من این رو
  • find /var/spool/asterisk/monitor/* -mtime +90 -exec rm -f {} \;
در یک فایل در مسیر var/spool/cron در یک فایل remoce.cron...