اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

restart سریع لینوکس با استفاده از kexec

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  restart سریع لینوکس با استفاده از kexec

  یکی از طولانی ترین و زمان گیرترین مراحل فرآیند بوت برای هر رایانه ای این است که هنگام راه اندازی دوباره، رایانه به صورت کامل خاموش می شود و CPU به ابتدایی ترین مرحله ی راه اندازی یعنی BIOS (Basic Input Output System)‎ می رود. BIOS و POST (Power-On Self-Test)‎ شامل چندین مرحله از جمله آزمایش و شناسایی سخت افزار و آماده سازی اولیه می شود. هنگام ری استارت این مراحل غیر از گرفتن زمان فایده ی دیگری ندارند زیرا قبلا یک بار طی شده اند.

  این همان جاییست که kexec وارد می شود، kexec به شما این امکان را می دهد که از کرنل در حال اجرا مستقیما به کرنل دیگری (یا همان کرنل) بوت کنید. این بدان معنیست که هنگام راه اندازی دوباره دیگر خبری از مراحل BIOS، ‏POST، ‏GRUB و انتخاب سیستم عامل نخواهد بود و گنو/لینوکس شما در سریعترین زمان ممکن ری استارت می شود. در اینجا روش استفاده از kexec را برای دو توزیع اوبونتو و آرچ توضیح خواهیم داد (البته روش کلی کار و دستورات در توزیع های دیگر هم باید مشابه باشد).


  kexec در اوبونتو :

  ابتدا بسته ی kexec-tools را نصب کنید :

  کد PHP:
   sudo apt-get install kexec-tools 
  حال می توانید با استفاده از دستور زیر کرنل مورد نظر خود را در حافظه (RAM) بارگذاری کنید :

  کد PHP:
   sudo kexec -l KERNEL-PATH --append='KERNEL-OPTIONS' --initrd=INITRD-PATH 
  KERNEL-PATH، ‏KERNEL-OPTIONS و INITRD-PATH به ترتیب مسیر کرنل، آپشن های کرنل و مسیر فایل initrd هستند که به راحتی می توانید آن ها را در مسیر ‎/boot، خروجی دستور cat ‎/proc/cmdline و یا خطوط مربوط به ورودی کرنل، موجود در فایل ‎/boot/grub/grub.cfg بیابید. برای مثال با توجه به خطوط زیر در فایل grub.cfg :

  کد PHP:

  menuentry 
  'Ubuntu, with Linux 3.2.0-24-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
          
  recordfail
          gfxmode $linux_gfx_mode
          insmod gzio
          insmod part_msdos
          insmod ext2
          set root
  ='(hd1,msdos5)'
          
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 357b9ff8-dcb0-4717-9102-5b3ecaa23595
          linux 
  /boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic root=UUID=357b9ff8-dcb0-4717-9102-5b3ecaa23595 ro crashkernel=384M-2G:64M,2G-:128M quiet splash $vt_handoff
          initrd 
  /boot/initrd.img-3.2.0-24-generic


  KERNEL-PATH = /boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic

  KERNEL-OPTIONS = root=UUID=357b9ff8-dcb0-4717-9102-5b3ecaa23595 ro quiet splash $vt_handoff

  INITRD-PATH = /boot/initrd.img-3.2.0-24-generic  در نتیجه دستور به شکل زیر در می آید :

  کد PHP:
  sudo kexec -/boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic --append='root=UUID=357b9ff8-dcb0-4717-9102-5b3ecaa23595 ro quiet splash $vt_handoff' --initrd=/boot/initrd.img-3.2.0-24-generic 
  و در نهایت با دستور زیر به کرنل جدید بوت و یا کرنل در حال اجرا را ری بوت کنید :

  کد PHP:
   kexec -
  دو دستور بالا را می توانید در یک فایل به عنوان اسکریپت ذخیره و برای ری استارت سریع از آن استفاده نمایید. برای مثال فایلی به نام qreboot ساخته و خطوط زیر را در آن قرار می دهیم :

  کد PHP:
  #!/bin/bash
  kexec -/boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic --append='root=UUID=357b9ff8-dcb0-4717-9102-5b3ecaa23595 ro crashkernel=384M-2G:64M,2G-:128M quiet splash $vt_handoff' --initrd=/boot/initrd.img-3.2.0-24-generic
  kexec 
  -
  سپس آن را به مسیر ‎/usr/local/sbin منتقل کرده و به آن دسترسی اجرایی می هیم :

  کد PHP:
   chmod +x ‎/usr/local/sbin/qreboot 
  حال کافیست بنویسیم sudo qreboot و Enter کنیم.

  kexec در آرچ :

  استفاده از kexec در آرچ نیز شبیه اوبونتوست با این تفاوت که اسکریپت های rc به صورت پیش فرض از kexec پشتیبانی می کنند. به این معنی که kexec می تواند مستقیما از طریق دستور reboot (یا دستورات مشابه) مورد استفاده قرار گیرد. برای استفاده از این اسکریپت ها kexec را به آرایه ی DAEMONS موجود در فایل ‎/etc/rc.conf اضاف کنید. البته پیش از آن باید kexec را نصب کنید :

  کد PHP:
   sudo pacman -S kexec-tools 
  با استفاده از خود kexec هم می توان ری بوت را انجام داد، با اجرای دستوری شبیه دستور زیر :

  کد PHP:
   kexec /boot/vmlinuz-linux --append='root=/dev/disk/by-label/<label> ro' --initrd=/boot/initramfs-linux.img</label
  توجه کنید که تفاوت دستور بالا با آنچه در مورد اوبونتو بیان کردیم این است که به محض اجرای دستور بالا سیستم ری بوت می شود (حالت های مختلف استفاده از دستور kexec). به عنوان مثال برای بوت از کرنل پیش فرض آرچ به کرنل pf، من از دستور زیر استفاده می کنم :

  کد PHP:
  sudo kexec /boot/vmlinuz-linux-pf --append='root=/dev/sdc1 ro fastboot ipv6.disable=1 init=/usr/sbin/e4rat-preload-lite' --initrd=/boot/initramfs-linux-pf.img 
  علاوه بر این اسکریپت هایی به نام Bootloader scripts نیز وجود دارند که اطلاعات مربوط به کرنل را از منوی گراب می خوانند و در kexec به کار می برند. یکی از این اسکریپت ها را برای مثال در مسیر ‎/usr/local/sbin/kexec-reboot ذخیره کنید و با استفاده از chmod +x به آن قابلیت اجرایی بدهید. اسکریپت، شماره ی ورودی های موجود در گراب را به عنوان اولین پارامتر خود دریافت می کند. به عنوان مثال برای بوت به دومین ورودی موجود در منوی گراب دستور زیر را اجرا کنید :

  کد PHP:
   sudo /usr/local/sbin/kexec-reboot 2 
  اسکریپت بوت لودر برای GRUB1 :
  کد PHP:
  #!/bin/bash
   # This script loads a kernel from the GRUB menu and reboots.
   # The error checking is very basic.
   # Written by Isaac G, 2010

   
  die ()
   {
      
  tput setaf 1 # Red text
      
  echo "Error: $@" >&2
      tput sgr0 
  # Reset
      
  exit 1
   
  }

   (( 
  UID != )) && die "You need to be superuser"
   
  unset number

   
  # Use the first parameter or show a menu if none is specified
   
  if [[ $]] ; then
      
  # Make sure the selected number is an integer
      
  [[ $= *[^0-9]* ]] && die "The selected parameter is not a number"
      
  number=$1
   
  else
      
  # Nothing selected; pull up a list of options from the grub menu
      
  oldIFS="$IFS"
      
  IFS=$'\n'

      
  # Get the titles
      
  options=( $(awk '$1 == "title" {for (i = 2; i <= NF; i++) printf "%s ", $i; printf "\n";}' /boot/grub/menu.lst ) )

      
  # Ask the user to select one
      
  select title in "${options[@]}; do
          for ((
  0< ${#options[@]}; i++)); do
              
  [[ $title == "${options[i]}]] && number=$((1)) && break
          
  done
          
  [[ $number ]] && break
      
  done

      IFS
  ="$oldIFS"
   
  fi

   
  unset kernel
   
  unset initrd
   
  unset append
   item
  =0

   
  # Parse GRUBs menu.lst
   
  while read key val extra; do
      [[ 
  $key "title" ]] && ((item++)) # Count the number of title's
      
  (( item == number )) || continue   # Wait until the right number
      
  [[ $key "kernel" ]] && kernel="$val&& append="$extra"
      
  [[ $key "initrd" ]] && initrd="$val"
   
  done < /boot/grub/menu.lst

   
  [[ $kernel ]] || die "No such kernel with that number"

   
  # http://stackoverflow.com/questions/2167558/give-the-mount-point-of-a-path
   
  root="$(df /boot | tail -n 1 | awk '{ print $NF}')"

   
  set -- "$root$kernel"
   
  [[ -"${initrd+set}]] && set -- "$@" --initrd="$root$initrd"
   
  set -- "$@" --append="$append"
   
  kexec "$@" 

  اسکریپت بوت لودر برای GRUB2 :
  کد PHP:
  #!/bin/bash
   # This script loads a kernel from the GRUB 2 menu and reboots.
   # The error checking is very basic.
   # Written by Isaac G, 2010
   # Modified by Greg Fitzgerald, 2011

   
  die ()
   {
      
  tput setaf 1 # Red text
      
  echo "Error: $@" >&2
      tput sgr0 
  # Reset
      
  exit 1
   
  }

   (( 
  UID != )) && die "You need to be superuser"
   
  unset number

   
  # Use the first parameter or show a menu if none is specified
   
  if [[ $]] ; then
      
  # Make sure the selected number is an integer
      
  [[ $= *[^0-9]* ]] && die "The selected parameter is not a number"
      
  number=$1
   
  else
      
  # Nothing selected; pull up a list of options from the grub menu
      
  oldIFS="$IFS"
      
  IFS=$'\n'

      
  # Get the menuentrys
      
  options=( $(awk '$1 == "menuentry" {for (i = 2; i <= NF; i++) printf "%s ", $i; printf "\n";}' /boot/grub/grub.cfg ) )

      
  # Ask the user to select one
      
  select menuentry in "${options[@]}; do
          for ((
  0< ${#options[@]}; i++)); do
              
  [[ $menuentry == "${options[i]}]] && number=$((1)) && break
          
  done
          
  [[ $number ]] && break
      
  done

      IFS
  ="$oldIFS"
   
  fi

   
  unset kernel
   
  unset initrd
   
  unset append
   item
  =0

   
  # Parse GRUBs grub.cfg
   
  while read key val extra; do
      [[ 
  $key "menuentry" ]] && ((item++)) # Count the number of menuentry's
      
  (( item == number )) || continue   # Wait until the right number
      
  [[ $key "linux" ]] && kernel="$val&& append="$extra"
      
  [[ $key "initrd" ]] && initrd="$val"
   
  done < /boot/grub/grub.cfg

   
  [[ $kernel ]] || die "No such kernel with that number"

   
  # Load the kernel
   
  kexec -"/boot$kernel--initrd="/boot$initrd--append="$append"

   
  ## Sync the disks
   
  sync

   
  ## Reboot
   
  kexec -
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-23-2021, 06:02 PM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X