اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

15 پرسش و پاسخ اولیه ی MySQL برای ادمین های پایگاه داده

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  15 پرسش و پاسخ اولیه ی MySQL برای ادمین های پایگاه داده

  15 پرسش و پاسخ اولیه ی MySQL برای ادمین های پایگاه داده

  1.چگونه می خواهید چک کنید که سرویس MySQL در حال اجرا شدن است؟
  جواب: با استفاده از دستور “service mysql status” در دبیان و دستور “service mysqld status” در ردهت می توان این کار را انجام داد.
  کد:
  root@localhost:/home/avi# service mysql status /usr/bin/mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.1.72, for debian-linux-gnu on i486 Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Server version 5.1.72-2 Protocol version 10 Connection Localhost via UNIX socket UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock Uptime: 1 hour 22 min 49 sec Threads: 1 Questions: 112138 Slow queries: 1 Opens: 1485 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 22.567.
  2.در صورتی که سرویس شما در حال اجرا ست چطور شما می توانید سرویس را stop کنید و سپس آنرا start کنید؟
  جواب:برای start کردن سرویس mysql،از دستور service mysqld start استفاده کنید و برای متوقف کردن سرویس از دستور service mysqld stop استفاده کنید.
  کد:
  root@localhost:/home/avi# service mysql stop
   
  Stopping MySQL database server: mysqld.
   
  root@localhost:/home/avi# service mysql start
   
  Starting MySQL database server: mysqld.
   
  Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
  3.شما چگونه می توانید از خط فرمان لینوکس یا همان shell به mysql لاگین کنید؟
  جواب:جهت کانکت شدن و یا لاگین به mysql از دستور mysql –u root –p استفاده کنید.
  کد:
  
  
  کد:
  root@localhost:/home/avi# mysql -u root -p 
  Enter password: 
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 
  Your MySQL connection id is 207 
  Server version: 5.1.72-2 (Debian) 
   
  Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 
   
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective 
  owners. 
   
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. 
   
  mysql>
  4.چگونه شما می توانید لیستی از تمام دیتابیس ها را بدست آورید؟
  جواب:برای بدست آوردن لیست تمام دیتابیس های در حال اجرا برروی mysql shell از دستور show databases; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> show databases; +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | a1 | | cloud | | mysql | | phpmyadmin | | playsms | | sisso | | test | | ukolovnik | | wordpress | +--------------------+ 10 rows in set (0.14 sec)
  5.چطور می توانید به یک دیتابیس سوئیچ کنید و با آن کارکنید؟
  جواب:برای استفاده و یا سوئیچ کردن به یک دیتابیس از دستور use database_name; استفاده کنید.
  کد:
  
  mysql> use cloud; 
  Reading table information for completion of table and column names 
  You can turn off this feature to get a quicker startup with -A 
   
  Database changed 
  mysql>
  6.چطور می توانید لیستی از جداول موجود در دیتابیس را بدست آورید؟
  جواب: برای بدست آوردن لیستی از جداول از دستور show tables; در محیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  mysql> show tables; +----------------------------+ | Tables_in_cloud | +----------------------------+ | oc_appconfig | | oc_calendar_calendars | | oc_calendar_objects | | oc_calendar_repeat | | oc_calendar_share_calendar | | oc_calendar_share_event | | oc_contacts_addressbooks | | oc_contacts_cards | | oc_fscache | | oc_gallery_sharing | +----------------------------+ 10 rows in set (0.00 sec)
  7.چگونه می توانید نام فیلدها و نوع جدول mysql را بدست آورید؟
  جواب:برای بدست آوردن نام فیلدها و نوع جدول mysql از دستور describe table_name; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> describe habiliuser;
  +---------------------------+----------------------+------+-----+------------+----------------+
  | Field           | Type         | Null | Key | Default  | Extra     |
  +---------------------------+----------------------+------+-----+------------+----------------+
  | userid          | int(10) unsigned   | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
  | usergroupid        | smallint(5) unsigned | NO  | MUL | 0     |        |
  | membergroupids      | char(250)      | NO  |   |      |        |
  | displaygroupid      | smallint(5) unsigned | NO  |   | 0     |        |
  | username         | varchar(100)     | NO  | MUL |      |        |
  | password         | char(32)       | NO  |   |      |        |
  | passworddate       | date         | NO  |   | 0000-00-00 |        |
  8.چگونه می توانید یک جدول را حذف کنید؟
  جواب: برای حذف یک جدول خاص از دستور drop table table_name; درمحیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  mysql> drop table lookup; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  9.در مورد دیتابیس چطور؟ چگونه می توانید یک دیتابیس را حذف کنید؟
  جواب:برای حذف یک دیتابیس خاص از دستور drop database database_name; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> drop database a1; Query OK, 11 rows affected (0.07 sec)
  10.چگونه می توانید محتوای یک جدول را مشاهده کنید؟
  جواب:برای نمایش محتوای یک جدول خاص می توانید از دستور select *from table_name; در محیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  mysql> select * from engines; +------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+ | ENGINE | SUPPORT | COMMENT | TRANSACTIONS | XA | SAVEPOINTS | +------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+ | InnoDB | YES | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES | | MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO | | BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO | NO | NO | | CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO | | MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO | | FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | NULL | NULL | NULL | | ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO | | MyISAM | DEFAULT | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance | NO | NO | NO | +------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+ 8 rows in set (0.00 sec)
  11.چگونه شما می توانید تمام داده های یک فیلد مثلا uid را از یک جدول مانند oc_users مشاهده کنید؟
  جواب:برای مشاهده ی داده های یک فیلد از یک جدول از دستور select uid from oc_users; استفاده کنید.
  کد:
  mysql> select uid from oc_users; +-----+ | uid | +-----+ | avi | +-----+ 1 row in set (0.03 sec)
  12.فرض کنید که شما یک جدول به نام xyz دارید،که شامل چندین فیلد به نام های create_time و engine است.فیلد engine با دونوع داده ی Memory و MyIsam پر شده است.چگونه شما می توانید تنها create_time و engine را از جدول استخراج کنید که engine آن Mylsam باشد؟
  جواب: از دستور select create_time, engine from xyz where engine=”MyIsam”; در محیط mysql استفاده کنید.
  کد:
  12. mysql> select create_time, engine from xyz where engine="MyIsam"; +---------------------+--------+ | create_time | engine | +---------------------+--------+ | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-12-15 13:43:27 | MyISAM | | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM | | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM | | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM | | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM | | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM | | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM | | 2013-10-23 14:56:38 | MyISAM | +---------------------+--------+ 132 rows in set (0.29 sec)
  13.چگونه می توانید تمام رکورد ها را از جدول xrt نشان دهید به طوریکه name آن برابر با tecmint و web_address آن برابر با tecmint.com باشد؟
  جواب:از دستور زیر استفاده کنید:
  select * from xrt where name = “tecmint” and web_address = “tecmint.com”;
  کد:
  mysql> select * from xrt where name = "tecmint" and web_address = “tecmint.com”; +---------------+---------------------+---------------+ | Id | name | web_address | +---------------+---------------------+----------------+ | 13 | tecmint | tecmint.com | +---------------+---------------------+----------------+ | 41 | tecmint | tecmint.com | +---------------+---------------------+----------------+
  14.چگونه می توانید تمام رکوردها را از جدول xrt نشان دهید بطوریکه name برابر با tecmint نباشد و web_address برابر با tecmint.com باشد؟
  جواب:از دستور زیر برای این هدف استفاده کنید: select * from xrt where name != “tecmint” and web_address = “tecmint.com”;
  کد:
  mysql> select * from xrt where name != ”tecmint” and web_address = ”tecmint.com”; +---------------+---------------------+---------------+ | Id | name | web_address | +---------------+---------------------+----------------+ | 1173 | tecmint | tecmint.com | +---------------+---------------------+----------------+
  15.شما نیاز دارید مجموع ردیف های ورودی در یک جدول را بدانید.چگونه آنرا بدست می آورید؟
  جواب:از دستور زیر در mysql استفاده کنید: select count(*) from table_name;
  کد:
  mysql> select count(*) from Tables; +----------+ | count(*) | +----------+ | 282 | +----------+ 1 row in set (0.01 sec)
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 10-13-2015, 11:33 PM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی

ایمیل مدیریت

Habili@linux-zone.org

در حال انجام ...
X