خطای mail postfix/trivial-rewrite[2643]: warning: database /etc/postfix/virtual_domains.db is older than source file /etc/postfix/virtual_domains در میل سرور postfix و dovecot به دلیل عدم همخوانی 2 فایل virtual_domains.db با فایل virtual_domains در مسیر /etc/postfix/ میباشد.
کد PHP:
Nov 30 11:15:13 mail clamd[1701]: SelfCheckDatabase status OK.
Nov 30 11:15:16 mail postfix/smtpd[2639]: connect from mail-lj1-f181.google.com[209.85.208.181]
Nov 30 11:15:17 mail postfix/smtpd[2639]: Anonymous TLS connection established from mail-lj1-f181.google.com[209.85.208.181]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)
Nov 30 11:15:17 mail postfix/trivial-rewrite[2643]: warningdatabase /etc/postfix/virtual_domains.db is older than source file /etc/postfix/virtual_domains
Nov 30 11
:15:17 mail postfix/smtpd[2639]: NOQUEUErejectRCPT from mail-lj1-f181.google.com[209.85.208.181]: 554 5.7.1 <habili@linux-zone.org>: Relay access deniedfrom=<test@gmail.comto=<habili@linux-zone.orgproto=ESMTP helo=<mail-lj1-f181.google.com>
Nov 30 11:15:18 mail postfix/smtpd[2639]: disconnect from mail-lj1-f181.google.com[209.85.208.181
برای حل مشکل فایل virtual_domains.db را حذف کنید و فایل virtual_domains را یکبار دیگر با فرمت زیر ایجاد کنید. به جای نام linux-zone.org شما دامین خود را وارد کنید.
کد PHP:
linux-zone.org   #domain 
سپس با استفاده از دستورات زیر تغییرات را اعمال کنید.
کد PHP:
# postmap /etc/postfix/virtual_domains
OR
# postmap /etc/postfix/virtual 
نکته : اگر دستور postmap را اجرا کردید و با خطای virtual_domains, line 1: expected format: key whitespace value مواجه شدید به خاطر فرمت فایل virtual_domains میباشد که حتما باید به صورت بالا باشد.


همچنین توصیه میشود مطالعه بفرمایید.

آموزش نصب و راه اندازی Email Server با Postfix و Dovecot


با آرزوی موفقیت