موقع نصب cPanel اگر سرور شما در ایران باشد، با خطای "(ERROR): Could not install default EA4 profile, (FATAL): Failed to install EA4" مواجه شدید، به خاطر این هست که در ایران به یکسری از ریپازیتوری های yum دسترسی نداریم در نتیجه سیستم عامل ما برای این نصب ریجیستر نمیشود و این عملیات را باید به صورت دستی و با ایجاد profile و کپی دستوراتی که در ادامه ذکر شده انجام دهیم.
کد PHP:
mod_proxy ea-apache24-mod_proxy_fcgi ea-apache24-mod_cgi ea-apache24-mod_unique_id ea-apache24-mod_security2 ea-php71-php-bcmath ea-php71-php-calendar ea-php71-php-curl ea-php71-php-ftp ea-php71-php-gd ea-php71-php-imap ea-php71-php-mcrypt ea-php71-php-mysqlnd ea-php71-php-pdo ea-php71-php-posix ea-php71-php-sockets ea-php71-php-xml ea-php71-runtime ea-php71-php-fpm ea-php72-php-bcmath ea-php72-php-calendar ea-php72-php-curl ea-php72-php-ftp ea-php72-php-gd ea-php72-php-imap ea-php72-php-mysqlnd ea-php72-php-pdo ea-php72-php-posix ea-php72-php-sockets ea-php72-php-xml ea-php72-runtime ea-php72-php-fpm ea-php73-php-bcmath ea-php73-php-calendar ea-php73-php-curl ea-php73-php-ftp ea-php73-php-gd ea-php73-php-imap ea-php73-php-mysqlnd ea-php73-php-pdo ea-php73-php-posix ea-php73-php-sockets ea-php73-php-xml ea-php73-runtime ea-php73-php-fpm” was unsuccessful.

[
2019-12-01 10:48:22 -0500] [2659] (ERROR): Failed install RPMsea-apache24 ea-apr ea-apr-util ea-php71 ea-php72 ea-php73 ea-apache24-mod_mpm_prefork ea-apache24-mod_ruid2 ea-apache24-mod_ssl ea-apache24-mod_deflate ea-apache24-mod_expires ea-apache24-mod_headers ea-apache24-mod_proxy ea-apache24-mod_proxy_fcgi ea-apache24-mod_cgi ea-apache24-mod_unique_id ea-apache24-mod_security2 ea-php71-php-bcmath ea-php71-php-calendar ea-php71-php-curl ea-php71-php-ftp ea-php71-php-gd ea-php71-php-imap ea-php71-php-mcrypt ea-php71-php-mysqlnd ea-php71-php-pdo ea-php71-php-posix ea-php71-php-sockets ea-php71-php-xml ea-php71-runtime ea-php71-php-fpm ea-php72-php-bcmath ea-php72-php-calendar ea-php72-php-curl ea-php72-php-ftp ea-php72-php-gd ea-php72-php-imap ea-php72-php-mysqlnd ea-php72-php-pdo ea-php72-php-posix ea-php72-php-sockets ea-php72-php-xml ea-php72-runtime ea-php72-php-fpm ea-php73-php-bcmath ea-php73-php-calendar ea-php73-php-curl ea-php73-php-ftp ea-php73-php-gd ea-php73-php-imap ea-php73-php-mysqlnd ea-php73-php-pdo ea-php73-php-posix ea-php73-php-sockets ea-php73-php-xml ea-php73-runtime ea-php73-php-fpm


INFO): Waiting for ([EA4 to be installed]).
INFO): Waiting for (EA4 InstallMySQL/MariaDB RPM DownloadSQL Databases and dependent appsSetting up SWAPBackground install tasks).


(
ERROR): Could not install default EA4 profile
(FATAL): Failed to install EA4
(FATAL): The background process “EA4 Install” failed with a fatal errorThe subprocess reported error number 1 when it ended.
(
FATAL): The system failed to run the /usr/local/cpanel/scripts/cpanel_initial_install script.
Removing /root/installer.lock
برای حل مشکل، میبایست یک سیستم عامل نو یا تازه نصب شده داشته باشید. سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید.
کد PHP:
# hostnamectl set-hostname cpanel.linuxzone.ir
# systemctl stop NetworkManager
# systemctl disable NetworkManager
# mkdir -p /root/cpanel_profile/
# echo 'mysql-version=10.3' > /root/cpanel_profile/cpanel.config 
توضیحات دستورات بالا :
  • دستور hostnamectl هاست نیم سرور شما را تغییر میدهد. برای نصب سی پنل میبایست hostname تان دارای 2 نقطه و به صورت بالا تعریف شده باشد.
  • دستورات systemctl stop/disable NetworkManager هم برای غیرفعال کردن سرویس NetworkManager میباشد که در صورت فعال بودن این سرویس هم در حین نصب با خطا مواجه خواهید شد.
  • دستور mkdir هم یک دایرکتوری برای پروفایل سی پنل ایجاد خواهد کرد.
  • دستور echo هم مقدار mysql-version=10.3 را درون فایل cpanel.config وارد خواهد کرد که دلیل این کار را در ابتدای مقاله شرح دادیم.


سپس دستور زیر را وارد کنید که نصب آخرین ورژن cPanel شروع شود.
کد PHP:
# cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest 

همچنین توصیه میشود مطالعه بفرمایید.

آموزش تصویری نصب cPanel به همراه تنظیمات اولیه آن


موفق باشید.