اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

هفت ترفند سریع از دستور ls که تمام کاربران لینوکسی باید بدانند

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  هفت ترفند سریع از دستور ls که تمام کاربران لینوکسی باید بدانند

  1 - list کردن محتوای یک پوشه به همراه time با استفاده از استایل های متفاوت time :

  برای لیست کردن محتوای یک پوشه به همراه time ها با استفاده از استایل ما نیاز داریم که یکی از دو روش زیر را انتخاب کنیم:
  روش A :
  کد PHP:
  # ls -l –time-style=[STYLE] 
  نکته : سوییچ time-- در کامند بالا باید با آپشن l- استفاده شود در غیر اینصورت نتیجه مطلوب و مورد نظر را نخواهد داد.

  روش B :
  کد PHP:
  # ls –full-time 
  شما میتوانید به جای [STYLE] یکی از گزینه های زیر را قرار دهید :
  کد PHP:
  full-iso
  long
  -iso
  iso
  locale
  +%H:%M:%S:%
  نکته : در خط آخر H(ساعت)، M(دقیقه)، S(ثانیه)، D(تاریخ) میتواند به هر فرمتی استفاده شود.

  علاوه بر این شما میتوانید فقط یکی از گزینه های مربوطه را استفاده کنید و نه تمامی گزینه ها را مثلا کامند :
  کد PHP:
  ls ---time-style=+%
  تنها ساعت را نمایش خواهد داد و کامند :
  کد PHP:
  ls ---time-style=+%H:%M:%
  ساعت، دقیقه و تاریخ را نمایش خواهد داد. به مثال های زیر توجه فرمایید :
  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls -l --time-style=full-iso
  total 194
  drwxr
  -xr-x   2 root   root      4096 2012-12-30 04:03:04.000000000 +0330 bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root      1024 2012-12-23 14:30:52.000000000 +0330 boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root      4096 2012-12-23 15:47:18.000000000 +0330 command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root      4400 2014-08-18 20:44:12.695222696 +0430 dev
  drwxr
  -xr-x 108 root   root     12288 2015-03-25 09:42:07.000000000 +0430 etc
  drwxr
  -xr-x   3 root   root      4096 2013-02-19 09:47:52.000000000 +0330 home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root      4096 2012-12-30 04:02:54.000000000 +0330 lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root     12288 2012-12-30 04:02:55.000000000 +0330 lib64
  drwx
  ------   2 root   root     16384 2012-10-28 17:52:42.000000000 +0330 lost+found
  drwxr
  -xr-x   2 root   root      4096 2010-01-27 01:11:59.000000000 +0330 media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root      4096 2010-11-08 17:12:12.000000000 +0330 misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root      4096 2012-12-29 14:07:42.000000000 +0330 mnt
  dr
  -xr-xr-x   2 root   root      4096 2012-10-28 18:08:28.000000000 +0330 net
  drwxr
  -xr-x   4 root   root      4096 2012-12-23 14:56:07.000000000 +0330 opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root      4096 2012-12-23 15:47:10.000000000 +0330 package
  dr
  -xr-xr-x 163 root   root         0 2014-08-18 20:43:25.032999844 +0430 proc
  drwxr
  -x---  10 root   root      4096 2015-03-26 12:43:20.000000000 +0430 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root     12288 2014-01-29 04:03:21.000000000 +0330 sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root      4096 2012-10-28 17:53:23.000000000 +0330 selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root      4096 2012-12-23 15:47:18.000000000 +0330 service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root      4096 2010-01-27 01:11:59.000000000 +0330 srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root         0 2014-08-18 20:43:25.744999847 +0430 sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody asterisk  4096 2009-09-26 19:58:27.000000000 +0330 tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root      4096 2015
  -03-26 12:53:25.000000000 +0430 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root      4096 2012-12-23 14:31:53.000000000 +0330 usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root      4096 2012-12-23 15:47:18.000000000 +0330 var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls -l --time-style=long-iso
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-17 04:02 bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    1024 2012-01-15 09:46 boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-03-06 18:02 command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root    4260 2014-09-03 06:41 dev
  drwxr
  -xr-x 107 root   root   12288 2015-03-24 04:03 etc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2013-02-19 10:06 home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root    4096 2012-01-15 10:57 lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root   12288 2012-01-16 04:05 lib64
  drwx
  ------   2 root   root   16384 2012-01-15 09:39 lost+found
  drwxr
  -xr-x   3 root   root    4096 2012-01-15 10:35 media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2010-11-08 17:12 misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2012-01-20 09:29 mnt
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2012-03-06 17:10 opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root    4096 2012-03-06 18:01 package
  dr
  -xr-xr-x 162 root   root       0 2014-08-18 20:39 proc
  drwxr
  -x---  11 root   root    4096 2014-09-28 14:17 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root   12288 2012-01-17 04:02 sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-15 09:40 selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-20 07:06 service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2010-01-27 01:11 srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root       0 2014-08-18 20:39 sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody nobody  4096 2009-09-26 19:58 tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root    4096 2015
  -03-25 11:00 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root    4096 2012-03-06 16:32 usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root    4096 2012-03-06 18:03 var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls -l --time-style=iso
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-17  bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    1024 2012-01-15  boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-03-06  command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root    4260 2014-09-03  dev
  drwxr
  -xr-x 107 root   root   12288 03-24 04:03 etc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2013-02-19  home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root    4096 2012-01-15  lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root   12288 2012-01-16  lib64
  drwx
  ------   2 root   root   16384 2012-01-15  lost+found
  drwxr
  -xr-x   3 root   root    4096 2012-01-15  media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2010-11-08  misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2012-01-20  mnt
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2012-03-06  opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root    4096 2012-03-06  package
  dr
  -xr-xr-x 162 root   root       0 2014-08-18  proc
  drwxr
  -x---  11 root   root    4096 09-28 14:17 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root   12288 2012-01-17  sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-15  selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-20  service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2010-01-27  srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root       0 2014-08-18  sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody nobody  4096 2009-09-26  tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root    4096 03
  -25 11:00 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root    4096 2012-03-06  usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root    4096 2012-03-06  var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls -l --time-style=locale
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 17  2012 bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    1024 Jan 15  2012 boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Mar  6  2012 command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root    4260 Sep  3  2014 dev
  drwxr
  -xr-x 107 root   root   12288 Mar 24 04:03 etc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Feb 19  2013 home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root    4096 Jan 15  2012 lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root   12288 Jan 16  2012 lib64
  drwx
  ------   2 root   root   16384 Jan 15  2012 lost+found
  drwxr
  -xr-x   3 root   root    4096 Jan 15  2012 media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Nov  8  2010 misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Jan 20  2012 mnt
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Mar  6  2012 opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root    4096 Mar  6  2012 package
  dr
  -xr-xr-x 162 root   root       0 Aug 18  2014 proc
  drwxr
  -x---  11 root   root    4096 Sep 28 14:17 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root   12288 Jan 17  2012 sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 15  2012 selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 20  2012 service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 27  2010 srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root       0 Aug 18  2014 sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody nobody  4096 Sep 26  2009 tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root    4096 Mar 25 11
  :00 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root    4096 Mar  6  2012 usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root    4096 Mar  6  2012 var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls -l --time-style=+%H:%M:%S:%D
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 04:02:45:01/17/12 bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    1024 09:46:41:01/15/12 boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 18:02:25:03/06/12 command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root    4260 06:41:12:09/03/14 dev
  drwxr
  -xr-x 107 root   root   12288 04:03:40:03/24/15 etc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 10:06:48:02/19/13 home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root    4096 10:57:48:01/15/12 lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root   12288 04:05:16:01/16/12 lib64
  drwx
  ------   2 root   root   16384 09:39:56:01/15/12 lost+found
  drwxr
  -xr-x   3 root   root    4096 10:35:09:01/15/12 media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 17:12:12:11/08/10 misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 09:29:19:01/20/12 mnt
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 17:10:47:03/06/12 opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root    4096 18:01:23:03/06/12 package
  dr
  -xr-xr-x 162 root   root       0 20:39:00:08/18/14 proc
  drwxr
  -x---  11 root   root    4096 14:17:18:09/28/14 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root   12288 04:02:45:01/17/12 sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 09:40:37:01/15/12 selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 07:06:55:01/20/12 service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 01:11:59:01/27/10 srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root       0 20:39:00:08/18/14 sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody nobody  4096 19:58:27:09/26/09 tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root    4096 11
  :00:05:03/25/15 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root    4096 16:32:19:03/06/12 usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root    4096 18:03:13:03/06/12 var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --full-time
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-17 04:02:45.000000000 +0330 bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    1024 2012-01-15 09:46:41.000000000 +0330 boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-03-06 18:02:25.000000000 +0330 command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root    4260 2014-09-03 06:41:12.005399769 +0430 dev
  drwxr
  -xr-x 107 root   root   12288 2015-03-24 04:03:40.000000000 +0430 etc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2013-02-19 10:06:48.000000000 +0330 home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root    4096 2012-01-15 10:57:48.000000000 +0330 lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root   12288 2012-01-16 04:05:16.000000000 +0330 lib64
  drwx
  ------   2 root   root   16384 2012-01-15 09:39:56.000000000 +0330 lost+found
  drwxr
  -xr-x   3 root   root    4096 2012-01-15 10:35:09.000000000 +0330 media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2010-11-08 17:12:12.000000000 +0330 misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2012-01-20 09:29:19.000000000 +0330 mnt
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 2012-03-06 17:10:47.000000000 +0330 opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root    4096 2012-03-06 18:01:23.000000000 +0330 package
  dr
  -xr-xr-x 162 root   root       0 2014-08-18 20:39:00.034999846 +0430 proc
  drwxr
  -x---  11 root   root    4096 2014-09-28 14:17:18.000000000 +0330 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root   12288 2012-01-17 04:02:45.000000000 +0330 sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-15 09:40:37.000000000 +0330 selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2012-01-20 07:06:55.000000000 +0330 service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 2010-01-27 01:11:59.000000000 +0330 srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root       0 2014-08-18 20:39:00.760999847 +0430 sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody nobody  4096 2009-09-26 19:58:27.000000000 +0330 tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root    4096 2015
  -03-25 11:00:05.000000000 +0430 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root    4096 2012-03-06 16:32:19.000000000 +0330 usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root    4096 2012-03-06 18:03:13.000000000 +0330 var
  [
  root@linux-zone /]


  2 - نمایش محتوای یک پوشه به فرمت های گوناگون مانند جدا شده توسط commas, horizontal, long, vertical, across, etc

  محتوای یک پوشه میتواند با استفاده از دستور ls به فرمت های متفاوتی همانند آنچه در زیر گفته شده لیست شود :
  across
  comma
  horizontal
  long
  single-column
  verbose
  vertical

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --format=across
  bin  boot  command  dev  etc  home  lib  lib64  lost+found  media  misc  mnt  net  opt  package  proc  root  sbin  selinux  service  srv  sys  tftpboot  tmp  usr  var
  You have new mail in /var/spool/mail/root
  [root@PBX /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --format=comma
  binbootcommanddevetchomeliblib64lost+foundmediamiscmntoptpackageprocrootsbinselinuxservice,
  srvsystftpboottmpusr, var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --format=horizontal
  bin  boot  command   dev  etc  home  lib  lib64  lost+found  media  misc  mnt  opt  package  proc  root  sbin  selinux  service
  srv  sys   tftpboot  tmp  usr  
  var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --format=long
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 17  2012 bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    1024 Jan 15  2012 boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Mar  6  2012 command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root    4260 Sep  3  2014 dev
  drwxr
  -xr-x 107 root   root   12288 Mar 24 04:03 etc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Feb 19  2013 home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root    4096 Jan 15  2012 lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root   12288 Jan 16  2012 lib64
  drwx
  ------   2 root   root   16384 Jan 15  2012 lost+found
  drwxr
  -xr-x   3 root   root    4096 Jan 15  2012 media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Nov  8  2010 misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Jan 20  2012 mnt
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Mar  6  2012 opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root    4096 Mar  6  2012 package
  dr
  -xr-xr-x 167 root   root       0 Aug 18  2014 proc
  drwxr
  -x---  11 root   root    4096 Sep 28 14:17 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root   12288 Jan 17  2012 sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 15  2012 selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 20  2012 service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 27  2010 srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root       0 Aug 18  2014 sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody nobody  4096 Sep 26  2009 tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root    4096 Mar 25 13
  :00 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root    4096 Mar  6  2012 usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root    4096 Mar  6  2012 var
  You have new mail in /var/spool/mail/root
  [root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --format=single-column
  bin
  boot
  command
  dev
  etc
  home
  lib
  lib64
  lost
  +found
  media
  misc
  mnt
  opt
  package
  proc
  root
  sbin
  selinux
  service
  srv
  sys
  tftpboot
  tmp
  usr
  var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --format=verbose
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 17  2012 bin
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    1024 Jan 15  2012 boot
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Mar  6  2012 command
  drwxr
  -xr-x  12 root   root    4260 Sep  3  2014 dev
  drwxr
  -xr-x 107 root   root   12288 Mar 24 04:03 etc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Feb 19  2013 home
  drwxr
  -xr-x  11 root   root    4096 Jan 15  2012 lib
  drwxr
  -xr-x   8 root   root   12288 Jan 16  2012 lib64
  drwx
  ------   2 root   root   16384 Jan 15  2012 lost+found
  drwxr
  -xr-x   3 root   root    4096 Jan 15  2012 media
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Nov  8  2010 misc
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Jan 20  2012 mnt
  drwxr
  -xr-x   4 root   root    4096 Mar  6  2012 opt
  drwxr
  -xr-t   3 root   root    4096 Mar  6  2012 package
  dr
  -xr-xr-x 167 root   root       0 Aug 18  2014 proc
  drwxr
  -x---  11 root   root    4096 Sep 28 14:17 root
  drwxr
  -xr-x   2 root   root   12288 Jan 17  2012 sbin
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 15  2012 selinux
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 20  2012 service
  drwxr
  -xr-x   2 root   root    4096 Jan 27  2010 srv
  drwxr
  -xr-x  11 root   root       0 Aug 18  2014 sys
  drwxr
  -xr-x   2 nobody nobody  4096 Sep 26  2009 tftpboot
  drwxrwxrwt   4 root   root    4096 Mar 25 13
  :00 tmp
  drwxr
  -xr-x  16 root   root    4096 Mar  6  2012 usr
  drwxr
  -xr-x  27 root   root    4096 Mar  6  2012 var
  [
  root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --format=vertical
  bin   command  etc   lib    lost+found  misc  opt      proc  sbin     service  sys       tmp  var
  boot  dev      home  lib64  media       mnt   package  root  selinux  srv      tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]


  3 - استفاده از دستور ls برای افزودن نشانه هایی مانند (/=@|) در محتوای خروجی یک پوشه

  آپشن p- به همراه دستور ls برای منظور بالا استفاده میشود. این گزینه یکی از علامت های بالا را با توجه به نوع فایل اضافه مینماید :
  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls -p
  bin/   command/  etc/   lib/    lost+found/  misc/  opt/      proc/  sbin/     service/  sys/       tmp/  var/
  boot/  dev/      home/  lib64/  media/       mnt/   package/  root/  selinux/  srv/      tftpboot/  usr/
  [
  root@linux-zone /]


  4 - محتوای یک پوشه را بر اساس extension-- و size-- و time مرتب میکند

  شما میتوانید آپشن هایی مانند extension-- برای مرتب کردن خروجی از طریق extentions-- استفاده کنید همچنین از آپشن size-- برای مرتب کردن از طریق size extension همچنین از آپشن t- برای مرتب کردن خروجی از طریق time محتوای پوشه و یا برای چیدن محتوای پوشه با توجه به ورژن محتوا از آپشن v- استفاده کنیم.

  همچنین ما میتوانیم از گزینه none-- استفاده کنیم که خروجی آن به شیوه کلی بوده و هیچ گونه sort روی آن اعمال نمیشود :
  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --sort=extension
  bin   command  etc   lib    lost+found  misc  opt      proc  sbin     service  sys       tmp  var
  boot  dev      home  lib64  media       mnt   package  root  selinux  srv      tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --sort=size
  lost+found  lib64  dev  command  lib    misc  opt      root     service  tftpboot  usr  boot  sys
  etc         sbin   bin  home     media  mnt   package  selinux  srv      tmp       
  var  proc
  [root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --sort=time
  tmp  root  sys   home  command  opt  mnt      bin   lib64  media  selinux     misc  tftpboot
  etc  dev   proc  
  var   package  usr  service  sbin  lib    boot   lost+found  srv
  [root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --sort=version
  bin   command  etc   lib    lost+found  misc  opt      proc  sbin     service  sys       tmp  var
  boot  dev      home  lib64  media       mnt   package  root  selinux  srv      tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --sort=none
  lib  var  service  etc   dev  sbin        selinux  tftpboot  home     boot   proc   package  mnt
  srv  tmp  usr      misc  opt  lost
  +found  bin      root      command  lib64  media  sys
  [root@linux-zone /]


  5 - نمایش عددی UID و GID برای هر کدام از محتوای یک پوشه

  به منظور هدف بالا باید از آپشن n- به معنی (Numeric-uid-gid) به همراه کامند ls استفاده کنید :
  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls -n
  total 202
  drwxr
  -xr-x   2  0  0  4096 Jan 17  2012 bin
  drwxr
  -xr-x   4  0  0  1024 Jan 15  2012 boot
  drwxr
  -xr-x   2  0  0  4096 Mar  6  2012 command
  drwxr
  -xr-x  12  0  0  4260 Sep  3  2014 dev
  drwxr
  -xr-x 107  0  0 12288 Mar 24 04:03 etc
  drwxr
  -xr-x   4  0  0  4096 Feb 19  2013 home
  drwxr
  -xr-x  11  0  0  4096 Jan 15  2012 lib
  drwxr
  -xr-x   8  0  0 12288 Jan 16  2012 lib64
  drwx
  ------   2  0  0 16384 Jan 15  2012 lost+found
  drwxr
  -xr-x   3  0  0  4096 Jan 15  2012 media
  drwxr
  -xr-x   2  0  0  4096 Nov  8  2010 misc
  drwxr
  -xr-x   4  0  0  4096 Jan 20  2012 mnt
  drwxr
  -xr-x   4  0  0  4096 Mar  6  2012 opt
  drwxr
  -xr-t   3  0  0  4096 Mar  6  2012 package
  dr
  -xr-xr-x 167  0  0     0 Aug 18  2014 proc
  drwxr
  -x---  11  0  0  4096 Sep 28 14:17 root
  drwxr
  -xr-x   2  0  0 12288 Jan 17  2012 sbin
  drwxr
  -xr-x   2  0  0  4096 Jan 15  2012 selinux
  drwxr
  -xr-x   2  0  0  4096 Jan 20  2012 service
  drwxr
  -xr-x   2  0  0  4096 Jan 27  2010 srv
  drwxr
  -xr-x  11  0  0     0 Aug 18  2014 sys
  drwxr
  -xr-x   2 99 99  4096 Sep 26  2009 tftpboot
  drwxrwxrwt   4  0  0  4096 Mar 25 13
  :00 tmp
  drwxr
  -xr-x  16  0  0  4096 Mar  6  2012 usr
  drwxr
  -xr-x  27  0  0  4096 Mar  6  2012 var
  [
  root@linux-zone /]


  6 - نمایش محتوای یک پوشه در خروجی استاندارد و در ردیف های بیشتر از حد پیش فرض

  دستور ls محتوای یک پوشه را مطابق با سایز صفحه (screen) و به صورت اتوماتیک نمایش میدهد البته میتوانیم به صورت دستی سایز صفحه را در نظر بگیریم و تعداد ردیف ها را مشخص کنیم. این قابلیت با استفاده از سوییچ width-- میتوان استفاده کرد :
  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --width 80
  bin      dev   lib         media  opt      root     service  tftpboot  var
  boot     etc   lib64       misc   package  sbin     srv      tmp
  command  home  lost
  +found  mnt    proc     selinux  sys      usr
  [root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --width 100
  bin   command  etc   lib    lost+found  misc  opt      proc  sbin     service  sys       tmp  var
  boot  dev      home  lib64  media       mnt   package  root  selinux  srv      tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]

  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --width 150
  bin   command  etc   lib    lost+found  misc  opt      proc  sbin     service  sys       tmp  var
  boot  dev      home  lib64  media       mnt   package  root  selinux  srv      tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]
  نکته : شما میتوانید با تست های گوناگون بفهمید که چه مقداری را باید استفاده کنید.  7 - تنظیم سایز تب (فاصله) بین محتوای موجود در یک پوشه که توسط کامند ls لیست میشود که حالت پیش فرض آن 8 میباشد
  کد PHP:
  # ls --tabsize=[value] 
  نکته : برای =[Value] مقدار عددی در نظر بگیرید. به مثال های زیر توجه فرمایید :
  کد PHP:
  [root@linux-zone /]# ls --tabsize=8
  bin   command  etc   lib    lost+found  misc  opt      proc  sbin     service  sys       tmp  var
  boot  dev      home  lib64  media       mnt   package  root  selinux  srv      tftpboot  usr
  You have 
  new mail in /var/spool/mail/root
  [root@linux-zone /]#


  [root@linux-zone /]# ls --tabsize=7
  bin   command  etc      lib     lost+found  misc  opt      proc  sbin   service  sys         tmp  var
  boot  dev        home   lib64   media        mnt   package  root  selinux       srv       tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]#


  [root@SAIPA-Softswitch /]# ls --tabsize=6
  bin     command  etc   lib    lost+found  misc  opt      proc  sbin     service  sys         tmp  var
  boot    dev        home  lib64  media       mnt   package  root  selinux  srv    tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]#


  [root@linux-zone /]# ls --tabsize=5
  bin      command        etc      lib    lost+found      misc  opt               proc  sbin      service  sys        tmp  var
  boot  dev               home  lib64  media              mnt      package        root  selinux   srv         tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]#


  [root@linux-zone /]# ls --tabsize=4
  bin   command  etc       lib    lost+found      misc  opt          proc  sbin     service  sys           tmp  var
  boot  dev          home  lib64  media           mnt   package  root  selinux  srv          tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]#


  [root@linux-zone /]# ls --tabsize=3
  bin     command etc     lib      lost+found  misc  opt           proc  sbin              service  sys             tmp  var
  boot    dev             home    lib64  media             mnt     package  root  selinux  srv             tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]#


  [root@linux-zone /]# ls --tabsize=2
  bin             command  etc     lib            lost+found      misc    opt                      proc  sbin                     service  sys                      tmp    var
  boot    dev                      home  lib64    media                           mnt             package  root  selinux  srv      tftpboot  usr
  [root@linux-zone /]#


  [root@linux-zone /]# ls --tabsize=1
  bin              command         etc             lib                     lost+found      misc    opt                             proc     sbin                            service         sys                                             tmp     var
  boot     dev                                     home    lib64   media                                           mnt             package  root    selinux         srv                                     tftpboot        usr
  [root@linux-zone /]

  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  دستور ls در لینوکس به همراه 15 مثال عملی


  همچنان با منطقه لینوکسی ها بمانید برای مقالات بعدی ما :)

  موفق باشید
  محمد هابیلی
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-23-2021, 12:06 AM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X