اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

15 پرسش و پاسخ اولیه ی MySQL برای ادمین های پایگاه داده

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  15 پرسش و پاسخ اولیه ی MySQL برای ادمین های پایگاه داده

  1. چگونه می خواهید چک کنید که سرویس MySQL در حال اجرا شدن است؟

  جواب : با استفاده از دستور “service mysql status” در دبیان و دستور “service mysqld status” در ردهت می توان این کار را انجام داد.
  کد:
  root@localhost:/home/avi# service mysql status
   
  /usr/bin/mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.1.72, for debian-linux-gnu on i486
  Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
   
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
   
  Server version 5.1.72-2
  Protocol version 10
  Connection Localhost via UNIX socket
  UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
  Uptime: 1 hour 22 min 49 sec
   
  Threads: 1 Questions: 112138 Slow queries: 1 Opens: 1485 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 22.567.


  2. در صورتی که سرویس شما در حال اجرا ست چطور شما می توانید سرویس را stop کنید و سپس آنرا start کنید؟

  جواب : برای start کردن سرویس mysql، از دستور service mysqld start استفاده کنید و برای متوقف کردن سرویس از دستور service mysqld stop استفاده کنید.
  کد:
  root@localhost:/home/avi# service mysql stop
   
  Stopping MySQL database server: mysqld.
   
  root@localhost:/home/avi# service mysql start
   
  Starting MySQL database server: mysqld.
   
  Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..


  3. شما چگونه می توانید از خط فرمان لینوکس یا همان shell به mysql لاگین کنید؟

  جواب : جهت کانکت شدن و یا لاگین به mysql از دستور mysql –u root –p استفاده کنید.
  کد:
  root@localhost:/home/avi# mysql -u root -p
  Enter password:
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 207
  Server version: 5.1.72-2 (Debian)
   
  Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
   
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
   
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
   
  mysql>


  4. چگونه شما می توانید لیستی از تمام دیتابیس ها را بدست آورید؟

  جواب : برای بدست آوردن لیست تمام دیتابیس های در حال اجرا برروی mysql shell از دستور show databases; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> show databases;
  +--------------------+
  | Database      |
  +--------------------+
  | information_schema |
  | a1         |
  | cloud       |
  | mysql       |
  | phpmyadmin     |
  | playsms      |
  | sisso       |
  | test        |
  | ukolovnik     |
  | wordpress     |
  +--------------------+
  10 rows in set (0.14 sec)


  5. چطور می توانید به یک دیتابیس سوئیچ کنید و با آن کارکنید؟

  جواب : برای استفاده و یا سوئیچ کردن به یک دیتابیس از دستور use database_name; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> use cloud;
  Reading table information for completion of table and column names
  You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
   
  Database changed
  mysql>


  6. چطور می توانید لیستی از جداول موجود در دیتابیس را بدست آورید؟

  جواب : برای بدست آوردن لیستی از جداول از دستور show tables; در محیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  mysql> show tables;
  +----------------------------+
  | Tables_in_cloud      |
  +----------------------------+
  | oc_appconfig        |
  | oc_calendar_calendars   |
  | oc_calendar_objects    |
  | oc_calendar_repeat     |
  | oc_calendar_share_calendar |
  | oc_calendar_share_event  |
  | oc_contacts_addressbooks  |
  | oc_contacts_cards     |
  | oc_fscache         |
  | oc_gallery_sharing     |
  +----------------------------+
  10 rows in set (0.00 sec)


  7. چگونه می توانید نام فیلدها و نوع جدول mysql را بدست آورید؟

  جواب : برای بدست آوردن نام فیلدها و نوع جدول mysql از دستور describe table_name; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> describe habiliuser;
  +---------------------------+----------------------+------+-----+------------+----------------+
  | Field           | Type         | Null | Key | Default  | Extra     |
  +---------------------------+----------------------+------+-----+------------+----------------+
  | userid          | int(10) unsigned   | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
  | usergroupid        | smallint(5) unsigned | NO  | MUL | 0     |        |
  | membergroupids      | char(250)      | NO  |   |      |        |
  | displaygroupid      | smallint(5) unsigned | NO  |   | 0     |        |
  | username         | varchar(100)     | NO  | MUL |      |        |
  | password         | char(32)       | NO  |   |      |        |
  | passworddate       | date         | NO  |   | 0000-00-00 |        |


  8. چگونه می توانید یک جدول را حذف کنید؟

  جواب : برای حذف یک جدول خاص از دستور drop table table_name; درمحیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  mysql> drop table lookup;
   
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


  9. در مورد دیتابیس چطور؟ چگونه می توانید یک دیتابیس را حذف کنید؟

  جواب : برای حذف یک دیتابیس خاص از دستور drop database database_name; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> drop database a1;
   
  Query OK, 11 rows affected (0.07 sec)


  10. چگونه می توانید محتوای یک جدول را مشاهده کنید؟

  جواب : برای نمایش محتوای یک جدول خاص می توانید از دستور select *from table_name; در محیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  mysql> select * from engines;
  +------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
  | ENGINE   | SUPPORT | COMMENT                            | TRANSACTIONS | XA  | SAVEPOINTS |
  +------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
  | InnoDB   | YES   | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys   | YES     | YES | YES    |
  | MRG_MYISAM | YES   | Collection of identical MyISAM tables             | NO      | NO  | NO     |
  | BLACKHOLE | YES   | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO      | NO  | NO     |
  | CSV    | YES   | CSV storage engine                       | NO      | NO  | NO     |
  | MEMORY   | YES   | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables   | NO      | NO  | NO     |
  | FEDERATED | NO   | Federated MySQL storage engine                 | NULL     | NULL | NULL    |
  | ARCHIVE  | YES   | Archive storage engine                     | NO      | NO  | NO     |
  | MyISAM   | DEFAULT | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance     | NO      | NO  | NO     |
  +------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
  8 rows in set (0.00 sec)


  11. چگونه شما می توانید تمام داده های یک فیلد مثلا uid را از یک جدول مانند oc_users مشاهده کنید؟

  جواب : برای مشاهده ی داده های یک فیلد از یک جدول از دستور select uid from oc_users; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> select uid from oc_users;
  +-----+
  | uid |
  +-----+
  | avi |
  +-----+
  1 row in set (0.03 sec)


  12. فرض کنید که شما یک جدول به نام xyz دارید، که شامل چندین فیلد به نام های create_time و engine است. فیلد engine با دونوع داده ی Memory و MyIsam پر شده است. چگونه شما می توانید تنها create_time و engine را از جدول استخراج کنید که engine آن Mylsam باشد؟

  جواب : از دستور select create_time, engine from xyz where engine=”MyIsam”; در محیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  12. mysql> select create_time, engine from xyz where engine="MyIsam";
   
  +---------------------+--------+
  | create_time     | engine |
  +---------------------+--------+
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
  | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
  | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
  | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
  | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
  | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
  | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
  | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
  +---------------------+--------+
  132 rows in set (0.29 sec)


  13. چگونه می توانید تمام رکورد ها را از جدول xrt نشان دهید به طوریکه name آن برابر با tecmint و web_address آن برابر با tecmint.com باشد؟

  جواب : از دستور زیر استفاده کنید:
  کد:
  select * from xrt where name = “tecmint” and web_address = “tecmint.com”;
  
  mysql> select * from xrt where name = "tecmint" and web_address = “tecmint.com”;
  +---------------+---------------------+---------------+
  | Id         | name          | web_address |
  +---------------+---------------------+----------------+
  | 13         | tecmint        | tecmint.com |
  +---------------+---------------------+----------------+
  | 41         | tecmint        | tecmint.com |
  +---------------+---------------------+----------------+


  14. چگونه می توانید تمام رکوردها را از جدول xrt نشان دهید بطوریکه name برابر با tecmint نباشد و web_address برابر با tecmint.com باشد؟

  جواب : از دستور زیر برای این هدف استفاده کنید: select * from xrt where name != “tecmint” and web_address = “tecmint.com”;
  کد:
  mysql> select * from xrt where name != ”tecmint” and web_address = ”tecmint.com”;
   
  +---------------+---------------------+---------------+
  | Id      | name        | web_address  |
  +---------------+---------------------+----------------+
  | 1173     | tecmint      | tecmint.com  |
  +---------------+---------------------+----------------+


  15. شما نیاز دارید مجموع ردیف های ورودی در یک جدول را بدانید. چگونه آنرا بدست می آورید؟

  جواب : از دستور زیر در mysql استفاده کنید:
  کد:
  mysql> select count(*) from Tables;
   
  +----------+
  | count(*) |
  +----------+
  |   282 |
  +----------+
  1 row in set (0.01 sec)

  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  سری آموزش های MySQL/MariaDB


  موفق باشید ...
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-09-2021, 02:22 PM.
  اینستاگرام انجمن لینوکس ایران : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X