اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

خطای 404 Not Found در وب سرور Nginx

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  خطای 404 Not Found در وب سرور Nginx

  سلام دوستان. من مطابق آموزش نصب زبیکس 5 آخرین ورژن مانیتورینگ زبیکس رو دانلود کردم. سرور من CentOS 8 هست که روی آن انجین ایکس به همراه LEMP و پکیج های مورد نیاز رو نصب کردم. بعد از انجام تنظیمات زبیکس (دانلود آن، ایجاد دیتابیس و ...) به مرحله نصب از طریق مرورگر رسیدم. زمانیکه آدرس ip سرور zabbix رو در مرورگر وارد میکنم با خطای 404 Not Found مواجه میشم.

  تنظیمات فایل /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf به صورت زیر هست :
  کد PHP:
  server {
  listen 80;
  server_name 172.16.17.100;
  access_log /var/log/nginx/zabbix.log;
  error_log /var/log/nginx/zabbix.error;
  root /usr/share/zabbix;

  index index.php index.html index.htm;

  location = /favicon.ico {
  log_not_found off;
  }

  location / {
  try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location /assets {
  access_log off;
  expires 10d;
  }

  location ~ /\.ht {
  deny all;
  }

  location ~ /(api\/|conf[^\.]|include|locale) {
  deny all;
  return 
  404;
  }

  location ~ [^/]\.php(/|$) {
  fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/zabbix.sock;
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_index index.php;

  fastcgi_param DOCUMENT_ROOT /usr/share/zabbix;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/zabbix$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param PATH_TRANSLATED /usr/share/zabbix$fastcgi_script_name;

  include 
  fastcgi_params;
  fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
  fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
  fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
  fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;

  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_ignore_client_abort off;
  fastcgi_connect_timeout 60;
  fastcgi_send_timeout 180;
  fastcgi_read_timeout 180;
  fastcgi_buffer_size 128k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  }

  مشکل رو چطور میتونم حل کنم؟
در حال انجام ...
X