موقع نصب cPanel اگر با خطای "NetworkManager is installed and running, or configured to startup" مواجه شدید، به خاطر نصب بودن سرویس NetworkManager در سیستم عامل لینوکس تان میباشد.
کد PHP:
2019-11-16 23:39:11  732 [20075] (ERROR): ********************* ERROR *********************
2019-11-16 23:39:11  733 [20075] (ERROR): NetworkManager is installed and running, or      
2019-11-16 23:39:11  734 [20075] (ERROR): configured to startup.                           
2019-11-16 23:39:11  735 [20075] (ERROR):
2019-11-16 23:39:11  736 [20075] (ERROR): cPanel does not support NetworkManager enabled   
2019
-11-16 23:39:11  737 [20075] (ERROR): systems.  The installation cannot proceed.       
2019-11-16 23:39:11  738 [20075] (ERROR):
2019-11-16 23:39:11  739 [20075] (ERROR): See https://go.cpanel.net/disablenm for more     
2019-11-16 23:39:11  740 [20075] (ERROR): information on disabling Network Manager.        
2019-11-16 23:39:11  741 [20075] (ERROR): ********************* ERROR *********************
2019-11-16 23:39:11  742 [20075] (FATAL): Exiting... 
برای حل مشکل شما میتوانید سرویس NetworkManager را در CentOS تان غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن سرویس NetworkManager در CentOS میتوانید از دستور زیر استفاده کنید.

در CentOS 7
کد PHP:
# systemctl stop NetworkManager
# systemctl disable NetworkManager 

در CentOS 6
کد PHP:
# service NetworkManager stop
# chkconfig NetworkManager off 

سپس سرویس network را restart کنید.

در CentOS 7
کد PHP:
# systemctl enable network.service
# systemctl start network.service 

در CentOS 6
کد PHP:
# chkconfig network on
# service network start 

همچنین توصیه میشود مطالعه بفرمایید.

تنظیمات شبکه در لینوکس (تعریف Static IP - دستور NMTUI و مدیریت سرویس ها روی RHEL/CentOS 7.0)


موفق باشید.