اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

مشکل با قطع و صل شدن صدا در داخلی که روی اینترنت هست

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل با قطع و صل شدن صدا در داخلی که روی اینترنت هست

  یک داخلی از روی اینترنت رجیستر کردیم که دائما قطع و وصل میشه...!!!

  چهنای باند اینترنت خوبه 4Mb در هر دو طرف ولی داخلی که از روی اینترنت رجیستر شده دائما صداش قطع و وصل میشه...!!!

  دوستان فکر می کنند مشکل از کجا باشه؟

  سرور پشت NAT هست و کدک g729 و g711 چک شده باز هم همین مشکل بوده

  #2
  از چه مدل کدک g729 استفاده کردین ؟ g729 رو فقط استفاده کن روی سرور نباید مشکلی داشته باشید.

  کامنت


   #3
   والا توی freepbx قسمت کدک ها فقط تیک g729 را زدم و توی الستیکس توی بخش Extentisons توی فیلد allow نوشتم g729

   کار دیگه ای هم باید انجام میدادم؟

   کامنت


    #4
    کدکی که نصب کردین از چه سایتی گرفتین ؟ کدکی هم که میگیرید باید با cpu و نوع سیستم عاملی (64و32 بیتی) که نصب کردین مطابقت داشته باشه دقیقا وگرنه دچار مشکل میشید

    کامنت


     #5
     من کدکی نصب نکردم
     ولی وقتی دستور core show codecs را می زنم این ا میاد

     کد:
     core show codecs
     Disclaimer: this command is for informational purposes only.
         It does not indicate anything about your configuration.
             INT  BINARY         HEX  TYPE    NAME  DESCRIPTION
     -----------------------------------------------------------------------------------
              1 (1 << 0)        (0x1) audio    g723  (G.723.1)
              2 (1 << 1)        (0x2) audio    gsm  (GSM)
              4 (1 << 2)        (0x4) audio    ulaw  (G.711 u-law)
              8 (1 << 3)        (0x8) audio    alaw  (G.711 A-law)
              16 (1 << 4)        (0x10) audio  g726aal2  (G.726 AAL2)
              32 (1 << 5)        (0x20) audio   adpcm  (ADPCM)
              64 (1 << 6)        (0x40) audio    slin  (16 bit Signed Linear PCM)
             128 (1 << 7)        (0x80) audio   lpc10  (LPC10)
             256 (1 << 8)       (0x100) audio    g729  (G.729A)
             512 (1 << 9)       (0x200) audio   speex  (SpeeX)
             1024 (1 << 10)       (0x400) audio    ilbc  (iLBC)
             2048 (1 << 11)       (0x800) audio    g726  (G.726 RFC3551)
             4096 (1 << 12)       (0x1000) audio    g722  (G722)
             8192 (1 << 13)       (0x2000) audio   siren7  (ITU G.722.1 (Siren7, licensed from Polycom))
            16384 (1 << 14)       (0x4000) audio  siren14  (ITU G.722.1 Annex C, (Siren14, licensed from Polycom))
            32768 (1 << 15)       (0x8000) audio   slin16  (16 bit Signed Linear PCM (16kHz))
            65536 (1 << 16)      (0x10000) image    jpeg  (JPEG image)
            131072 (1 << 17)      (0x20000) image    png  (PNG image)
            262144 (1 << 18)      (0x40000) video    h261  (H.261 Video)
            524288 (1 << 19)      (0x80000) video    h263  (H.263 Video)
           1048576 (1 << 20)      (0x100000) video   h263p  (H.263+ Video)
           2097152 (1 << 21)      (0x200000) video    h264  (H.264 Video)
           4194304 (1 << 22)      (0x400000) video   mpeg4  (MPEG4 Video)
           8388608 (1 << 23)      (0x800000) video  unknown  (unknown)
           16777216 (1 << 24)     (0x1000000) video  unknown  (unknown)
           33554432 (1 << 25)     (0x2000000)  text  unknown  (unknown)
           67108864 (1 << 26)     (0x4000000)  text    red  (T.140 Realtime Text with redundancy)
          134217728 (1 << 27)     (0x8000000)  text    t140  (Passthrough T.140 Realtime Text)
          268435456 (1 << 28)     (0x10000000)  text  unknown  (unknown)
          536870912 (1 << 29)     (0x20000000)  text  unknown  (unknown)
          1073741824 (1 << 30)     (0x40000000) (unk)  unknown  (unknown)
          2147483648 (1 << 31)     (0x80000000) (unk)  unknown  (unknown)
          4294967296 (1 << 32)    (0x100000000) audio    g719  (ITU G.719)
          8589934592 (1 << 33)    (0x200000000) audio  speex16  (SpeeX 16khz)
         17179869184 (1 << 34)    (0x400000000) audio  unknown  (unknown)
         34359738368 (1 << 35)    (0x800000000) audio  unknown  (unknown)
         68719476736 (1 << 36)    (0x1000000000) audio  unknown  (unknown)
         137438953472 (1 << 37)    (0x2000000000) audio  unknown  (unknown)
         274877906944 (1 << 38)    (0x4000000000) audio  unknown  (unknown)
         549755813888 (1 << 39)    (0x8000000000) audio  unknown  (unknown)
        1099511627776 (1 << 40)   (0x10000000000) audio  unknown  (unknown)
        2199023255552 (1 << 41)   (0x20000000000) audio  unknown  (unknown)
        4398046511104 (1 << 42)   (0x40000000000) audio  unknown  (unknown)
        8796093022208 (1 << 43)   (0x80000000000) audio  unknown  (unknown)
        17592186044416 (1 << 44)   (0x100000000000) audio  unknown  (unknown)
        35184372088832 (1 << 45)   (0x200000000000) audio  unknown  (unknown)
        70368744177664 (1 << 46)   (0x400000000000) audio  unknown  (unknown)
       140737488355328 (1 << 47)   (0x800000000000) audio  testlaw  (G.711 test-law)
       281474976710656 (1 << 48)  (0x1000000000000) video  unknown  (unknown)
       562949953421312 (1 << 49)  (0x2000000000000) video  unknown  (unknown)
       1125899906842624 (1 << 50)  (0x4000000000000) video  unknown  (unknown)
       2251799813685248 (1 << 51)  (0x8000000000000) video  unknown  (unknown)
       4503599627370496 (1 << 52)  (0x10000000000000) video  unknown  (unknown)
       9007199254740992 (1 << 53)  (0x20000000000000) video  unknown  (unknown)
      18014398509481984 (1 << 54)  (0x40000000000000) video  unknown  (unknown)
      36028797018963968 (1 << 55)  (0x80000000000000) video  unknown  (unknown)
      72057594037927936 (1 << 56) (0x100000000000000) video  unknown  (unknown)
      144115188075855872 (1 << 57) (0x200000000000000) video  unknown  (unknown)
      288230376151711744 (1 << 58) (0x400000000000000) video  unknown  (unknown)
      576460752303423488 (1 << 59) (0x800000000000000) video  unknown  (unknown)
     1152921504606846976 (1 << 60) (0x1000000000000000) video  unknown  (unknown)
     2305843009213693952 (1 << 61) (0x2000000000000000) video  unknown  (unknown)
     4611686018427387904 (1 << 62) (0x4000000000000000) video  unknown  (unknown)
     - - - Updated - - -

     حالا به نظر شما اصلا کدک g729 دارم روی سرور یا ندارن ؟ :)

     - - - Updated - - -

     ضمنا فولدر asterisk/moduldsهم توی شاخه /usr/lib نیست ...!!!

     کامنت


      #6
      جناب هابیلی برای CPU Intel i3 کدئم کدک را باید دانلود کرد؟

      من اینو نصب کردم :


      من این کدک را دانلود کردم و توی ف.لدر asterisk.modules را هم توی usr/lib ساختم و بعد این کدک را کپی کردم توی فولدر modules بعدشم استریسک را ریست کردم وقتی این دستور را می زنم نتیجه اینجوری میشه

      core show translation recalc 10

      کد:
      
      
      کد:
      core show translation recalc 10
           Recalculating Codec Translation (number of sample seconds: 10)
      
      
           Translation times between formats (in microseconds) for one second of data
           Source Format (Rows) Destination Format (Columns)
      
      
            g723  gsm ulaw alaw g726aal2 adpcm slin lpc10 g729 speex ilbc g726 g722 siren7 siren14 slin16 g719 speex16 testlaw
         g723   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -    -    -
         gsm   -   -  500  401   1999  500  400 1499   - 3999 5799 2099  700   -    -  1299   -  3998   401
         ulaw   -  600   -   1   1600  101   1 1100   - 3600 5400 1700  301   -    -  900   -  3599    2
         alaw   -  600   1   -   1600  101   1 1100   - 3600 5400 1700  301   -    -  900   -  3599    2
       g726aal2   - 1099  600  501    -  600  500 1599   - 4099 5899 2199  800   -    -  1399   -  4098   501
        adpcm   -  600  101   2   1600   -   1 1100   - 3600 5400 1700  301   -    -  900   -  3599    2
         slin   -  599  100   1   1599  100   - 1099   - 3599 5399 1699  300   -    -  899   -  3598    1
        lpc10   - 1198  699  600   2198  699  599   -   - 4198 5998 2298  899   -    -  1498   -  4197   600
         g729   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -    -    -
        speex   - 1098  599  500   2098  599  499 1598   -   - 5898 2198  799   -    -  1398   -  4097   500
         ilbc   - 1398  899  800   2398  899  799 1898   - 4398   - 2498 1099   -    -  1698   -  4397   800
         g726   - 1098  599  500   2098  599  499 1598   - 4098 5898   -  799   -    -  1398   -  4097   500
         g722   - 1098  599  500   2098  599  499 1598   - 4098 5898 2198   -   -    -  599   -  3298   500
        siren7   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -    -    -
       siren14   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -    -    -
        slin16   - 1697 1198 1099   2697 1198 1098 2197   - 4697 6497 2797  599   -    -   -   -  2699  1099
         g719   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -    -    -
       speex16   - 2296 1797 1698   3296 1797 1697 2796   - 5296 7096 3396 1198   -    -  599   -    -  1698
       testlaw   -  600  101   2   1600  101   1 1100   - 3600 5400 1700  301   -    -  900   -  3599    -
      
      
      [COLOR=#333333]
      [/COLOR]

      کامنت


       #7
       برید از تو شل بررسی کنید که سیستم عاملتون چندبیتی هست با دستور زیر :
       کد PHP:
       arch 
       من احساس میکنم که ۶۴ بیتی باشه و شما کدک ۳۲ بیتی نصب کردین
       آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 05-16-2021, 02:36 PM.

       کامنت

       درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

       انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

       شبکه های اجتماعی
       در حال انجام ...
       X