اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

مشکل مشغول شدن خطوط در الستیکس

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • مشکل مشغول شدن خطوط در الستیکس

  سلام دوستان
  الستیکس من به صورت کاملا خودجوش یکی از کانالها رو مشغول میکنه . وقتی از دستور service asterisk restart استفاده میکنم خطی که مشغول هستش قطع میشه و بعد از یکی دو دقیقه دوباره مشغول میشه.
  ممنون میشم از دوستان راهنمایی کنند .

 • #2
  سلام میتونید لاگش رو بگیرین از تو کنسول استریسک و بزارین اینجا ؟

  نظر


  • #3
   لاگ های استریسک رو گرفتم به این صورت هستش :

   کد PHP:

   behrooz
   *CLI
   behrooz*CLI
       -- 
   Remote UNIX connection
       
   -- Remote UNIX connection disconnected
          
   Saved useragent "eyeBeam release 3006o stamp 17551" for peer 100
       
   -- Remote UNIX connection
       
   -- Remote UNIX connection disconnected
       
   -- Remote UNIX connection
       
   -- Remote UNIX connection disconnected
     
   == Using SIP RTP TOS bits 184
     
   == Using SIP RTP CoS mark 5
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:1Macro("SIP/100-00000000""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/100-00000000""AMPUSER=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/100-00000000""0?report"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/100-00000000""1?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/100-00000000""AMPUSER="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/100-00000000""AMPUSERCIDNAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/100-00000000""1?report"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/100-00000000""1?continue"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/100-00000000""CALLERID(number)=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/100-00000000""CALLERID(name)="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/100-00000000""Using CallerID "" <100>"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:2NoOp("SIP/100-00000000""Calling Out Route: 9_outside"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:3Set("SIP/100-00000000""_NODEST="in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:4Macro("SIP/100-00000000""record-enable,,OUT,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/100-00000000""1?check"in new stack
       
   -- Goto (macro-record-enable,s,4)
       -- 
   Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/100-00000000""1?MacroExit()"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:5Macro("SIP/100-00000000""dialout-trunk,1,90037178904300,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/100-00000000""DIAL_TRUNK=1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/100-00000000""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/100-00000000""0?disabletrunk,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/100-00000000""DIAL_NUMBER=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/100-00000000""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/100-00000000""OUTBOUND_GROUP=OUT_1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/100-00000000""1?nomax"in new stack
       
   -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/100-00000000""0?skipoutcid"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/100-00000000""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/100-00000000""outbound-callerid,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/100-00000000""1?normcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/100-00000000""USEROUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/100-00000000""EMERGENCYCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/100-00000000""TRUNKOUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/100-00000000""1?trunkcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/100-00000000""0?sub-flp-1,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/100-00000000""OUTNUM=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/100-00000000""custom=DAHDI/g0"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/100-00000000""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/100-00000000""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/100-00000000"""in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/100-00000000""0?bypass,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/100-00000000""0?customtrunk"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/100-00000000""DAHDI/g0/90037178904300,300,"in new stack
       
   -- Called DAHDI/g0/90037178904300
       
   -- DAHDI/2-1 answered SIP/100-00000000
       
   -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1Macro("SIP/100-00000000""hangupcall,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:1GotoIf("SIP/100-00000000""1?endmixmoncheck"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:9NoOp("SIP/100-00000000""End of MIXMON check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:10GotoIf("SIP/100-00000000""1?nomeetmemon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:28NoOp("SIP/100-00000000""End of MEETME check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:29GotoIf("SIP/100-00000000""1?noautomon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:34NoOp("SIP/100-00000000""TOUCH_MONITOR_OUTPUT="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:35GotoIf("SIP/100-00000000""1?noautomon2"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:41NoOp("SIP/100-00000000""MONITOR_FILENAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:42GotoIf("SIP/100-00000000""1?skiprg"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:45GotoIf("SIP/100-00000000""1?skipblkvm"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:48GotoIf("SIP/100-00000000""1?theend"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:50AGI("SIP/100-00000000""hangup.agi"in new stack
       
   -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
       
   -- <SIP/100-00000000>AGI Script hangup.agi completedreturning 0
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:51Hangup("SIP/100-00000000"""in new stack
     
   == Spawn extension (macro-hangupcalls51exited non-zero on 'SIP/100-00000000' in macro 'hangupcall'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunkh1exited non-zero on 'SIP/100-00000000'
       
   -- Hanging up on 'DAHDI/2-1'
       
   -- Hungup 'DAHDI/2-1'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunks19exited non-zero on 'SIP/100-00000000' in macro 'dialout-trunk'
     
   == Spawn extension (from-internal9900371789043005exited non-zero on 'SIP/100-00000000'
     
   == Using SIP RTP TOS bits 184
     
   == Using SIP RTP CoS mark 5
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:1Macro("SIP/100-00000001""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/100-00000001""AMPUSER=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/100-00000001""0?report"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/100-00000001""1?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/100-00000001""AMPUSER="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/100-00000001""AMPUSERCIDNAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/100-00000001""1?report"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/100-00000001""1?continue"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/100-00000001""CALLERID(number)=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/100-00000001""CALLERID(name)="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/100-00000001""Using CallerID "" <100>"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:2NoOp("SIP/100-00000001""Calling Out Route: 9_outside"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:3Set("SIP/100-00000001""_NODEST="in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:4Macro("SIP/100-00000001""record-enable,,OUT,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/100-00000001""1?check"in new stack
       
   -- Goto (macro-record-enable,s,4)
       -- 
   Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/100-00000001""1?MacroExit()"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:5Macro("SIP/100-00000001""dialout-trunk,1,90037178904300,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/100-00000001""DIAL_TRUNK=1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/100-00000001""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/100-00000001""0?disabletrunk,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/100-00000001""DIAL_NUMBER=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/100-00000001""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/100-00000001""OUTBOUND_GROUP=OUT_1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/100-00000001""1?nomax"in new stack
       
   -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/100-00000001""0?skipoutcid"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/100-00000001""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/100-00000001""outbound-callerid,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/100-00000001""1?normcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/100-00000001""USEROUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/100-00000001""EMERGENCYCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/100-00000001""TRUNKOUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/100-00000001""1?trunkcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/100-00000001""0?sub-flp-1,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/100-00000001""OUTNUM=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/100-00000001""custom=DAHDI/g0"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/100-00000001""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/100-00000001""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/100-00000001"""in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/100-00000001""0?bypass,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/100-00000001""0?customtrunk"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/100-00000001""DAHDI/g0/90037178904300,300,"in new stack
       
   -- Called DAHDI/g0/90037178904300
       
   -- DAHDI/2-1 answered SIP/100-00000001
       
   -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1Macro("SIP/100-00000001""hangupcall,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:1GotoIf("SIP/100-00000001""1?endmixmoncheck"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:9NoOp("SIP/100-00000001""End of MIXMON check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:10GotoIf("SIP/100-00000001""1?nomeetmemon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:28NoOp("SIP/100-00000001""End of MEETME check"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:29GotoIf("SIP/100-00000001""1?noautomon"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:34NoOp("SIP/100-00000001""TOUCH_MONITOR_OUTPUT="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:35GotoIf("SIP/100-00000001""1?noautomon2"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:41NoOp("SIP/100-00000001""MONITOR_FILENAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:42GotoIf("SIP/100-00000001""1?skiprg"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:45GotoIf("SIP/100-00000001""1?skipblkvm"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:48GotoIf("SIP/100-00000001""1?theend"in new stack
       
   -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
       -- 
   Executing [s@macro-hangupcall:50AGI("SIP/100-00000001""hangup.agi"in new stack
       
   -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
       
   -- <SIP/100-00000001>AGI Script hangup.agi completedreturning 0
       
   -- Executing [s@macro-hangupcall:51Hangup("SIP/100-00000001"""in new stack
     
   == Spawn extension (macro-hangupcalls51exited non-zero on 'SIP/100-00000001' in macro 'hangupcall'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunkh1exited non-zero on 'SIP/100-00000001'
       
   -- Hanging up on 'DAHDI/2-1'
       
   -- Hungup 'DAHDI/2-1'
     
   == Spawn extension (macro-dialout-trunks19exited non-zero on 'SIP/100-00000001' in macro 'dialout-trunk'
     
   == Spawn extension (from-internal9900371789043005exited non-zero on 'SIP/100-00000001'
     
   == Using SIP RTP TOS bits 184
     
   == Using SIP RTP CoS mark 5
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:1Macro("SIP/100-00000002""user-callerid,SKIPTTL,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:1Set("SIP/100-00000002""AMPUSER=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:2GotoIf("SIP/100-00000002""0?report"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:3ExecIf("SIP/100-00000002""1?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:4Set("SIP/100-00000002""AMPUSER="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:5Set("SIP/100-00000002""AMPUSERCIDNAME="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:6GotoIf("SIP/100-00000002""1?report"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:10GotoIf("SIP/100-00000002""1?continue"in new stack
       
   -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
       -- 
   Executing [s@macro-user-callerid:19Set("SIP/100-00000002""CALLERID(number)=100"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:20Set("SIP/100-00000002""CALLERID(name)="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-user-callerid:21NoOp("SIP/100-00000002""Using CallerID "" <100>"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:2NoOp("SIP/100-00000002""Calling Out Route: 9_outside"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:3Set("SIP/100-00000002""_NODEST="in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:4Macro("SIP/100-00000002""record-enable,,OUT,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-record-enable:1GotoIf("SIP/100-00000002""1?check"in new stack
       
   -- Goto (macro-record-enable,s,4)
       -- 
   Executing [s@macro-record-enable:4ExecIf("SIP/100-00000002""1?MacroExit()"in new stack
       
   -- Executing [990037178904300@from-internal:5Macro("SIP/100-00000002""dialout-trunk,1,90037178904300,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1Set("SIP/100-00000002""DIAL_TRUNK=1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2GosubIf("SIP/100-00000002""0?sub-pincheck,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3GotoIf("SIP/100-00000002""0?disabletrunk,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4Set("SIP/100-00000002""DIAL_NUMBER=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5Set("SIP/100-00000002""DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6Set("SIP/100-00000002""OUTBOUND_GROUP=OUT_1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7GotoIf("SIP/100-00000002""1?nomax"in new stack
       
   -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
       -- 
   Executing [s@macro-dialout-trunk:9GotoIf("SIP/100-00000002""0?skipoutcid"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10Set("SIP/100-00000002""DIAL_TRUNK_OPTIONS="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11Macro("SIP/100-00000002""outbound-callerid,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERPRES()=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(REALCALLERIDNUM=100)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3GotoIf("SIP/100-00000002""1?normcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:6Set("SIP/100-00000002""USEROUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7Set("SIP/100-00000002""EMERGENCYCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8Set("SIP/100-00000002""TRUNKOUTCID="in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9GotoIf("SIP/100-00000002""1?trunkcid"in new stack
       
   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
       -- 
   Executing [s@macro-outbound-callerid:12ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERID(all)=)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12GosubIf("SIP/100-00000002""0?sub-flp-1,s,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13Set("SIP/100-00000002""OUTNUM=90037178904300"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14Set("SIP/100-00000002""custom=DAHDI/g0"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15ExecIf("SIP/100-00000002""0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16Macro("SIP/100-00000002""dialout-trunk-predial-hook,"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1MacroExit("SIP/100-00000002"""in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17GotoIf("SIP/100-00000002""0?bypass,1"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18GotoIf("SIP/100-00000002""0?customtrunk"in new stack
       
   -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19Dial("SIP/100-00000002""DAHDI/g0/90037178904300,300,"in new stack
       
   -- Called DAHDI/g0/90037178904300
       
   -- DAHDI/2-1 answered SIP/100-00000002
   behrooz
   *CLI

   نظر


   • #4
    داخلی 100 شما داره با کشور لیتوانی تماس میگیره . اگه منظورت از اون داخلی داخلیه 100 هستش . برو یا داخلی 100 پاک کن یا پسوردات رو بیشتر از 12 رقم بکن متشکل از حروف و اعداد و ...
    iptables رو درست فعال کن .
    ویرایش توسط Abbas_Karimi : http://linux-zone.org/forums/member/9-abbas_karimi در ساعت 01-28-2014, 11:18 AM
    www.DeVoIP.ir

    نظر


    • #5
     سرورت رو هک کردن برادر ببین این شماره ها برای کجاست ؟dial_number=90037178904300"

     نظر


     • #6
      من شماره لیتوانی ندارم و کسی هم زنگ نمیزنه از اینجا . اگه هک شده باشم راه حل چیه الان ؟ چکار باید بکنم ؟

      نظر


      • #7
       اینترنت سرور رو قطع کن .
       iptables رو تنظیم کن واسه سیستمای مجاز خودت .
       پسوردای داخلی هارو 12 رقم بکن متشکل از حروف و اعداد و ...
       00 سیستمتم ببند
       ویرایش توسط Abbas_Karimi : http://linux-zone.org/forums/member/9-abbas_karimi در ساعت 01-28-2014, 01:06 PM
       www.DeVoIP.ir

       نظر


       • #8
        سررو تون رو بایپس کرده ولی جالبه که با اینکه تونسته به سرور نفوذ کنه و روت ها رو در بیاره ولی نتونسته با این شماره 90037178904300 به بیرون تماس بگیره . خطوط شهری به سرور وصل هستند ؟

        نظر


        • #9
         بله به خاطر اینه که من سر راه سرور یه گیت وی گذاشتم و طرف متوجه gateway نشده که من توی اونم برای تماس های خروجی روت زدم و پسورد گذاشتم برا همینه که نتونسته تماس با جایی بگیره .

         نظر


         • #10
          من سرورتون رو چک کردم داخلی 100 با این آی پی 37.8.19.117 ریجیستر میشه که این آی پی پابلیک برای کشور فلسطین هستش. اگه میکروتیک دارین یه رول بزنین تو فایروال که جلوی ip رو بگیره و نذاره وصل شه به سرور .

          نظر

          پردازش ...
          X
          کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها