1. چگونه می خواهید چک کنید که سرویس MySQL در حال اجرا شدن است؟

جواب : با استفاده از دستور “service mysql status” در دبیان و دستور “service mysqld status” در ردهت می توان این کار را انجام داد.
کد:
root@localhost:/home/avi# service mysql status
 
/usr/bin/mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.1.72, for debian-linux-gnu on i486
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
 
Server version 5.1.72-2
Protocol version 10
Connection Localhost via UNIX socket
UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime: 1 hour 22 min 49 sec
 
Threads: 1 Questions: 112138 Slow queries: 1 Opens: 1485 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 22.567.


2. در صورتی که سرویس شما در حال اجرا ست چطور شما می توانید سرویس را stop کنید و سپس آنرا start کنید؟

جواب : برای start کردن سرویس mysql، از دستور service mysqld start استفاده کنید و برای متوقف کردن سرویس از دستور service mysqld stop استفاده کنید.
کد:
root@localhost:/home/avi# service mysql stop
 
Stopping MySQL database server: mysqld.
 
root@localhost:/home/avi# service mysql start
 
Starting MySQL database server: mysqld.
 
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..


3. شما چگونه می توانید از خط فرمان لینوکس یا همان shell به mysql لاگین کنید؟

جواب : جهت کانکت شدن و یا لاگین به mysql از دستور mysql –u root –p استفاده کنید.
کد:
root@localhost:/home/avi# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 207
Server version: 5.1.72-2 (Debian)
 
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
 
mysql>


4. چگونه شما می توانید لیستی از تمام دیتابیس ها را بدست آورید؟

جواب : برای بدست آوردن لیست تمام دیتابیس های در حال اجرا برروی mysql shell از دستور show databases; استفاده کنید.
کد:
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| a1         |
| cloud       |
| mysql       |
| phpmyadmin     |
| playsms      |
| sisso       |
| test        |
| ukolovnik     |
| wordpress     |
+--------------------+
10 rows in set (0.14 sec)


5. چطور می توانید به یک دیتابیس سوئیچ کنید و با آن کارکنید؟

جواب : برای استفاده و یا سوئیچ کردن به یک دیتابیس از دستور use database_name; استفاده کنید.
کد:
mysql> use cloud;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
 
Database changed
mysql>


6. چطور می توانید لیستی از جداول موجود در دیتابیس را بدست آورید؟

جواب : برای بدست آوردن لیستی از جداول از دستور show tables; در محیط mysql استفاده کنید.
کد:
mysql> show tables;
+----------------------------+
| Tables_in_cloud      |
+----------------------------+
| oc_appconfig        |
| oc_calendar_calendars   |
| oc_calendar_objects    |
| oc_calendar_repeat     |
| oc_calendar_share_calendar |
| oc_calendar_share_event  |
| oc_contacts_addressbooks  |
| oc_contacts_cards     |
| oc_fscache         |
| oc_gallery_sharing     |
+----------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)


7. چگونه می توانید نام فیلدها و نوع جدول mysql را بدست آورید؟

جواب : برای بدست آوردن نام فیلدها و نوع جدول mysql از دستور describe table_name; استفاده کنید.
کد:
mysql> describe habiliuser;
+---------------------------+----------------------+------+-----+------------+----------------+
| Field           | Type         | Null | Key | Default  | Extra     |
+---------------------------+----------------------+------+-----+------------+----------------+
| userid          | int(10) unsigned   | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
| usergroupid        | smallint(5) unsigned | NO  | MUL | 0     |        |
| membergroupids      | char(250)      | NO  |   |      |        |
| displaygroupid      | smallint(5) unsigned | NO  |   | 0     |        |
| username         | varchar(100)     | NO  | MUL |      |        |
| password         | char(32)       | NO  |   |      |        |
| passworddate       | date         | NO  |   | 0000-00-00 |        |


8. چگونه می توانید یک جدول را حذف کنید؟

جواب : برای حذف یک جدول خاص از دستور drop table table_name; درمحیط mysql استفاده کنید.
کد:
mysql> drop table lookup;
 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


9. در مورد دیتابیس چطور؟ چگونه می توانید یک دیتابیس را حذف کنید؟

جواب : برای حذف یک دیتابیس خاص از دستور drop database database_name; استفاده کنید.
کد:
mysql> drop database a1;
 
Query OK, 11 rows affected (0.07 sec)


10. چگونه می توانید محتوای یک جدول را مشاهده کنید؟

جواب : برای نمایش محتوای یک جدول خاص می توانید از دستور select *from table_name; در محیط mysql استفاده کنید.
کد:
mysql> select * from engines;
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| ENGINE   | SUPPORT | COMMENT                            | TRANSACTIONS | XA  | SAVEPOINTS |
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| InnoDB   | YES   | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys   | YES     | YES | YES    |
| MRG_MYISAM | YES   | Collection of identical MyISAM tables             | NO      | NO  | NO     |
| BLACKHOLE | YES   | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO      | NO  | NO     |
| CSV    | YES   | CSV storage engine                       | NO      | NO  | NO     |
| MEMORY   | YES   | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables   | NO      | NO  | NO     |
| FEDERATED | NO   | Federated MySQL storage engine                 | NULL     | NULL | NULL    |
| ARCHIVE  | YES   | Archive storage engine                     | NO      | NO  | NO     |
| MyISAM   | DEFAULT | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance     | NO      | NO  | NO     |
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
8 rows in set (0.00 sec)


11. چگونه شما می توانید تمام داده های یک فیلد مثلا uid را از یک جدول مانند oc_users مشاهده کنید؟

جواب : برای مشاهده ی داده های یک فیلد از یک جدول از دستور select uid from oc_users; استفاده کنید.
کد:
mysql> select uid from oc_users;
+-----+
| uid |
+-----+
| avi |
+-----+
1 row in set (0.03 sec)


12. فرض کنید که شما یک جدول به نام xyz دارید، که شامل چندین فیلد به نام های create_time و engine است. فیلد engine با دونوع داده ی Memory و MyIsam پر شده است. چگونه شما می توانید تنها create_time و engine را از جدول استخراج کنید که engine آن Mylsam باشد؟

جواب : از دستور select create_time, engine from xyz where engine=”MyIsam”; در محیط mysql استفاده کنید.
کد:
12. mysql> select create_time, engine from xyz where engine="MyIsam";
 
+---------------------+--------+
| create_time     | engine |
+---------------------+--------+
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM |
| 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
| 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
| 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
| 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
| 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
| 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
| 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM |
+---------------------+--------+
132 rows in set (0.29 sec)


13. چگونه می توانید تمام رکورد ها را از جدول xrt نشان دهید به طوریکه name آن برابر با tecmint و web_address آن برابر با tecmint.com باشد؟

جواب : از دستور زیر استفاده کنید:
کد:
select * from xrt where name = “tecmint” and web_address = “tecmint.com”;

mysql> select * from xrt where name = "tecmint" and web_address = “tecmint.com”;
+---------------+---------------------+---------------+
| Id         | name          | web_address |
+---------------+---------------------+----------------+
| 13         | tecmint        | tecmint.com |
+---------------+---------------------+----------------+
| 41         | tecmint        | tecmint.com |
+---------------+---------------------+----------------+


14. چگونه می توانید تمام رکوردها را از جدول xrt نشان دهید بطوریکه name برابر با tecmint نباشد و web_address برابر با tecmint.com باشد؟

جواب : از دستور زیر برای این هدف استفاده کنید: select * from xrt where name != “tecmint” and web_address = “tecmint.com”;
کد:
mysql> select * from xrt where name != ”tecmint” and web_address = ”tecmint.com”;
 
+---------------+---------------------+---------------+
| Id      | name        | web_address  |
+---------------+---------------------+----------------+
| 1173     | tecmint      | tecmint.com  |
+---------------+---------------------+----------------+


15. شما نیاز دارید مجموع ردیف های ورودی در یک جدول را بدانید. چگونه آنرا بدست می آورید؟

جواب : از دستور زیر در mysql استفاده کنید:
کد:
mysql> select count(*) from Tables;
 
+----------+
| count(*) |
+----------+
|   282 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)

همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

سری آموزش های MySQL/MariaDB


موفق باشید ...