برای برطرف کردن خطای "404 Not Found The requested URL /privacy_policy was not found on this server" در CentOS 7 شما میتوانید وارد فایل http...