اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

امنیت استریسکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  امنیت استریسکس

  دوستان من سرویس کالین کارد بروی A2billing راه اندازی کردم و اتک هایی که انجام میشه رو با iptables می بندم چه راه حلی برای امنیت استریسک وجود داره کسی می تونه کمک کنه؟

  ba taskor
  Ali Mirbaha

  #2
  سلام دوست عزیز این مقاله رو بخونین اگر سوالی بود باز بفرمایید اگر در توانمون بود جواب میدیم. http://linux-zone.org/forums/thread894.html

  من قلبی بزرگ با رویاهایی بزرگ دارم. دانسته هایمان را با هم به اشتراک بگذاریم.

  کامنت


   #3
   salam


   mamnoon az rahnamyetoon vali batajoeh be inke ip phone haye mokhtalef to internet rejister mishan on topic ziyad komak nemikoneh


   - - - Updated - - -


   salam


   maslan log zir ro bebinis:
   == Using SIP RTP CoS mark 5
   -- Executing [009972592375306@default:1] Answer("SIP/ipaddress-00000b16", "") in new stack
   -- Executing [009972592375306@default:2] AGI("SIP/ipaddress-00000b16", "a2billing.php,5") in new stack
   -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/a2billing.php
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:598 - uniqueid: - A2Billing AGI internal configuration:
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:599 - uniqueid: - Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [dialcommand_param_call_2did] => ,60,HiL(%timeout%:61000:30000)
   a2billing.php,5: [description] => agi-config
   a2billing.php,5: [asterisk_version] => 1_4
   a2billing.php,5: [answer_call] => 1
   a2billing.php,5: [play_audio] => 1
   a2billing.php,5: [say_goodbye] => 0
   a2billing.php,5: [play_menulanguage] => 0
   a2billing.php,5: [force_language] =>
   a2billing.php,5: [intro_prompt] =>
   a2billing.php,5: [min_credit_2call] => 0
   a2billing.php,5: [min_duration_2bill] => 0
   a2billing.php,5: [notenoughcredit_cardnumber] => 0
   a2billing.php,5: [notenoughcredit_assign_newcardnumber_cid] => 0
   a2billing.php,5: [use_dnid] => 1
   a2billing.php,5: [no_auth_dnid] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [0] => 2400
   a2billing.php,5: [1] => 2300
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [number_try] => 3
   a2billing.php,5: [force_callplan_id] =>
   a2billing.php,5: [say_balance_after_auth] => 1
   a2billing.php,5: [say_balance_after_call] => 0
   a2billing.php,5: [say_rateinitial] => 0
   a2billing.php,5: [say_timetocall] => 1
   a2billing.php,5: [auto_setcallerid] => 0
   a2billing.php,5: [force_callerid] =>
   a2billing.php,5: [cid_sanitize] => 0
   a2billing.php,5: [cid_enable] => 1
   a2billing.php,5: [cid_askpincode_ifnot_callerid] => 1
   a2billing.php,5: [failover_lc_prefix] => 0
   a2billing.php,5: [cid_auto_assign_card_to_cid] => 1
   a2billing.php,5: [callerid_authentication_over_cardnumber] => 0
   a2billing.php,5: [sip_iax_friends] => 0
   a2billing.php,5: [sip_iax_pstn_direct_call_prefix] => 555
   a2billing.php,5: [sip_iax_pstn_direct_call] => 0
   a2billing.php,5: [ivr_voucher] => 0
   a2billing.php,5: [ivr_voucher_prefix] => 8
   a2billing.php,5: [jump_voucher_if_min_credit] => 0
   a2billing.php,5: [dialcommand_param] => ,60,HgRrL(%timeout%:61000:30000)
   a2billing.php,5: [dialcommand_param_sipiax_friend] => ,60,HiL(3600000:61000:30000)
   a2billing.php,5: [switchdialcommand] => 1
   a2billing.php,5: [failover_recursive_limit] => 2
   a2billing.php,5: [maxtime_tocall_negatif_free_route] => 5400
   a2billing.php,5: [send_reminder] => 0
   a2billing.php,5: [record_call] => 0
   a2billing.php,5: [monitor_formatfile] => gsm
   a2billing.php,5: [agi_force_currency] =>
   a2billing.php,5: [currency_association] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [0] => usd:dollars
   a2billing.php,5: [1] => mxn:pesos
   a2billing.php,5: [2] => eur:euros
   a2billing.php,5: [3] => all:credit
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [local_dialing_addcountryprefix] => 0
   a2billing.php,5: [max_call_call_2_did] => 3600
   a2billing.php,5: [file_conf_enter_destination] => prepaid-enter-dest
   a2billing.php,5: [conf_order_menulang] => en:fr:es
   a2billing.php,5: [callback_bill_1stleg_ifcall_notconnected] => 1
   a2billing.php,5: [international_prefixes] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [0] => 011
   a2billing.php,5: [1] => 00
   a2billing.php,5: [2] => 09
   a2billing.php,5: [3] => 1
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [extracharge_did] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [0] => 1800
   a2billing.php,5: [1] => 1900
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [extracharge_fee] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [0] => 0
   a2billing.php,5: [1] => 0
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [extracharge_buyfee] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [0] => 0
   a2billing.php,5: [1] => 0
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [maxtime_tounlimited_calls] => 5400
   a2billing.php,5: [maxtime_tofree_calls] => 5400
   a2billing.php,5: [callplan_deck_minute_threshold] =>
   a2billing.php,5: [disable_announcement_seconds] => 0
   a2billing.php,5: [currency_cents_association] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [0] => usd:prepaid-cents
   a2billing.php,5: [1] => eur:prepaid-cents
   a2billing.php,5: [2] => gbp:prepaid-pence
   a2billing.php,5: [3] => all:credit
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [verbosity_level] => 4
   a2billing.php,5: [logging_level] => 4
   a2billing.php,5: [dial_balance_reservation] => 0.25
   a2billing.php,5: [callerid_update] => 0
   a2billing.php,5: [cid_auto_create_card] => 0
   a2billing.php,5: [cid_auto_create_card_len] => 10
   a2billing.php,5: [cid_auto_create_card_typepaid] => PREPAID
   a2billing.php,5: [cid_auto_create_card_credit] => 0
   a2billing.php,5: [cid_auto_create_card_credit_limit] => 0
   a2billing.php,5: [cid_auto_create_card_tariffgroup] => 1
   a2billing.php,5: [busy_timeout] => 1
   a2billing.php,5: [callback_reduce_balance] => 1
   a2billing.php,5: [ivr_enable_locking_option] => 0
   a2billing.php,5: [ivr_enable_account_information] => 0
   a2billing.php,5: [ivr_enable_ivr_speeddial] => 0
   a2billing.php,5: [play_rate_cents_if_lower_one] => 0
   a2billing.php,5: [callback_beep_to_enter_destination] => 0
   a2billing.php,5: [cid_prompt_callback_confirm_phonenumber] => 0
   a2billing.php,5: [lcr_mode] => 0
   a2billing.php,5: [logger_enable] => 1
   a2billing.php,5: [log_file] => /var/log/a2billing/a2billing.log
   a2billing.php,5: [dialcommand_param_call_2did ] => |30|HL(3600000:61000:30000)
   a2billing.php,5: [currency_association_internal] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [usd] => dollars
   a2billing.php,5: [mxn] => pesos
   a2billing.php,5: [eur] => euros
   a2billing.php,5: [all] => credit
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [currency_cents_association_internal] => Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [usd] => prepaid-cents
   a2billing.php,5: [eur] => prepaid-cents
   a2billing.php,5: [gbp] => prepaid-pence
   a2billing.php,5: [all] => credit
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: [file_conf_enter_menulang] => prepaid-menulang
   a2billing.php,5: [ivr_voucher_prefixe] => 8
   a2billing.php,5: [cheat_on_announcement_time] => 0
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: file:a2billing.php - line:117 - uniqueid: - IDCONFIG : 5
   a2billing.php,5: file:a2billing.php - line:118 - uniqueid: - MODE : standard
   a2billing.php,5: file:a2billing.php - line:130 - uniqueid: - AGI Request:
   a2billing.php,5: Array
   a2billing.php,5: (
   a2billing.php,5: [agi_request] => a2billing.php
   a2billing.php,5: [agi_channel] => SIP/Server IP Address-00000b16
   a2billing.php,5: [agi_language] => en
   a2billing.php,5: [agi_type] => SIP
   a2billing.php,5: [agi_uniqueid] => 1418958570.2288
   a2billing.php,5: [agi_version] => 11.12.1
   a2billing.php,5: [agi_callerid] => 64
   a2billing.php,5: [agi_calleridname] => 64
   a2billing.php,5: [agi_callingpres] => 0
   a2billing.php,5: [agi_callingani2] => 0
   a2billing.php,5: [agi_callington] => 0
   a2billing.php,5: [agi_callingtns] => 0
   a2billing.php,5: [agi_dnid] => 009972592375306
   a2billing.php,5: [agi_rdnis] => unknown
   a2billing.php,5: [agi_context] => default
   a2billing.php,5: [agi_extension] => 009972592375306
   a2billing.php,5: [agi_priority] => 2
   a2billing.php,5: [agi_enhanced] => 0.0
   a2billing.php,5: [agi_accountcode] =>
   a2billing.php,5: [agi_threadid] => 140477183227648
   a2billing.php,5: [agi_arg_1] => 5
   a2billing.php,5: )
   a2billing.php,5:
   a2billing.php,5: file:a2billing.php - line:131 - uniqueid: - [INFO : A2Billing - v2.0.5]
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:712 - uniqueid:1418958570.2288 - get_agi_request_parameter = 64 ; SIP/Server IP Address-00000b16 ; 1418958570.2288 ; ; 009972592375306
   a2billing.php,5: file:a2billing.php - line:165 - uniqueid:1418958570.2288 - [ANSWER CALL]
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:2635 - uniqueid:1418958570.2288 - [CID_ENABLE - CID_CONTROL - CID:64]
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:2650 - uniqueid:1418958570.2288 -
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:2654 - uniqueid:1418958570.2288 - [CID_CONTROL - NO CALLERID]
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:2721 - uniqueid:1418958570.2288 - [CID_CONTROL - NO CALLERID - ASK PIN CODE]
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:2862 - uniqueid:1418958570.2288 - - Account code ::>
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3044 - uniqueid:1418958570.2288 - Requesting DTMF, CARDNUMBER_LENGTH_MAX 15
   -- <SIP/Server IP Address-00000b16> Playing 'prepaid-enter-pin-number.gsm' (language 'en')
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3046 - uniqueid:1418958570.2288 - RES DTMF :
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3050 - uniqueid:1418958570.2288 - CARDNUMBER ::>
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3054 - uniqueid:1418958570.2288 - PREPAID-NO-CARD-ENTERED
   -- Playing 'prepaid-no-card-entered' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3036 - uniqueid:1418958570.2288 - Streamfile : PREPAID-NO-CARD-ENTERED
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3044 - uniqueid:1418958570.2288 - Requesting DTMF, CARDNUMBER_LENGTH_MAX 15
   -- <SIP/Server IP Address-00000b16> Playing 'prepaid-enter-pin-number.gsm' (language 'en')
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3046 - uniqueid:1418958570.2288 - RES DTMF :
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3050 - uniqueid:1418958570.2288 - CARDNUMBER ::>
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3054 - uniqueid:1418958570.2288 - PREPAID-NO-CARD-ENTERED
   -- Playing 'prepaid-no-card-entered' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3036 - uniqueid:1418958570.2288 - Streamfile : PREPAID-NO-CARD-ENTERED
   a2billing.php,5: file:Class.A2Billing.php - line:3044 - uniqueid:1418958570.2288 - Requesting DTMF, CARDNUMBER_LENGTH_MAX 15
   -- <SIP/Server IP Address-00000b16> Playing 'prepaid-enter-pin-number.gsm' (language 'en')


   i

   کامنت

   درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

   انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

   شبکه های اجتماعی

   ایمیل مدیریت

   Habili@linux-zone.org

   در حال انجام ...
   X