شما در centos میتونید به دو شیوه به کارت یا اینترفیس شبکه خود ip دهید. برای ip دادن به شیوه DHCP از کامند زیر استفاده میکنیم:
کد PHP:
dhclient eth0 
به جای eth0 میتونید از اینترفیس مورد نظر خود استفاده کنید مثلا برای وایرلس از wlan0 استفاده کنید.
برای ip دادن به شیوه static ابتدا وارد فایل زیر شده:
کد PHP:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 
و محتویات زیر را در فایل وارد نمایید:
کد PHP:
DEVICE=eth0
ONBOOT
=yes
IPADDR
=192.168.200.10
NETMASK
=192.168.200.10
GATEWAY
=192.168.200.1
BOOTPROTO
=static 
فایل را ذخیره کرده و برای تعریف dns وارد فایل زیر میشویم:
کد PHP:
vi /etc/resolv.conf 
و داخل فایل همانند زیر dns تعریف میکنیم:
کد PHP:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 4.2.2.4 
در پایان با یکی از دو دستور زیر شبکه رو ریست میکنیم:
کد PHP:
service networking restart
/etc/init.d/network restart 
همچنین با یکی از دو دستور زیر میتوان این لینک را up یا down (فعال یا غیر فعال) نمود:
کد PHP:
ifdown eth0
ifup eth0