باید در صفحه Add a language به دنبال گزینه زبان فارسی باشی برای اینکه بتونید سریع تر زبان...