اگر Voice Class E164 نداشته باشه چکار باید کرد ممنون تنظیمات ترانک برای incoming لطفا قرار میدید ممنون