یک وبسایت بعد از طراحی شدن و شروع به کار، یکی از اولین و مهمترین تصمیماتی که باید برای آن گرفته شود انتخاب نام دامنه سایت است. این انتخاب...