افافامپگ به انگلیسی FFMPEG نرمافزاری آزاد بوده که برنامهها و کتابخانههایی را برای اجرا و ویرایش فایلهای چندرسانهای مهیا میکند. نرمافزارهای زیادی از این نرمافزار برای پخش و مدیریت فایلهای چندرسانهای بهره میبرند که از معروفترین آنان میتوان به VLC اشاره داشت. همچنین سایت یوتیوب که یکی از بزرگترین سایتهای اشتراک ویدئو در دنیا است هم از این نرمافزار استفاده میکند. در این آموزش قصد داریم تا به معرفی دو مثال جالب از این نرمافزار بپردازیم.
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	video-player-icon-300x240.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	7.7 KB شناسه:	18020

معمولاً پیش میآید که میخواهید صوت یک فایل ویدیو را از تصویر جدا نمایید برای این کار معمولاً از نرمافزارهایی چون Pitivi و … استفاده میشود، بااینوجود با استفاده از دستور زیر بهراحتی میتوانید صوت را از فایل موردنظر خود جدا کنید و در فایلی جداگانه ذخیره کنید. بهعنوانمثال صدای یک کلیپ تصویری که یک موزیک ویدیو میباشد را جدا کرده و به موسیقی آن گوش دهید.

کد PHP:
ffmpeg -i videofile.mp4 -acodec libmp3lame -metadata TITLE="Name of Song" OUTPUTFILE.mp3 
آیا تابهحال پیشآمده است که بخواهید دو فایل ویدیویی یا چندین فایل را در هم ادغام نمایید؟ با استفاده از نرمافزارهای گرافیکی قادر به این کارخواهید بود اما اگر بخواهید این کار را با استفاده از خط فرمان و نرمافزار افافامپگ انجام دهید میبایست دستورات زیر را اجرا نمایید.
کد PHP:
ffmpeg -i input0.mp4 -map 0 -c copy -f mpegts -bsf h264_mp4toannexb -y temp0
ffmpeg 
-i input1.mp4 -map 0 -c copy -f mpegts -bsf h264_mp4toannexb -y temp1
ffmpeg 
-f mpegts -"concat:temp0|temp1" -c copy -absf aac_adtstoasc output.mp4 
در خط اول فایل ویدیویی اول گرفتهشده و به temp0 تبدیل میگردد در خط دوم فایل دوم نیز به temp1 تبدیلشده و در خط سوم هر دو فایل به یک فایل بانام out.mp4 تبدیل میگردند.

کارهای زیادی وجود دارند که میتوان با افافامپگ آنان را انجام داد که یکی از این کارها ویرایش تصویر میباشد با استفاده از این نرمافزار بهراحتی قادر خواهید بود تا انواع فایلهای چندرسانهای را به هم تبدیل کنید که در آینده به آن خواهم پرداخت.

موفق باشید