سلام کسی از دوستان میدونه
~np~ در برنامه نویسی dial plan چه معنی داره ؟

~np~exten => s,1,Gotoif($[ "${LEN(${extensao})}" < "3"]?3:100)~/np~

یا در این خط :
exten => _X.,3,~np~Gotoif($["x${BLINDTRANSFER}"="x"]?4:5)~/np~

؟