ادامه دادن دانلودهای نیمه تمام به وسیله wget -c

زمانی که دریافت فایل شما نیمه کاره متوقف می شود می توانید به وسیله -c آن را ادامه دهید :

$ wget -c http://www.openss7.org/repos/tarball....9.2.1.tar.bz2این زمانی مفید است در حال دانلود کردن یک فایل بزرگ هستید و این دانلود نیمه کاره متوقف می شود و به جاری شروع از اول ، می توانید باقی مانده فایل را دانلود کنید.