اگر بخواهیم پس از مشغول بودن، همون داخلی (یعنی 700) زنگ بخوره نه داخلی دیگری، چطور باید...