065d""0?customtrunk"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/302-0000065d""DAHDI/g11/08738224639,300,"in new stack
  -- Called DAHDI/g11/08738224639
  -- Remote UNIX connection
  -- Remote UNIX connection disconnected
  -- DAHDI/12-1 answered SIP/302-0000065d
  -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1Macro("SIP/302-0000065d""hangupcall,"in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:1GotoIf("SIP/302-0000065d""1?endmixmoncheck"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:9NoOp("SIP/302-0000065d""End of MIXMON check"in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:10GotoIf("SIP/302-0000065d""1?nomeetmemon"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:28NoOp("SIP/302-0000065d""End of MEETME check"in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:29GotoIf("SIP/302-0000065d""1?noautomon"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:34NoOp("SIP/302-0000065d""TOUCH_MONITOR_OUTPUT="in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:35GotoIf("SIP/302-0000065d""1?noautomon2"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:41NoOp("SIP/302-0000065d""MONITOR_FILENAME="in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:42GotoIf("SIP/302-0000065d""1?skiprg"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:45GotoIf("SIP/302-0000065d""1?skipblkvm"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:48GotoIf("SIP/302-0000065d""1?theend"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:50AGI("SIP/302-0000065d""hangup.agi"in new stack
  -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
  -- <SIP/302-0000065d>AGI Script hangup.agi completedreturning 0
  -- Executing [s@macro-hangupcall:51Hangup("SIP/302-0000065d"""in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcalls51exited non-zero on 'SIP/302-0000065d' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunkh1exited non-zero on 'SIP/302-0000065d'
  -- Hanging up on 'DAHDI/12-1'
  -- Hungup 'DAHDI/12-1'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunks19exited non-zero on 'SIP/302-0000065d' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (all087382246396exited non-zero on 'SIP/302-0000065d'
  IPPhoneDamghan*CLI>

  [/
  QUOTE]

  [
  QUOTE] == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Executing [02188912771@all:1Macro("SIP/302-0000065e""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/302-0000065e""AMPUSER=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/302-0000065e""0?report"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/302-0000065e""1?Set(REALCALLERIDNUM=302)"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/302-0000065e""AMPUSER=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/302-0000065e""AMPUSERCIDNAME=Isari"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/302-0000065e""0?report"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:7Set("SIP/302-0000065e""AMPUSERCID=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:8Set("SIP/302-0000065e""CALLERID(all)="Isari" <302>"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:9ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(CHANNEL(language)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/302-0000065e""1?continue"in new stack
  -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
  -- 
  Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/302-0000065e""CALLERID(number)=302"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/302-0000065e""CALLERID(name)=Isari"in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/302-0000065e""Using CallerID "Isari" <302>"in new stack
  -- Executing [02188912771@all:2NoOp("SIP/302-0000065e""Calling Out Route: new"in new stack
  -- Executing [02188912771@all:3Set("SIP/302-0000065e""MOHCLASS=default"in new stack
  -- Executing [02188912771@all:4Set("SIP/302-0000065e""_NODEST="in new stack
  -- Executing [02188912771@all:5Macro("SIP/302-0000065e""record-enable,302,OUT,"in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/302-0000065e""1?check"in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,4)
  -- 
  Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/302-0000065e""0?MacroExit()"in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:5GotoIf("SIP/302-0000065e""0?Group:OUT"in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,15)
  -- 
  Executing [s@macro-record-enable:15GotoIf("SIP/302-0000065e""0?IN"in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:16ExecIf("SIP/302-0000065e""1?MacroExit()"in new stack
  -- Executing [02188912771@all:6Macro("SIP/302-0000065e""dialout-trunk,12,02188912771,"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/302-0000065e""DIAL_TRUNK=12"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/302-0000065e""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/302-0000065e""0?disabletrunk,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/302-0000065e""DIAL_NUMBER=02188912771"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/302-0000065e""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/302-0000065e""OUTBOUND_GROUP=OUT_12"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/302-0000065e""1?nomax"in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
  -- 
  Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/302-0000065e""0?skipoutcid"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/302-0000065e""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/302-0000065e""outbound-callerid,12"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(REALCALLERIDNUM=302)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/302-0000065e""1?normcid"in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
  -- 
  Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/302-0000065e""USEROUTCID="in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/302-0000065e""EMERGENCYCID="in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/302-0000065e""TRUNKOUTCID="in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/302-0000065e""1?trunkcid"in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
  -- 
  Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/302-0000065e""0?sub-flp-12,s,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/302-0000065e""OUTNUM=02188912771"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/302-0000065e""custom=DAHDI/g11"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/302-0000065e""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/302-0000065e""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/302-0000065e"""in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/302-0000065e""0?bypass,1"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/302-0000065e""0?customtrunk"in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/302-0000065e""DAHDI/g11/02188912771,300,"in new stack
  -- Called DAHDI/g11/02188912771
  -- DAHDI/12-1 answered SIP/302-0000065e
  -- Remote UNIX connection
  -- Remote UNIX connection disconnected
  -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1Macro("SIP/302-0000065e""hangupcall,"in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:1GotoIf("SIP/302-0000065e""1?endmixmoncheck"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:9NoOp("SIP/302-0000065e""End of MIXMON check"in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:10GotoIf("SIP/302-0000065e""1?nomeetmemon"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:28NoOp("SIP/302-0000065e""End of MEETME check"in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:29GotoIf("SIP/302-0000065e""1?noautomon"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:34NoOp("SIP/302-0000065e""TOUCH_MONITOR_OUTPUT="in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:35GotoIf("SIP/302-0000065e""1?noautomon2"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:41NoOp("SIP/302-0000065e""MONITOR_FILENAME="in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:42GotoIf("SIP/302-0000065e""1?skiprg"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:45GotoIf("SIP/302-0000065e""1?skipblkvm"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:48GotoIf("SIP/302-0000065e""1?theend"in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
  -- 
  Executing [s@macro-hangupcall:50AGI("SIP/302-0000065e""hangup.agi"in new stack
  -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
  -- <SIP/302-0000065e>AGI Script hangup.agi completedreturning 0
  -- Executing [s@macro-hangupcall:51Hangup("SIP/302-0000065e"""in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcalls51exited non-zero on 'SIP/302-0000065e' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunkh1exited non-zero on 'SIP/302-0000065e'
  -- Hanging up on 'DAHDI/12-1'
  -- Hungup 'DAHDI/12-1'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunks19exited non-zero on 'SIP/302-0000065e' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (all021889127716exited non-zero on 'SIP/302-0000065e'
  IPPhoneDamghan*CLI
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 05-24-2015, 08:58 PM.

  #2
  کسی نمیدونه ؟*

  کامنت


   #3
   اینجا که چنل answer میشه. از کارتتون مطمین هستید. تمام تماسها اینطورن؟ ایوان دارید؟

   من قلبی بزرگ با رویاهایی بزرگ دارم. دانسته هایمان را با هم به اشتراک بگذاریم.

   کامنت


    #4
    نوشته شده توسط amir مشاهده پست
    اینجا که چنل answer میشه. از کارتتون مطمین هستید. تمام تماسها اینطورن؟ ایوان دارید؟
    ببینید ما یک سرور تهران و یکی دامغان داریم . این دو سیستم دقیقا کارتهاشون مثل هم دیگه هستن (atcom و digium) . شماره هایی که قطع میشن هم دقیقا روی هر دو سرور مثل همدیگه بعد از 4 بوق قطع میشن . هم روی E1 و هم خطوط معمولی . همین شماره هارو از کروز قبل از ورود به سرور میگیرم مشکلی ندارن و 20 تا بوق میخورن

    کامنت


     #5
     احتمالا اصلا به این شماره ها وصل نمیشه
     بلک لیست تعریف نکردید؟

     من قلبی بزرگ با رویاهایی بزرگ دارم. دانسته هایمان را با هم به اشتراک بگذاریم.

     کامنت


      #6
      نوشته شده توسط amir مشاهده پست
      احتمالا اصلا به این شماره ها وصل نمیشه
      بلک لیست تعریف نکردید؟
      نه به هیچوجه بلک لیست نیستند

      کامنت


       #7
       من این مشکل روی خطوط آنالوگ داشتم busydetect=10 مشکل من حل کرد . نمی ودنم روی e1 جواب بده .

       کامنت

       درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

       انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

       شبکه های اجتماعی
       در حال انجام ...
       X