اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

چگونه فضای پارتیشن های LVM در Linux را افزایش یا کاهش دهیم. بخش 2

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  چگونه فضای پارتیشن های LVM در Linux را افزایش یا کاهش دهیم. بخش 2

  در پست زیر نحوه ایجاد disk storage انعطاف پذیر با استفاده از LVM توضیح داده شده است. اینجا ما قصد داریم چگونگی افزایش volume group و همچنین افزایش و کاهش یک logical volume را توضیح خواهیم داد. در LVM یا Logical Volume Management میتوانیم فضای پارتیشن ها را افزایش یا کاهش دهیم. به همین دلیل فایل سیستم انعطاف پذیر نامیده میشود.
  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید نام: LVM_extend-linux-zone-forums-0.jpg مشاهده: 1 حجم: 31.2 کیلو بایت
  پیش نیاز :
  ساخت Disk Storage با استفاده از LVM که در پست شماره یک توضیح داده شده است.

  بخش اول : آموزش کامل پارتیشن بندی لینوکس با LVM  چه زمانی ما نیاز داریم که فضای پارتیشن را کم کنیم؟
  امکان دارد ما نیاز داشته باشیم که پارتیشن مجزایی برای هر استفاده دیگری ایجاد کنیم و یا حتی نیاز به افزایش اندازه یک پارتیشن با فضای کم داشته باشیم. در چنین مواردی میتوانیم پارتیشن با فضای زیاد را کاهش دهیم و به آسانی به پارتیشن فضای کم اضافه کنیم. این امر تنها با مراحل آسان زیر صورت میپذیرد.


  تجهیزات – تنظیمات سرور من :
  سیستم عامل CentOS 6.5 با نصب LVM
  IP Address سرور : 192.168.0.200


  چگونگی افزایش volume group و کاهش logical volume

  افزایش logical volume :

  در حال حاضر ما یک PV و یک عدد VG و 2 عدد LV داریم. آنها را یک به یک با استفاده از دستورات زیر لیست میکنیم :
  کد PHP:
  # pvs # vgs # lvs 
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# pvs
    
  PV         VG           Fmt  Attr PSize PFree
    
  /dev/sda2  vg_linuxzone lvm2 a--  4.51g    0
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]# vgs
    
  VG           #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
    
  vg_linuxzone   1   2   0 wz--n4.51g    0
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]# lvs
    
  LV      VG           Attr       LSize   Pool Origin Data%  Move Log Cpy%Sync Convert
    lv_root vg_linuxzone 
  -wi-ao----   4.01g
    lv_swap vg_linuxzone 
  -wi-ao---- 512.00m 
  فضای آزادی در physical volume و volume group موجود نمیباشد. در نتیجه در حال حاضر ما نمیتوانیم سایز LVM را افزایش دهیم و برای افزایش ما نیاز داریم که یک physical volume یا PV اضافه کنیم و سپس ما میتوانیم volume group را با افزایش VG زیاد کنیم و فضای کافی برای افزایش Logical Volume به دست خواهیم اورد. در نتیجه اول قصد داریم یک physical volume اضافه کنیم.

  برای اضافه کردن یک PV جدید باید از دستور fdisk برای ایجاد پارتیشن LVM استفاده کنیم :
  کد PHP:
  # fdisk -cu /dev/sdb 
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# fdisk -cu /dev/sdb
  Device contains neither a valid DOS partition tablenor SunSGI or OSF disklabel
  Building a 
  new DOS disklabel with disk identifier 0x20fbba6d.
  Changes will remain in memory onlyuntil you decide to write them.
  After thatof coursethe previous content won't be recoverable.

  Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

  Command (m for help): n
  Command action
     e   extended
     p   primary partition (1-4)
  p
  Partition number (1-4): 1
  First sector (2048-41943039, default 2048):
  Using default value 2048
  Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039):
  Using default value 41943039

  Command (m for help): t
  Selected partition 1
  Hex code (type L to list codes): 8e
  Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

  Command (m for help): w
  The partition table has been altered!

  Calling ioctl() to re-read partition table.
  Syncing disks. 
  توضیحات دستورات بالا :
  - انتخاب n برای ایجاد پارتیشن جدید
  - انتخاب p برای ایجاد یک primery partition
  - انتخاب تعداد پارتیشن هایی که ما میخواهیم ایجاد کنیم.
  - فشار دادن 2 بار enter برای استفاده از فضای کامل دیسک
  - نیاز داریم که type پارتیشن ایجاد شده جدید را تغییر دهیم که برای این منظور t را تایپ میکنیم.
  - کدام پارتیشن را باید تغییر دهیم شماره پارتیشنی که ایجاد کردیم را انتخاب میکنیم که در اینجا 1 میباشد.
  - در اینجا باید type پارتیشن را تغییر دهیم. ما نیاز داریم lvm ایجاد کنیم در نتیجه باید type code lvm را استفاده کنیم که 8e میباشد. اگر type code را نمیدانید L را فشار دهید تا تمام type codeها لیست شود.
  - پارتیشنی که ما ساختیم را برای تایید print میکند. (اینجا ما این آپشن را استفاده نمیکنیم)
  - در اینجا ما میتوانیم ID با عنوان 8e LINUX LVM را مشاهد کنیم.
  - w را برای ذخیره کردن تغییرات و خارج شدن از fdisk وارد میکنیم.

  بعد از تکیمل آن سیستم را restart میکنیم.

  با استفاده از دستور fdisk پارتیشنی که ساختیم را لیست و چک میکنیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# fdisk -l /dev/sdb

  Disk /dev/sdb21.5 GB21474836480 bytes
  213 heads
  34 sectors/track5791 cylinders
  Units 
  cylinders of 7242 512 3707904 bytes
  Sector size 
  (logical/physical): 512 bytes 512 bytes
  I
  /O size (minimum/optimal): 512 bytes 512 bytes
  Disk identifier
  0x20fbba6d

     Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
  /dev/sdb1               1        5792    20970496   8e  Linux LVM 
  سپس با دستور زیر pv یا physical volume جدید ایجاد میکنیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# pvcreate /dev/sdb1
    
  dev_is_mpathfailed to get device for 8:17
    Physical volume 
  "/dev/sdb1" successfully created 
  بررسی pv با استفاده از دستور زیر صورت میگیرد :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# pvs
    
  PV         VG           Fmt  Attr PSize  PFree
    
  /dev/sda2  vg_linuxzone lvm2 a--   4.51g     0
    
  /dev/sdb1               lvm2 a--  20.00g 20.00g 


  افزایش volume group :

  با دستور زیر این pv را به vg_linuxzone اضافه میکنیم تا سایز یک volume group را زیاد کنیم و بتوانیم فضای بیشتری به منظور افزایش LV مان به دست بیاوریم :
  کد PHP:
  # vgextend vg_linuxzone /dev/sdb1 
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# vgextend vg_linuxzone /dev/sdb1
    
  Volume group "vg_linuxzone" successfully extended 
  با دستور زیر سایز یک volume group در حال استفاده را بررسی میکنیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# vgs
    
  VG           #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
    
  vg_linuxzone   2   2   0 wz--n24.50g 20.00g 
  با استفاده از دستور pvscan میتوانیم ببینیم که کدام pv برای ایجاد volume group های منظم استفاده میشود :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# pvscan
    
  PV /dev/sda2   VG vg_linuxzone   lvm2 [4.51 GiB 0    free]
    
  PV /dev/sdb1   VG vg_linuxzone   lvm2 [20.00 GiB 20.00 GiB free]
    
  Total[24.50 GiB] / in use: [24.50 GiB] / in no VG[0   
  در اینجا میتوانیم ببینیم کدام volume group ها تحت کدامین physical volume ها هستند.

  ما تنها یک pv اضافه کردیم که کاملا آزاد است با استفاده از دستور زیر سایز هر logical volume را تنها قبل از افزایش آن میتوان بررسی و مشاهده کرد :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# lvdisplay
    
  --- Logical volume ---
    
  LV Path                /dev/vg_linuxzone/lv_root
    LV Name                lv_root
    VG Name                vg_linuxzone
    LV UUID                VzeVM8
  -xPoC-TEVG-b6Az-WeDb-nuAg-gYcFNK
    LV Write Access        read
  /write
    LV Creation host
  time linux-zone.org2016-09-10 02:08:47 -0400
    LV Status              available
    
  # open                 1
    
  LV Size                4.01 GiB
    Current LE             1026
    Segments               1
    Allocation             inherit
    Read ahead sectors     auto
    
  currently set to     256
    Block device           253
  :0

    
  --- Logical volume ---
    
  LV Path                /dev/vg_linuxzone/lv_swap
    LV Name                lv_swap
    VG Name                vg_linuxzone
    LV UUID                8GBzeq
  -UoO4-F2VA-0kaR-07sL-sa6h-dm93M5
    LV Write Access        read
  /write
    LV Creation host
  time linux-zone.org2016-09-10 02:08:48 -0400
    LV Status              available
    
  # open                 1
    
  LV Size                512.00 MiB
    Current LE             128
    Segments               1
    Allocation             inherit
    Read ahead sectors     auto
    
  currently set to     256
    Block device           253
  :
  - lv_swap برای swap تعریف شده است.
  - lv_root هم برای / (root) تعریف شده است.
  - در حال حاضر 4.01 GB فضا برای / (root) داریم.
  - در حال حاضر مقدار 1026 برای PE (physical Extend) موجود داریم.

  اکنون قصد داریم که فضای پارتیشن root (/) یا lv_root را افزایش دهیم. بعد از افزایش میتوانیم پارتیشن با سایز جدید را مشاهده کنیم.

  برای به دست آوردن سایز physical extend موجود دستور vgdisplay را اجرا میکنیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# vgdisplay
    
  --- Volume group ---
    
  VG Name               vg_linuxzone
    System ID
    Format                lvm2
    Metadata Areas        2
    Metadata Sequence No  4
    VG Access             read
  /write
    VG Status             resizable
    MAX LV                0
    Cur LV                2
    Open LV               2
    Max PV                0
    Cur PV                2
    Act PV                2
    VG Size               24.50 GiB
    PE Size               4.00 MiB
    Total PE              6273
    Alloc PE 
  Size       1154 4.51 GiB
    Free  PE 
  Size       5119 20.00 GiB
    VG UUID               tX6XrR
  -9riz-tGgm-DZHe-nyrZ-jS9g-Ae8jzg 
  در اینجا مقدار PE آزاد برابر است با 5119، در نتیجه ما میتوانیم Logical volume خود را افزایش و تا 20 گیگ بایت افزایش دهیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# lvextend -l +5119 /dev/vg_linuxzone/lv_root
    
  Extending logical volume lv_root to 24.00 GiB
    Logical volume lv_root successfully resized 
  استفاده از بعلاوه (+) فضای بیشتری را اضافه میکند، بعد از افزایش ما نیاز داریم که فایل سیستم را تغییر سایز دهیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# resize2fs /dev/vg_linuxzone/lv_root
  resize2fs 1.41.12 (17-May-2010)
  Filesystem at /dev/vg_linuxzone/lv_root is mounted on /; on-line resizing required
  old desc_blocks 
  1new_desc_blocks 2
  Performing an on
  -line resize of /dev/vg_linuxzone/lv_root to 6292480 (4kblocks.
  The filesystem on /dev/vg_linuxzone/lv_root is now 6292480 blocks long
  - کامند برای افزایش logical volume با استفاده از physical extends استفاده شده است.
  - ما میتوانیم ببینیم که از 4.51 GB به 24 GB افزایش یافته است.
  - فایل سیستم را تغییر سایز میدهیم اگر mounte شده باشد و در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته باشد.
  - برای افزایش logical volume نیاز به unmounted کردن فایل سیستم نیست.

  با دستور lvdisplay اندازه تغییر یافته logical volume را خواهید دید :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# lvdisplay
    
  --- Logical volume ---
    
  LV Path                /dev/vg_linuxzone/lv_root
    LV Name                lv_root
    VG Name                vg_linuxzone
    LV UUID                VzeVM8
  -xPoC-TEVG-b6Az-WeDb-nuAg-gYcFNK
    LV Write Access        read
  /write
    LV Creation host
  time linux-zone.org2016-09-10 02:08:47 -0400
    LV Status              available
    
  # open                 1
    
  LV Size                24.00 GiB
    Current LE             6145
    Segments               2
    Allocation             inherit
    Read ahead sectors     auto
    
  currently set to     256
    Block device           253
  :0

    
  --- Logical volume ---
    
  LV Path                /dev/vg_linuxzone/lv_swap
    LV Name                lv_swap
    VG Name                vg_linuxzone
    LV UUID                8GBzeq
  -UoO4-F2VA-0kaR-07sL-sa6h-dm93M5
    LV Write Access        read
  /write
    LV Creation host
  time linux-zone.org2016-09-10 02:08:48 -0400
    LV Status              available
    
  # open                 1
    
  LV Size                512.00 MiB
    Current LE             128
    Segments               1
    Allocation             inherit
    Read ahead sectors     auto
    
  currently set to     256
    Block device           253
  :
  - lv_root برای / (root) تعریف شده.
  - بعد از افزایش فضا از 4.51 GB به 24 GB افزایش یافته.
  - extende موجود قبل از افزایش 1026 بود که به آن 5119 اضافه کردیم که کلا 6145 شد.

  اکنون اگر ما vg را چک کنیم pe آزاد موجود صفر (0) خواهد بود :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# vgdisplay
    
  --- Volume group ---
    
  VG Name               vg_linuxzone
    System ID
    Format                lvm2
    Metadata Areas        2
    Metadata Sequence No  5
    VG Access             read
  /write
    VG Status             resizable
    MAX LV                0
    Cur LV                2
    Open LV               2
    Max PV                0
    Cur PV                2
    Act PV                2
    VG Size               24.50 GiB
    PE Size               4.00 MiB
    Total PE              6273
    Alloc PE 
  Size       6273 24.50 GiB
    Free  PE 
  Size       0 0
    VG UUID               tX6XrR
  -9riz-tGgm-DZHe-nyrZ-jS9g-Ae8jzg 
  نتایج افزایش را با استفاده از دستورات زیر خواهید دید :
  کد PHP:
  # pvs
  # vgs
  # lvs 
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# pvs
    
  PV         VG           Fmt  Attr PSize  PFree
    
  /dev/sda2  vg_linuxzone lvm2 a--   4.51g    0
    
  /dev/sdb1  vg_linuxzone lvm2 a--  20.00g    0
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]# vgs
    
  VG           #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
    
  vg_linuxzone   2   2   0 wz--n24.50g    0
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]# lvs
    
  LV      VG           Attr       LSize   Pool Origin Data%  Move Log Cpy%Sync Convert
    lv_root vg_linuxzone 
  -wi-ao----  24.00g
    lv_swap vg_linuxzone 
  -wi-ao---- 512.00m 
  - physical volume جدید اضافه شده. (sdb1)
  - volume group با نام vg_linuxzone از 4.51 GB به 24.50 GB افزایش یافت.
  - logical volume با نام lv_root از 4.51 GB به 24.50 GB افزایش یافت.

  اکنون میتوانیم پروسه افزایش volume group و logical volume را کامل کنیم. بخش جالبی از مدیریت logical volume را دنبال میکنیم.  کاهش logical volume :

  اینجا قصد داریم نحوه کاهش فضای logical volume را بررسی کنیم. اکثرا میگویند این کار خطرناک و ممکن است زمانی که lvm را کاهش میدهیم، با بروز یک فاجعه روبه رو شویم.

  - کاهش lvm از هر بخشی از lvm جالب تر است قبل از شروع خوب است که از اطلاعات بک آپ بگیریم تا بعد از آن عزای از دست رفتن اطلاعات مان را نگیریم.

  - برای کاهش یک logical volume نیاز هست که 6 مرحله را با دقت انجام دهیم.
  - برای افزایش یک volume نیاز نیست که آن را unmount کنیم اما برای کاهش آن حتما باید قبل از عملیات فایل سیستم را unmount کنیم.


  6 مرحله مورد نظر به شرح زیر میباشد :

  - unmount فایل سیستم برای کم کردن
  - چک کردن فایل سیستم بعد از unmount
  - کاهش فایل سیستم
  - کاهش سایز logical volume
  - دوباره چک کردن فایل سیستم برای هر گونه error
  - mount کردن فایل سیستم

  برای نمایش بهتر من volume group و logical volume مجزا ایجاد کردم. اینجا میخواهم logical volume با نام downloads را کاهش سایز دهیم. سایز آن 20GB است ما میخواهیم آن را بدون از دست دادن اطلاعات کم کنیم تا فقط 12GB از آن بماند. یعنی ما میخواهیم 8GB از 20GB را کم کنیم. در حال حاضر 4 GB اطلاعات در volume موجود است :

  ما نیاز داریم تنها 8GB کم کنیم و بعد از آن تنها 12GB باقی خواهد ماند :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# lvs
    
  LV        VG           Attr       LSize   Pool Origin Data%  Move Log Cpy%Sync Convert
    lv_root   vg_linuxzone 
  -wi-ao----  24.00g
    lv_swap   vg_linuxzone 
  -wi-ao---- 512.00m
    downloads vg_test      
  -wi-ao----  20.00g 
  در اینجا میتوانیم اطلاعات فایل سیستم را مشاهده کنید :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# df -h
  Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/vg_linuxzone-lv_root   24G  815M   22G   4% /
  tmpfs                             733M     0  733M   0% /dev/shm
  /dev/sda1                         485M   33M  427M   8% /boot

  /dev/mapper/vg_test-downloads      20G  4.4G   15G  24% /mnt/downloads 

  - سایز volume برابر است با 20GB
  - بالغ بر 4.4GB از آن استفاده شد.
  - 15GB فضای آزاد موجود است.


  ابتدا آن را unmout میکنیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# umount -v /mnt/downloads/
  /dev/mapper/vg_test-downloads umounted 
  سپس فایل سیستم را چک میکنیم تا error نداشته باشد :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# e2fsck -ff /dev/vg_test/downloads
  e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
  Pass 1Checking inodesblocks, and sizes
  Pass 2
  Checking directory structure
  Pass 3
  Checking directory connectivity
  Pass 4
  Checking reference counts
  Pass 5
  Checking group summary information
  /dev/vg_test/downloads4059/1310720 files (1.9non-contiguous), 1218783/5241856 blocks 
  توجه : دقت کنید که حتما چک فایل سیستم را در طول این 5 مرحله انجام دهید زیرا در صورت وجود error در فایل سیستم تان با مشکل روبه رو خواهید شد.

  سپس کم کردن file system را با دستور زیر انجام دهید :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# resize2fs /dev/vg_test/downloads 8G
  resize2fs 1.41.12 (17-May-2010)
  Resizing the filesystem on /dev/vg_test/downloads to 2097152 (4kblocks.
  The filesystem on /dev/vg_test/downloads is now 2097152 blocks long

  مرحله بعد کاهش فایل سیستم میباشد :
  در این مرحله logical volume را با استفاده از سایز GB کاهش میدهیم :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# lvreduce -L -8G /dev/vg_test/downloads
    
  WARNINGReducing active logical volume to 12.00 GiB
    THIS MAY DESTROY YOUR DATA 
  (filesystem etc.)
  Do 
  you really want to reduce downloads? [y/n]: y
    Reducing logical volume downloads to 12.00 GiB
    Logical volume downloads successfully resized 
  برای کاهش logical volume با استفاده از سایز PE ما باید سایز PE پیش فرض و سایز کل PE از یک volume group را بدانیم تا محاسبه کوچکی روی سایز صحیحی که میخواهیم کاهش دهیم داشته باشیم :
  کد PHP:
  # lvdisplay vg_test 
  اینجا ما نیاز داریم که محاسبات کمی برای به دست آوردن سایز PE از 10GB را با استفاده از دستور bc انجام دهیم :
  کد PHP:
  1024MB x 10GB 10240MB or 10GB

  10240MB 
  4PE 2048PE 
  کلید های CRTL+D را برای خروج از محیط bc فشار دهید.
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# bc
  bc 1.06.95
  Copyright 1991
  -199419971998200020042006 Free Software FoundationInc.
  This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
  For 
  details type `warranty'.

  1024*8
  8192

  8192/4
  2048 

  کاهش سایز با استفاده از PE :
  کد PHP:
  # lvreduce -l -2048 /dev/vg_test/downloads 
  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید نام: Reduce-Size-Using-PE-linux-zone-forums-19.jpg مشاهده: 1 حجم: 20.5 کیلو بایت
  در این مرحله فایل سیستم را تغییر سایز میدهیم و اگر هر error باشد بدین معناست که فایل سیستم مان به هم ریخته است :
  کد PHP:
  # resize2fs /dev/vg_test/downloads 


  در این مرحله فایل سیستم را به mount point قبلی آن mount میکنیم :
  کد PHP:
  # mount /dev/vg_test/downloads /mnt/downloads/ 
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# df -h
  Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/vg_linuxzone-lv_root   24G  815M   22G   4% /
  tmpfs                             733M     0  733M   0% /dev/shm
  /dev/sda1                         485M   33M  427M   8% /boot

  /dev/mapper/vg_test-downloads      12G  4.4G  6.9G  39% /mnt/downloads
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]#
  [root@linux-zone ~]# ls /mnt/downloads/cdrom/
  CentOS_BuildTag  isolinux                  RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-6
  EFI              Packages                  RPM
  -GPG-KEY-CentOS-Security-6
  EULA             RELEASE
  -NOTES-en-US.html  RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-6
  GPL              repodata                  TRANS
  .TBL
  images           RPM
  -GPG-KEY-CentOS-
  اینجا سایز پارتیشن و فایل ها را چک میکنیم، ما میتوانیم نتیجه نهایی را مشاهده کنیم همانطور که میبینید logical volume به 10 GB کاهش یافته است :
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# lvdisplay /dev/vg_test/downloads
    
  --- Logical volume ---
    
  LV Path                /dev/vg_test/downloads
    LV Name                downloads
    VG Name                vg_test
    LV UUID                CojEGy
  -1BUa-h494-NRGj-NqTI-CYI1-7UiKUW
    LV Write Access        read
  /write
    LV Creation host
  time linux-zone.org2016-09-14 04:21:26 -0400
    LV Status              available
    
  # open                 1
    
  LV Size                12.00 GiB
    Current LE             3071
    Segments               1
    Allocation             inherit
    Read ahead sectors     auto
    
  currently set to     256
    Block device           253
  :
  در این مقاله دیدیم که چگونه volume group و logical group را افزایش دهیم همچنین logical volume را کاهش دهیم. سعی میکنیم مطالب بیشتری در مورد مبحث LVM در انجمن قرار بدیم. با ما در ارتباط بمانید ....


  موفق باشید
  محمد هابیلی
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 10-21-2019, 06:51 AM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X