شاید تا به حال در مورد کامند history و کاربرد اون شنیده باشید و بارها و بارها نیز از آن برای دیدن دستورات زده شده و لیست دستورات استفاده کرده باشید . ولی آیا تا به حال با کامند fc برخورد داشته اید .کامند fc یک کامند built in بوده که برای دیدن لیست ، ادیت و یا دوباره اجرا کردن دستورات زده شده می باشد .
برای دیدن Help این دستور به صورت زیر عمل می کنیم
help -m fc

SYNOPSIS

کد PHP:
                fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] or fc -[pat=rep] [command
برای استفاده از دستور fc به نمونه های زیر توجه فرمایید
برای دیدن 20 امین کامند زده شده تا 30 ام به صورت زیر عمل میکنیم
fc -l 20 30

برای دیدن 5 دستور آخر زده شده
fc -l -5

برای دیدن آخرین دستوراتی که مثلا با fuser شروع شده اند
fc -l fuser

برای ادیت کردن دستورات 10 ام تا 20 ام با استفاده از vi

fc -e vi 10 20

برای اجرا کردن آخرین دستور

fc –s

برای اجرا کردن آخرین دستور که با ping شروع می شود

fc –s ping