دو ساختمان داریم که شبکه داخلی ندارند و فقط اینترنت دارند
در صورتی که بخوایم برای هر ساختمان یک سرور الستیکس داشته باشیم که هر کاربر بتواند در ساختمان شماره یک داخلی ساختمان شماره دو را بگیرد و همچنین بلعکس بهترین و مطمئن ترین روش ارتباط این دو سرور چی هست؟چه تنظیماتی باید روی هر سرور انجام شود؟
( خطوط ثابت در ساختمان شماره 2 می باشند که دارای یک گت وی. می باشد ، بعضی از داخلی ها در ساختمان شماره 1 نیاز به استفاده از این خطوط را دارند.)

در صورتی که بخواهیم یک سرور داشته باشیم چطور؟

بهترین روش چیست؟