سلام .
برای فاصله ۳ کیلرمتری از چه نوع و مدل رادیویی استفاده کنم.
دوم اینکه برای...