از طریق ssh به سرور وصل وصل بشید و سپس در قسمت newpass رمز عبور مورد نظر خودتونو وارد کنید

کد PHP:
 /usr/bin/sqlite3 /var/www/db/acl.db "UPDATE acl_user SET md5_password = '`echo -n newpass|md5sum|cut -d ' ' -f 1`' WHERE name = 'admin'"