این یک سؤال متداول است که من اگر بخواهم در لینوکس یک فایل حجیم یا بزرگ (با سایز دلخواه) به صورت کامندی ایجاد کنم به...